Minnesanteckningar från Östergötlands Båtförbunds årsmötet den 28 mars 2009


Årsmötet 2009 hölls vid Olshammarsgården och värd för mötet var Aspa båtklubb. Till mötet hade det samlats 29 stycken delegater från 15 båtklubbar. Mötet började med att Harald Mårtensson hälsade alla välkomna till ett snöigt och soligt Aspa.

Inger Karlsson, sekreterare Aspa Båtklubb: Inledde årsmötet med en presentation av båtklubben. Det började med att bruket hade många båtägare så det blev naturligt att starta en båtklubb. Bruket släppte till mark i Aspa viken till klubben. Med anledning av detta har de som arbetar på bruket förtur till båtplatser i viken. Inger berättar vidare att de driver gästhamnen under sommaren. Husvagnar och husbilar som besöker hamnen har ökat så nu anpassar man området efter dessa förhållanden. Det ger samtidigt klubben ett bra tillskott i kassan. Vad det gäller fördelning mellan båtar i klubben så finns det mer motorbåtar än segelbåtar. Aspa Båtklubb har ett rikt klubbliv med iordningställande av bryggor mm. Ett intressant bildspel visades som närmare presenterade kubbens verksamhet. Filmen presenterade det arbete som klubben utför. Under vintern ligger inte klubblivet nere för då renoverar man samt bygger nya bryggor mm. Bildspelet presenterade även bilder från Vättern och dess skärgård. Att Vättern har en fantastisk skärgård förstår man när man ser bilder från Vätterns norra delar.

Harald Mårtensson, ÖBF:s ordförande: Informerade om det namnbyte som just nu diskuteras på SBU. Man har ett förslag på att byta namn från ”Svenska Båtunionen” till Svenskt Båtliv. Harald frågade också om någon kunde se vad den nya loggan står för. Det diskuterades om vad Svenskt båtliv står för. Alla på mötet var eniga om att man skulle behålla det gamla namnet och i stället stärka varumärket. Mötet var överens om att ÖBF ska påverka SBU att inte byta namn.

Harald informerade om de motioner som skulle behandlas vid Båtriksdagen, den 3 – 5 april 2009.
I år har det bara inkommit två motioner, ”juridiska konstellationer i båtklubbar” samt informations-material för säkerhetsbesiktning. Innehållet diskuterades. Vidare informerade Harald om att man kommer att välja en ny ordförande inom SBU.

Diskuterades hur ÖBF hanterade det utskick om ”Ta rodret kvinna” som har gått ut. Det är upp till respektive klubb att ta kontakt med Linda, som driver projektet.

Ett annat område som Harald informerade om var ”vattenskyddsområde i Vättern”. Detta kommer att säkerställa att Vättern förblir en utmärkt dricksvattentäkt. Några av föreskrifterna som kommer att komma till, är 50 m strandzon blir skyddsområde och ankringsförbud vid vattenintagen. Båtlivet är inget hot mot dricksvattnet vilket framgår av remissförslaget. Toatömning diskuterades, ännu finns det inget totalförbud mot att tömma toalettavfall i Vättern, fast det ska om möjligt undvikas. Man diskuterade även kräftbeståndet som påverkat fisket i Vättern.

Harald informerade om SBU:s utmärkelse, miljöbästa båt 2009. Han berättade hur urvalet gått till, båtarna som utsågs var Wisper 55, Nimbus Nova 275 samt Najad 333.

Enligt EU:s vattendirektiv som innefattar att man har bildat en vattenmyndighet med fem lokala vattendistrikt. Inom dessa har det bildats lokala vattenråd, utifrån avrinningsområden. Alla vattenförekomster har statusklassats. Nu föreslås olika åtgärdsprogram för att förbättra eller bibehålla statusen. Enligt Harald ska detta inte påverka båtlivet direkt.

Vidare vill Länsstyrelsen starta ett projekt, ”minskad miljöpåverkan från fritidsbåtar”, utifrån förslagen i den nyligen släppta ”Havsmiljöproppositionen”. Projektet innefattar bättre toaservice, det ska stimulera byggandet av spolplattor - båtbottentvättar, finansiering av sopmajor samt bygga toasug stationer.
Det diskuterades hur man rent praktiskt ska hantera sugtömningen. Går det att kombinera med sjömackarna? I Östergötlands skärgård finns det bara några sjömackar och i Vättern en. Detta kommer att skapa köbildning. Det finns också lösningar t.ex. i Kalmar med en särskild miljöbrygga, där det tycks fungera.
I Hjo finns det också en toasug, men informationen och placeringen av den är inte helt bra. Man kan konstatera att de nuvarande toasugarna som finns inte används i den utsträckning som de borde. I Finland finns det redan toasugar men det är svårt att få uppgifter om användnings frekvensen.
Harald visade olika lösningar på hur toainstallationer för toasug ska se ut. Även bilder på spolplattor visades upp. Dessa ritningar skisser finns att ladda ned på ÖBF:s hemsida. .

Länsstyrelsen har inbjudit till deltaga i ett projekt för St Anna – Missjö, som ingår i ett sk. BSPA-område, vilket innebär att det ska tas fram en bevarande plan för detta särskilt värdefulla område.

Harald informerade om ett fågelskyddsområde i Aspöja trakten. När Harald tittade på sjökorten uppmärksammade han att Sjöfartsverket ritat in fågelskyddsområdet över ett större område än vad Länsstyrelsen föreskrivit. Jämför man med ett sjökort från Hydrographica, finns det faktiskt en led som stängs, om man följer Sjöfartsverkets kort. Detta har ÖBF uppmärksammat och man har tagit kontakt med Sjöfartsverket. Vidare säger Harald att det inte är otänkbart att sådant också kan finnas på andra platser i Sverige.

Björn Axelsson, ÖBF:s kassör: Informerade om ÖBF:s organisation och dess verksamhet. För att vara ansluten till ÖBF utgår en summa på 24 kr till ÖBF och 56 kr till SBU, tillsammans faktureras den lokala båtklubben med 80 kr / vuxenmedlem.

Björn berättade också om att ÖBF kommer att närvara vid SBU:s Båtriksdag. Björn informerade också om en ny försäkring vid klubbaktiviteter som träder i kraft 2009. Försäkringen gäller även för icke medlemmar som hjälper till vid sjösättning eller deltar i vakthållning mm, men då måste de vara registrerade på lista för en aktiviteten, t.ex. vakthållningslista.

Björn informerade om familjemedlemsskap. Det är viktigt att så många som möjligt är registrerade för att man ska kunna visa myndigheter att man har en stor verksamhet. Han uppmanade alla att ta kontakt med någon i styrelse om man vill ha mer information om försäkringen mm.

Angelika Möbius, ÖBF barn- o ungdomsansvarig: Informerade om ungdomsverksamheten, t.ex om vad den kan innehålla förutom seglarskola. ÖBF har ett stipendium på 10.000 kr som klubbar varje år kan ansökan om till sin barn- och ungdomsverksamhet. Ansökan ska vara inlämnad till ÖBF:s kansli senast den 1 november tillsammans en kort beskrivning av vad barn- och ungdomsverksamheten innehåller. På Förbundsrådet i mitten av november tillkännages vilken/vilka föreningar som erhållit bidraget. Det kan bli så att bidraget kan fördelas på flera föreningar. Vid närmare information kontakta styrelsen.

Leif Widlund, ÖBF: Informerade om den planerade båtliften vid Göta Kanal i Söderköping. Mer information finns på ÖBF:s hemsida.