Rapport från Förbundskonferens 2007-10-27

 

Plats:                                 Scandic Jönköping

Deltagare ÖBF:                 Lennart Ottebäck

                                           Gert Möbius

                                           Harald Mårtensson

                                           Bo Nordenram

 

 

Förbundskonferensen inleddes med en presentation av deltagarna. Deltagarna var från Skåne, Blekinge Småland, Sommen och Östergötland Båtförbund. Vidare fanns representanter för SBU (styrelse & kansli), försäkrings-, IT-miljökommittén samt redaktionskommitté

 

1. Info från SBU

 

      Båtlivsundersökning

Hans Berglund, SBU inledde med att presentera en Båtlivsundersökning som Ikaros Futures genomfört på uppdrag av Unionen. Först konstaterade Ikaros att vi är på väg in i ett tjänstesamhälle, detta medför att …

Några av de iakttagelser som Ikaros konstaterade att:

Ø  SBU medlemmar är främst inom åldersspannet (35) 40-70 år,

Ø  vi har idag en aktivare fritid vilket medför att unionen har stor konkurrens om medlemmar,

Ø  seglare bor företrädesvis i storstäder och är något yngre än de med motorbåt,

Ø  kvinnor som ökar bland båtägarna söker naturupplevelse, frihet och gemensamhet,

Ø  sportfisket ökar,

Ø  medelpriset för en ny båt är 200 000 kr,

Ø  det är en stor tillväxt av antalet styrpulpetbåtar.

 

En sammanfattning av IKAROS-rapporten ska finnas SBUs hemsida?

 

      Gästhamnsundersökning av kustkommuner i Västra Götaland

Denna undersökning konstaterade att gästhamnar bör vara en integrerad del i turistnäringen för att attrahera båtturister. Idag ställs högre krav på vad hamnarna skall erbjuda. De kommunala gästhamnarna som endast erbjuder gästplatser har ofta svårt att hävda sig mot dem som erbjuder ett mer heltäckande utbud. En självklarhet är att gästhamnen tillsammans med hamninformation skall presentera aktiviteter, sevärdheter, mm i närheten av gästhamnen.

 

      BAS-K

Patrik Lindkvist presenterade BAS (Båtunionens Adminitrativa System).Denna finns i tre versioner, BAS-K för klubbadministration, BAS-M för medlemmar samt BAS-F för förbundet. Mötet diskuterade vikten av att medlemsregistret hålls uppdaterat. T ex har antalet returnerade Båtlivs-tidningar ökat från 0,12 % till 3,15 %. Idag har unionen ca 157 000 medlemmar, i Sverige byter ca 20 % adress årligen vilket betyder att drygt 30 tusen SBU-medlemmar byter adress. Möjligen är denna siffra något lägre med tanke på åldersstrukturen men en ansenlig mängd tidningar kommer i retur.

 

 

      Försäkringskommittén BFK

Lars von Malmborg presenterade information från BFK. Bland denna information noterades att:

Ø  Ca 30 % av försäkringstagarna är medlemmar i både SBU och SSF,

Ø  Svenska Sjö är det tredje största försäkringsbolaget, bara Länsförsäkringar och IF är större,

Ø  Antalet försäkrade båtar är ca 50 000 st. vilket inbringar ca 90 mkr i försäkringspremier, medianen av försäkringsvärdet är ca 100 tkr,

Ø  Sv. Sjö´s försäkringskommitté har en konferens i november och uppmanade deltagarna att inkomma med synpunkter (Lars.Malmborg@telia.com),

Ø  Stor händelser är dyrast t ex är detta varvsbränder (2xVästervik) och stormar (Gudrun kostade ca 8 mkr).

 

Ø  Båtförsäkring

Det skulle kosta 3,25 kr /medlem för att olycksfallsförsäkra alla medlemmar (förutsätter dock att alla klubbar ställer upp och antar denna försäkring), beslut måste tas under 2008. En sådan olycksfallförsäkring håller förbundets funktionärer skadefria vid en ev. olycka. Många medlemmar har idag ingen försäkring vidare har t ex barn/ungdomar försämrade villkor mot tidigare. Lars påtalade också att en ansvarsförsäkring normalt inte täcker skada då en sådan i så fall måste vara uppsåtlig för att täckas av försäkringen.

Under 2008 kommer ”alla små” försäkringar att bakas ihop till en försäkring som kostar 2400 kr/år, (inga andra alternativ kommer att finnas?).

En paketförsäkring kommer att finnas vilket kostar 2400 kr/klubb + 4,50 kr/medlem vilken ger ansvars- och olycksfallsförsäkring för alla medlemmar i klubben.

 

      Hamnboken

Handboken ”Hamnar för fritidsbåtar” bär finnas i alla klubbar och förbund. Påtalades att man skall göra reklam för boken i kommuner, lst, mm. De kan även beställa boken mot självkostnadspris.

 

Egenkontroll bör genomföras i hamnar för att initiera aktiviteter för bättre miljö och säkrare hamn. Detta gör dessutom att man blir bättre förbered vid en besiktning från myndigheter. Blanketten för egenkontroll kommer att finnas på SBU´s hemsida.

Några kommuner kräver även en miljöplan för nytt kontrakt redan idag.

Varje klubb måste dock anpassa egenkontrollen till egen verksamhet, t ex om klubben har anställd personal eller restaurangverksamhet vilket egenkontrollen ej hanterar. Idag omfattas endast båtverksamhet i egenkontrollen.

 

Påtalades också att alla föreningar med anställd personal kan räkna med besök av arbetsmiljöverket som genomför en undersökning av arbetsvillkor hos föreningar.

 

      Båtkörkort

Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD) har besökt Näringsdepartementet för att informera sig om ett ev.båtkörkort. Statssekreteraren berättade att frågan är för närvarande en regeringspromemoria vilken skall gå på remiss från Näringsdepartementet i februari 2008. Förslaget gäller för följande båtar; längre än 7 m och/eller 10 kt samt ett högfartskörkort för båtar som går över 25 el. 30 kt. Möjligen kan det också bli aktuellt med gräns på viss effekt eller motorstyrka istället för hastighet.

Enligt förslaget kommer även alla som idag har förarbevis kommer automatiskt att båtkörkort det gäller m.a.o. endast nytillkommande båtfarare.

Sjöfyllerilagen är tills vidare lagd på is till dess att båtkörkort frågan är behandlad.

 

      Släckning av fyrar

Frågan om att släcka ett visst antal fyrar är ej klar, den är fortfarande på remiss. Harald påtalade att remissen inte gått ut på ett acceptabelt sätt, viss förvirring uppstod när frågan hur remissen distribuerats skulle besvaras…

 

      Ny myndighet, räddningshelikoptrar

Sjöfarts-, Luftfarts-,Väg- och Järnvägsstyrelsen skall slås samman till en ny myndighet med namnet Transportstyrelsen.

KBMs tidigare GD Ann-Louise Eksborg utreder räddningshelikoptrarnas framtid.

 

      Miljökommittén

Miljöbalken styr allt, dock finns tolkningar av densamma.

-       man har alltid rätt att överklaga och det kostar inget.

-       har man politiker såsom kommunalråd, mm i klubben skall man ta välhand om dessa.

Ø  En OH-serie om miljö kommer att finnas på SBU:s hemsida.

Ø  Det kommer snart båtvårdsprodukter med den nya nanotekniken, hur dessa kommer att påverka miljön är dock oklart.

Ø  SjöV har ett Båtmiljöråd som tar fram ett miljöprogram.

Ø  Skrotning av plastbåtar finns idag i Finland, detta skall även vara möjligt i Sverige framöver. Gamla båtar är ofta ok i plasten men inredning/planlösning har förändrats och även egenskaperna är betydligt bättre på en nyare båt. Därför finns behov av att skrota gamla plastbåtar. Plåtbåtar är inget problem då det är så stort värde i plåten idag.

Ø  Båttvättar är bra men de fungerar inte speciellt bra på segelbåtar och båtar med drev., finns utvecklings behov med andra ord.

Ø  Sjöpigge (sjöns Skogsmulle) är en figur som lär barn & ungdom om sjölivet.

Ø  Sjölivet skall också undersökas ur ett hälsoperspektiv för att få bra argument framöver. Förhoppningsvis kommer man fram till något liknande som kennelklubben funnit, att hundägare lever i snitt 4 år länge än personer utan hund.

Ø  Påtalades också att LRF är på hugget med att det inte är lantbruket som är orsak till problemen (kemikalier) i Östersjön utan andra faktorer t ex båtlivet.

Ø  Det diskuteras att begränsa flytt av flytetyg mellan olika sjösystem p.g.a. spridningsrisk av biologiska system.

 

      Barn och ungdom

Kommittén kommer att motionera om Rorsmansmärket, mer information kommer att finnas på SBUs hemsida.

 

 

2. Information från Båtförbund

 

      Blekinge båtförbund

Ø  Genomfört eskadersegling för ungdomar med 8 båtar och ca 20 ungdomar.

Ø  Har medlemsavgift på 13 kr/medlem, går runt på detta tack vare ett bidrag på 4000 kr från kommunen.

Ø  Förbundet har minskat med en klubb som endast hade 8 medlemmar.

 

      Skåna båtförbund

Ø  Består av 40 klubbar och ca 12000 medlemmar.

Ø  En informationstrategi håller på att tas fram.

Ø  Utbildning av BAS-K genomförs för klubbarna. Förbundet tar betalt (böter?) av klubbar som inte sköter sin rapportering.

Ø  Hjälper klubbar med juridisk information och hjälp.

Ø  Har ungdomskommitté som informerar. Genomför också ungdomsprojekt i mindre klubb. Presentatören kunde inte förstå att SSF kan rekrytera så många ungdomar då de (SSF-klubbar) endast ”gillar att ta sig från punkt A till punkt B så snabbt som möjligt”, alltså kappsegling.

No kommentar: Tråkigt att Skånska båtförbundet upplever SSF som ”fiender” istället för samarbetspartner.

Ø  Har sjösäkerhetskommitté. Diskuterades om båtklubb i Helsingborg? Som fått tillstånd att nyttja 8 st. övervakningskameror. Om något händer går filmerna igenom av 3 personer, en från klubben en polis samt en person från länsstyrelsen.

Ø  Hamnkommitté som nyttjar Hamnboken samt egenkontroll för bedömning av aktuell status på hamnen.

Ø  Tar ut medlemsavgift på 13 kr/medlem, har inga bidrag.

Ø  Frihamnsförordningen i Danmark diskuterades, denna såg inte som något negativt för Skåne.

 

      Smålands båtförbund

Ø  Genomfört ordförande konferens, där bl.a. deltog Harald från ÖBF, med god anslutning. Detta var en återstart efter ett antal års uppehåll.

Ø  Har genomfört div. klubbesök inom sitt distrikt.

Ø  Har ganska sparsam ungdomsverksamhet, upplever att det är svårt med denna verksamhet.

Ø  En klubb har lämnat förbundet.

Ø  Jobbar med BAS-K mot klubbarna. Jönköping är ”visningsklubb” för BAS-K då de kommit långt i användandet av systemet.

Ø  Jönköping är dessutom en aktiv klubb som jobbar med kommunen i båtlivsfrågor för de ideella klubbarna.

Ø  Diskuterades om rorsmansmärket är bra eller ej...

Ø  Tar ut 9 kr/medlem, får inga bidrag.

 

      Sommens båtförbund

Ø  Består av 6 klubbar.

Ø  Tar ut 10 kr/medlem.

Ø  Får bidrag på 30 000 kr för utprickning, skötsen av några fyrar samt skötsel av några toaletter i Sommen.

Ø  Förbundet har en egen båt.

Ø  Samarbetar med Sommens vattenvårdsförbund, Sommens sjöråd och Sommens fiskeförbund.

Ø  Båtantalet växer kraftigt i Sommen, därmed saknas det båtplatser.

Ø  Nytt sjökort framtaget till en kostnad av ca 500 tkr, en digital uppgradering skall tas fram vilken endast kommer att kosta ca 90 tkr (genom den nya tekniken).

Ø  Ungdomsverksamheten genomfördes förr av aktiva segelsällskap, nu är det endast segelskolor som genomförs vilket är personberoende för att hålla igång (styrs m.a.o. av åldern på egna barn av de aktiva ledarna).

Ø  Förbundet samarbetar även med näringslivet bl.a. Huges marina.

Ø  Det pågår aktiviteter för seglare som idag inte kappseglar för att öka intresset för just kappsegling. Detta har gått bra, delvis p.g.a. att man inte blandar nya och gamla kappseglare (de nya slipper därmed att bli ifrånseglade av de rutinerade kappseglarna).

No kommentar: Sommens BF har en helt annan inställning till kappsegling i jämförelse med Skånes BF där kappsegling avsågs vara något fult, som skulle bekämpas. Sommen går istället på linjen att jobba för båtliv och låter sedan båtägaren själv avgöra hur båten skall nyttjas.

 

      Östergötlands båtförbund

      Harald presenterade ÖBF, kort ur presentationen:

Ø  Sjösäkerhetsutbildningen vid Arkösund i april för ca 40 deltagare.

Ø  Ungdomsverksamheten har på samma sätt som övriga förbund svårt med verksamheten, dock delas stipendier ut...

Ø  Förbundet jobbar med 4 Länsstyrelser och 20 kommuner inom distriktet vilket naturligtvis skapar problem.

Ø  Miljötillsyn genomförs i hamnar och på varv av Länsstyrelsen i Östergötland.

Ø  Medlemsavgiften är 24 kr/medlem resp. 19 kr/medl. för dubbelansluten.

Ø  Harald påtalade också att information nästan alltid är en bristvara. En intensiv diskussion uppstod när Harald påpekade att han upplever problem med bristen av information från SBU när han inte länge sitter i styrelsen och därmed gått miste om insynen SBU. Detta kan vara en orsak till att det är svårt att engagera folk i arbete inom SBU, ÖBF, mm.

 

Bo Nordenram