Minnesanteckningar från ÖBF:s årsmöte den 19 mars 2011.

ÖBF:s årsmöte hölls den 19 mars 2011 i Bråvikens Segelsällskaps klubbhus i Norrköping. Ett 30 tal delegater från 12 medlemsklubbar var representerade. Värd för årsmötet var Bråvikens Segelsällskap.

ÖBF:s ordförande Harald Mårtensson inledde med att hälsa alla välkomna.

Bråvikens Segelsällskaps sekreterare P-O Rudenäs presenterade klubben. Klubben firade 100-årsjubileum år 2002. År 2003 blev klubben medlemmar i ÖBF. Klubben har 632 registrerade medlemmar och utav dom är 60-70 aktiva juniorer. Båtklubben är uppdelad i flera sektioner som alla har en egen styrelse. Klubben ger 2 gånger per år ut tidningen ”Glimten”. Juniorsektions ordförande Per Klinga tackade ÖBF för ungdomstipendiet på 10 000:-som tilldelades klubben på Förbundsrådet 2010.

Bengt Almqvist representant för Riksföreningen Sveriges skärgårdar var inbjuden gäst. Bengt som bor på Missjö berättade om skärgården i Östergötland. Det finns 500 bebodda öar i Sverige. I Östergötland finns 3 000 skärgårdsbor utav dom bor 250-300 på öarna som inte har fast förbindelse till fastlandet. Levande skärgård ser i dag ut annorlunda än var den gjorde för 20 år sedan. Turismen i skärgården håller på att utvecklas. Viktigt är att föra en dialog med skärgårdsborna om utveckling och livsnäring i skärgården.

Lars-Göran Nyström från Stegeborgs Båtklubb och som arbetar på Sjöfartsverket gav information om att farledsarbete är på gång i yttre-inre Bråviken och i Västervik.

Lars-Göran Nyström informerade vidare att det finns en applikation för telefoner som kallas ViVa där man får tillgång till information om vindstyrka, vindriktning och vattenstånd. Uppgifterna som är i realtid kommer från ett 60-tal mätstationer runt om i Sverige.

En annan fråga som diskuterades var den eventuella sammanslagningen av SBU och SSF. Ett frågeformulär delades ut till deltagarna för att ha ett diskussionsunderlag baserat på SBU:s proposition.

SBU proposition Nr 1 Närmande/sammangående med Svenska Seglarförbundet

 1. Ska de förutsättningslösa diskussionerna om ett samgående fortsätta?

  1. Om diskussionerna ska fortsätta måste också en kommande organisation diskuteras. Det kan resultera i flera möjliga alternativ,

   1. Färre men större förbund -regioner

   2. Fler förbund än idag

   3. Geografisk sammanslagning mellan båt och seglarförbund

   4. Två parallella organisationer

   5. ? Kan SBU arbeta vidare med olika organisationsförslag eller finns det grässättande krav på geografiska indelningar?

 2. Den eventuellt nya organisationens ekonomi är en viktig del för kommande verksamhet. Ange tre ”ekonomifaktorer” som SBU måste beakta vid en ev. sammanslagning.

 3. Medlemsnyttan måste för SBU upplevas som ett positivt tillskott. Beskriv med några exempel vad SSF kan tillföra medlemsnyttan vid en ev. sammanslagning

 4. Innebär en ev. sammanslagning att även namnfrågan ska diskuteras? Kan tidigare namnförslag inom SBU (svenskt båtliv) vara ett underlag i den diskussionen? Har du andra synpunkter på namnfrågan?

 5. Vad tycker du är viktigast vid en ev. sammanslagning av SBU / SSF?

I ÖBF finns det 8699 medlemmar fördelat på 50 klubbar av dessa är 9 dubbelanslutna (ÖBF/SSF) med totalt antal medlemmar 2156. Inom ÖBF ”upptagningsområde” finns 11 klubbar som bara är anslutna till SSF (inte ÖBF).

Sammanfattningsvis så fick styrelsen i uppdrag att framföra till båtriksdagen att det behövs mycket mer information innan ställning till samgående kan tas.

Vidare så diskuterades de motioner och propositioner som inkommit till båtriksdagen. Mötet gick på ÖBF:s förslag till tillstyrkande eller avslag.

Därefter hölls de sedvanliga årsmötesförhandlingarna

Britt Angelika Björn

>