Protokoll fört vid ÖBF,s Styrelsemöte den 15 och 16 november 2013Närvarande

Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson, Alexander Johansson, Gert Möbius, Lars Björkman, Leif Widlund, Angelika Möbius, jan Nyman och Daniel Westerling.Frånvarande
1

Mötets öppnande och Dagordning

Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes.2

Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll från den 5 september 2013 godkändes och lades till handlingarna.3

Ekonomi/Medlemmar

Kassör Björn Axelsson informerade om att alla medlemsklubbar har betalt in medlemsavgiften.

Redovisat resultat per den 10 november 2013 +55 376,57Kr.4

Unionsrådet 2013

Jan Nyman och Leif Widlund kommer att vara ÖBF:s representanter på unionsrådet. Harald Mårtensson kommer att deltaga som styrelseledamot i unionsstyrelsen.

På unionsrådet kommer SBU:s verksamhet 2014, budget och svaren på enkäten ”SBU:s framtid” att diskuteras. Enkäten skickades ut till alla medlemsklubbar digitalt i början på sommaren, klubbarna hade till augusti att svara på enkäten.


SBU:s BAS-kurs hålls dagen innan unionsrådet där kommer Jan Nyman, Leif Widlund och revisor Tore Nanneson att deltaga.5

Verksamhetsberättelsen för 2013

Britt Axelsson påminde om att verksamhetsberättelsen ska skrivas under av styrelsen på styrelsemötet den 15 februari 2014. Britt påminde också om att styrelsen senast den 31 december ska ha skickat in till kansliet sina aktiviteter och representationer som de gjort under året 2013.6

Inför Förbundsrådet 2013

Styrelsen gjorde en planering till förbundsrådet.

Budgetförslag 2014: Björn

Ungdomsstipendium: Britt och Angelika

Administrationsprogram BAS-M/K: Leif 

Sjösäkerhet: Alexander och Jan

Försäkring: Björn

Miljö/Hamn/Skärgårdsfrågor: Harald och Lars

Hemsida. Harald och Daniel

Tipspromenad: Alexander7

Budgetförslag 2014

Kassören Björn Axelsson presenterade flera budgetförslag som diskuterades. Förslagen kommer att presenteras på förbundsrådet.8

Årsplanering 2014

ÖBF:s verksamhetsår 2014 diskuterades. Styrelsen kom bland annat fram till att slå ihop ombudsträffen med förbundsrådet och att det blir ett förbundsråd/klubbkonferens. Styrelsen beslutade att det även år 2014 ska anordnas en sjösäkerhetskurs ute på Arkö.9

Arbetsordning

Styrelsen gick igenom dokumentet ”riktlinjer för förbundsstyrelsen”. Styrelsen hade inget att tillägga.10

ÖBF, årsmöte 2014

Sekreteraren Britt Axelsson informerade om att Scandic, Linköping Väst är preliminärbokat den 29 mars för årsmötet. Inbjudan till årsmötet kommer att finnas på ÖBF:s hemsida och skickas ut per brev under vecka 3. På förbundsrådet kommer det att efterfrågas om någon båtklubb vill stå som värdklubb på årsmötet. Intresse anmälan ska vara ÖBF tillhanda innan året är slut.11

Båtriksdag 5-6 april 2014 

Båtriksdagen kommer att hållas i Jönköping. Styrelsen fick frågan om vilka som var intresserade av att deltaga. Ett antal visade intresse.12

Profilkläder 

Beslutade att göra kompletteringar av profilkläderna. Gert ansvarar för beställningarna. 13

Skrivelser

Bifogas protokollet.


Från Munkeboda Båtklubb har en bidragsansökan för inbjuden föredragshållare Milo Dahlman inkommit. Harald Mårtensson och Jan Nyman lämnar mötet tills styrelsen tagit beslut i ärendet. Vice ordförande Britt Axelsson övertar mötet. Styrelsen beslutar att bidra Munkeboda Båtklubb med lokalhyran på 1 700:-. 

Britt  Axelsson lämnar över mötet till Harald Mårtensson.


FM Marin AB har önskat att få medskickat ett reklamblad tillsammans med ett utskick som görs till klubbarna. Styrelsen var eniga om att fortsätta med en restriktiv hållning till att förmedla annat än vårt egna material i utskicken till klubbarna. Styrelsen beslutade därför att inte skicka med reklambladet ut till klubbarna.


Beslutade att skicka med ”Föroreningar från båtuppläggningsplatser – Vem ansvarar? Vid nästa utskick till klubbarna.14

Övriga frågor

Harald Mårtensson besökte Aspa Båtklubb den 23 oktober vid deras höstmöte. Harald informerade om ÖBF och SBU.


Revisor Tore Nanneson har under hösten vid ett par tillfällen givit Kinda Båtklubb kunskap i BAS.


Harald Mårtensson, Jan Nyman och Gert Möbius deltog på Vätterndagen den 14 november i Hjo. 


Björn Axelsson fick i uppdrag att registrera domänen ”batforbundet.se” och beställa ett webbhotell på One.com för att kunna komplettera ÖBF:s hemsida med mer utrymme.
Detta gjordes under mötet.15

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


Nästa styrelsemöte lördagen den 15 februari 2014
Nästa AU tisdagen den 14 januari 2014
Britt Axelsson                                        Harald Mårtensson


Sekr.                                                        Ordf.
INKOMMANDE SKRIVELSER
till planeringsmötet/styrelsemötet den 15-16 november 2013


Svenska Båtunionen: Kallelse till Unionsrådet den 24 november 2013 på Scandic Foresta Lidingö.

Svenska Båtunionen: Utbildning i BAS-K för BAS-ansvariga och IT-stödpersoner den 23 november på Scandic Foresta Lidingö.

Länsstyrelsen Östergötland: Beslut: Ändring av sjötrafikföreskrift i Krogsmålaströmmen, Valdemarsviks kommun.

Svenska Fyrsällskapet:  Blänket 2013:4 Årg 17.

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Vätterndagen 2013. I djupet av Vättern. Den 14 november i Hjo.

Munkeboda Båtklubb: Bidragsansökan för inbjuden föredraghållare Milo Dahlman.

FM Marin AB: Företaget önskar komma ut till klubbar och prata om toaletter, septiktankar, tankmätare och ge råd hur man sköter sin toalett på bästa sätt.

Länsstyrelsen Östergötland: Vattenskyddsområde för Vättern. Kommunernas svar på inlämnade synpunkter på förslag till vattenskyddsområde och föreskrifter för Vättern.

Svenska Båtunionens Miljö- och Juridiska- kommitté: Anteckningar från miljörättsligt seminarium 3 september 2013 på Stockholms Miljörättsscenrum, su.
FÖRORENINGAR FRÅN BÅTUPPLÄGGNINGSPLATSER-VEM ANSVARAR?


UTGÅENDE SKRIVLESER
ÖBF,s medlemsklubbar: Leif Widlund har till båtklubbarna via digitala nätet informerat om att det inte blir något BAS-seminarium under hösten.