Möte med regionalt samverkansråd för Motala Ströms delområde, 4/11 2008
Plats; Länsstyrelsen Östergötland, Övre Södra
Medverkande:

Dagordning:
  • Inledning
  • Senaste nytt från arbetet med vattenförvaltningen – Niclas Bäckman, Länsstyrelsen
  • Vattenfrågor i fokus – Christian Ankarstrand, LRF/Södra
  • Samverkan och åtgärdsarbete inom ett vattenråd – Göran Olsson, Kinda kommun
  • Underlag för det fortsatta arbetet med vattenförvaltningen – Jörgen Nilsson, SMHI

Inledning
Länsråd Magnus Holgersson hälsar alla välkomna till samverkansrådets andra möte och går igenom mötets dagordning. Efter genomgången dagordning finns det plats för diskussion kring de frågor som finns med på dagordningen.

Senaste nytt från arbetet med vattenförvaltningen – Niclas Bäckman, Länsstyrelsen
Se bifogad power-point.

Frågor/påpekanden;
Stångåsystemet och Söderköpingsåarna saknas vad gäller vattenråd och de skulle vara viktiga att få med. Göran Olsson – Diskussion igår (3/11) om detta, ev LRF för Stångån och Kisadalarnas vatten.

Underlaget för sjöar och vattendrag har stor brist – hur går det då det ska tas beslut 22/12? Det finns en bra bild var resurser ska sättas in. Första åtgärd är ofta mer undersökningar så att man får mer på fötterna.

Det är bra att kombinera klassningar med lokal kunskap för att få en mer heltäckande bild. ”One out all out” gäller vid klassningarna. Bedömningar baseras på modeller och fysiska mätningar.

Vattenfrågor i fokus – Christian Ankarstrand (LRF/Södra)
Alla vill vi vattnets bästa.
LRF har utsett 10 stycken regionala samordnare varav samordnare i vårt område är Rune Hallgren.
Greppa Näringen har ett bra samarbete med länsstyrelsen (främst Anuschka Heeb). Detta samarbete har fungerat mycket bra och det är viktigt med extra medel hit.
Näringsämnen är en viktig fråga då kostnaden för dem har stigit (fördubbling av kvävepriserna och en fyrdubbling av fosforpriserna).
Vattnets väg – studiecirkel
Stöd – miljöersättning; Skyddszoner (minskat stöd i kr/ha)
Vårplöjning (får ej den möjligheten, finns ej stöd i E-län)
Bondeorganisation runt Östersjön
Debatter

Varför ska lantbrukare delta?
Hot och möjligheter
Förbättringsöverskott
Göran Olsson; Restriktioner för lantbrukare på slätten?
Restriktioner i efterhand (Christian)
Om man vill utöka produktionen kan det stöta på problem.
Karin; MPD insikt. Spridningsarealer, Transporter, Egen areal, Status i systemet, Titta närmare, Tufft i vissa fall, Bra att ha utrymme och åtgärda i förtid.

Strandängar betade
Vattenskydd – restriktioner

Göran Olsson; Är vi för duktiga i Sverige? Problem med större krav?
Magnus; Vattendirektivet är speciellt i de nordiska länderna p g a att vi har så mycket vatten.

Niclas; Åtgärdsprogram ut till lantbrukarna – regionalt och lokalt på lägre nivå med aktörer. Ett mer generellt program till vattenmyndigheten och EU. Underifrån och ovanifrån perspektiv.

Kommunmöten under första halvåret 2009.
Reidar; Vattenråd/avrinningsområde/kommuner? Vilken nivå?
Anna; olika konstellationer av samverkan. Vattenråd/enskilda när det gäller vatten med sämre än god status. LRF.
Niclas; Vattenråd – Föra fram enskilda här samt mindre grupper med olika frågeställningar.
Karin; Viktigt att operativt använda vattenråden.
Christian; Saknas vattenråd i ett område är det viktigt att fånga upp synpunkterna och tankarna.
Magnus; Signalerna kring detta är uppfattade.
Christian; Representanter i vattenråd viktigt – LRF/skogsbrukare.
Rensa upp gamla diken i skogen och andra aspekter kopplade till vatten – Utbildning inom Södra – Blått körkort för entreprenörer.
Rensa gamla diken – Tillstånd av länsstyrelsen för nya diken
Vattenboken

Samverkan och åtgärdsarbete inom ett vattenråd – Göran Olsson, Kinda kommun
Kisadalens vattenråd från Sommen i väst till Åsunden i öst.
Arbetsgrupp med fyra personer (Anders Tingvall (kommunekolog), Yngve Blomberg, Bruno Larsson och Göran Olsson).
Kisaån – arbeta med att lyfta fram positiva egenskaper och ta vara på medborgarnas syn på vattnet. Förbättra status. Biologiska värden kommer lite i konflikt med medborgarnas önskan om tillgänglighet.
Översvämningsrisker ska kartläggas.
Tre grupper är bildade i vattenrådet; Arbete med handlingsplaner, Dokumentation av vattendomar och Arbete med skötselplaner.
LRF, Södra Timber, Grannar och skolor är viktiga inslag och det är bra att många människotyper blir involverade.
Mycket ideellt arbete och det är ett problem med avsaknad av pengar.
Vattenrådet har genomfört en del idéer – exempelvis röjning och gallring.

Underlag för det fortsatta arbetet med vattenförvaltningen – Jörgen Nilsson, SMHI
Se power-point presentationen.
SMHI tillgängliggör modeller och data till allmänheten kostnadsfritt, om det ej gäller kommersiella användare.
40 000 område hanteras i systemet.
PBD – belastningsdatabas
Wrap-webtjänst – enskilda observationer och insamling av data från allmänheten.
Niclas; Finns det möjlighet att se olika åtgärdsscenarier? Ja – samarbete med bl a Greppa Näringen. Vattenförekomstnivå fr o m mars.
Magnus; Viktiga underlag och bra att det är öppet för allmänheten.

Frågor
  1. Är nuvarande underlag tillräckligt bra för det fortsatta arbetet med vattenförvaltningen?
Åtgärdsförslag när kan man få det? Niclas kan maila ut förslagen till åtgärder.
Varför har man valt vissa åtgärdsförslag – vilka effekter blir det?
Niclas; det är inte beräknat, Miljöövervakningen ska ge feedback.
SMHI – beräkningsmodeller – ekonomisk bedömning på åtgärdsförslag.
Globala nedfall är viktigt att tänka på.
Frivilliga åtgärder – Freeriders? Man måste arbeta lokalt med detta, och man kan ej försvara deras agerande.
Christian; Turistdiskussion – är vi för ambitiösa jämfört med andra EU-länder? Sätter vi oss i sämre dager?
Harald; Måttstock samma men olika förutsättningar.
Anna; det pågår samma diskussioner på Irland där man undrar om man sätter för hög nivå.
Magnus; Det ska tas fram en internationell jämförelse till nästa möte.

  1. Hur får vi igång åtgärdsarbetet inom era respektive organisationer?
Vilket forum?
Förankring inom respektive område.
Harald; Riktade åtgärder t ex båtlivet.
Magnus; Ta ansvar för respektive delar.
Reidar; Nu kan kommunerna börja arbeta vidare i sin organisation.
Christian; Viktigt att man innan kommun påbörjar arbetet undersöker restriktionerna så att ribborna ej blir för höga.
Reidar; Inget ansvar eller berörda, men indirekt.
Magnus; Viktigt att kommunerna är med.
Magnus G; När är Södra Östersjöns sammanställning klar?
Magnus; Samverkansrådet träffas om en månad igen för att se exempel från Åtgärdsplanen och ta fram ett sätt att arbeta vidare inom detta forum med dessa frågor.
Niclas; Mailar ut Södra Östersjöns sammanställning när den är klar.
Oskar; Tidspress snarare än ett bra underlag.
Niclas; Det är viktigt att påpeka att åtgärdsplanen som lämnas ut på remiss är en nationell produkt där man inte går in på detaljer. Regionala och lokala åtgärdsplaner kommer att arbetas fram i efterhand.
Christian; Viktigt hur det kommuniceras utåt och inom organisationer. Seminarier och workshops.

Inspirera till vattenrådsbildande. Linköpings kommun har politiskt legat lågt hittills, men en förändring är på gång (Reidar).

Niclas Bäckman

Nästa möte
14 januari, klockan 9:30. (senare ändrat till 18 mars)