Minnesanteckningar från Förbundsrådet den 22 november 2008

 

 

 

ÖBF:s förbundsråd hölls på Scandic hotell Väst i Linköping. Ett 25-tal deltagare från 11 medlemsklubbar deltog. Föreläsare var AB Göta kanalbolags VD Anders Donlau, Niclas Bäckman från Länsstyrelsen Östergötland, Pär Thorell från Medborgarskolan samt Tore Nanneson från Linköpings SS.

 

ÖBF.s ordförande Harald Mårtensson hälsade alla välkomna.

 

Thomas Ericsson, valnämnden, uppmanade klubbarna att inkomma med nomineringar på funktionärer till styrelsen.

 

Harald Mårtensson informerade i korthet om ÖBF:s verksamhet under 2008.

En sjösäkerhetskurs har hållits på Arkösund. En defibrillator har på årsmötet delats ut till SSRS räddningsstation Arkösund. Näst på tur är SSRS räddningsstationerna Loftahammar, Karlsborg och Vadstena.

 

Tore Nanneson, registeransvarig LSS, informerade om sina ”upplevelser” i samband med förberedelserna inför övergången till BAS-K.
BAS-M och BAS-K är ett gemensamt system för SBU och ÖBF där man registrerar samtliga medlemmar i klubbarna, BAS-M, samt klubbinfo, BAS-K. Tore Nanneson förklarade i korthet hur systemet kan fungera för klubben med t.ex. uppgifter om avgifter, hamnplatser, m.m. De flesta deltagarna har inte varit i kontakt med systemet och det finns ett stort behov av mer information.

Efter informationen föreslogs att man på nästa ombudsträff, 2009, kallar en grupp till BAS-K, registeranvändning.

 

Anders Donlau, vd AB Göta kanalbolag, presenterade sig. Nämnde att Staten är huvudman för Göta Kanal och ligger under Näringsdepartementet. Hans uppdrag är att se till att kanalen lever vidare, att allt är i gott skick samt bygga upp landturismen. Göta Kanal äger fastigheter utmed hela kanalen och skog, mest i Västra Götaland. Göta Kanal får också ett stadsbidrag om ca

20 miljoner kr. Stadsbidraget samt överskottet vid försäljning av skog och fastigheter ska klara av att finansiera ”kanaldirektören” samt upprustningen. Ander Donlau förklarade sambandet mellan järnvägsbron-kanalen och vägbron-kanalen i Motala. Vägbron är beslutad och seglings-höjden ska bli 22 meter. Järnvägsbron är ännu inte beslutad. Angående ”Båtlyften” i Söder-köping är inget beslut fattat, varken om eller hur. Om båtlyften ska bli av blir det, enligt tidsschemat, tidigast 2015. Anders Donlau visaden en kortfilm, som gjorts av tekniska högskolan i Linköping, om hur en båtlyft kan se ut och hur den kan fungera. Om det kommer att bli en båtlyft eller något annat, kommer byggnationen inte att få störa kanaltrafiken. Det poängterades att Söderköpings kommun har problem med trafiken på vägarna t. ex trafikljus, inte kanalen, när det blir stora stopp i trafiken. Tips inkom från deltagare om hur man kan förenkla ”konvojkörningen” mellan Mem och Linköping på hösten när alla tar hem båtarna. Det påtalades också att det är för få tilläggsplatser, efter gästhamnen, i bl.a. Töreboda i anslutning till järnvägsbron och att det på flera platser är svårt för ”hoppilandkalle” att ta sig upp. Anders Donlau lovade att ta till sig dessa synpunkter.

 

 

 

Niclas Bäckman, vattenekolog, vid Länsstyrelsen Östergötland, presenterade sitt arbete med Vattenförvaltning genom samverkan i Vattenråd. Landet är uppdelat i ”Avrinningsområden”. Fem Länsstyrelser ansvarar för var sitt område, Länsstyrelsen i Kalmar ansvarar för Östergötland. Man kontrollerar vattenkvalitet med bl.a. fisk och siktdjup m.m., gör upp åtgärdsprogram samt ser på fritidsbåtarnas miljöpåverkan.

 

Pär Thorell, Medborgarskolan, presenterar de program som Medborgarskolan utbildar i.

40-50 kurser per år innefattar ”sjöliv”, bl.a. förarintyg och navigationsutbildningar. Remissvaren till att införa ”Båtkörkort” har varit spretiga. Att gå igenom alla remissvaren m.m. och beslutandeprocessen, så kommer det nog att dröja till 2012 innan det blir klart om införande av båtkörkort. Pär Thorell gav oss tips om hur klubbarna ska gå till väga om de vill ha en skräddarsydd kurs på hemmaplan och om de eventuellt även har egen lärare men inte vill hålla i administrationsbiten. Rådet är: Kontakta Medborgarskolan.

 

Prisutdelning – Alexander Johanssons och Lena Lagers tipspromenad i samband med lunchen.

 

Björn Axelsson, kassör, informerade om att ÖBF fyller 40 år 2009 och ställde frågan om förbundsrådet vill att ÖBF ska ha en fest och fira jubileet.

Beslutades att hålla ett 40-års jubileum.

Björn Axelsson presenterade förslag om förtjänsttecken för ÖBF som även ska presenteras på årsmötet. Synpunkter önskades och om ja så innebär det en stadgeändring.

Beslutades att inkomma med en proposition till årsmötet.

Vidare påminds om att

-         motioner till årsmötet ska ha inkommit senast den 13 februari 2009

-         årsmöte den 28 mars 2009

-         ombudsträff den 22 oktober 2009

-         förbundsråd med jubileumsfest den 21 november 2009

Deltagarna ombeds att tänka till om förbundsrådet. Ska det se likadant ut i framtiden, ska det förändras och i så fall hur? Motion om förändringar ska ha inkommit till årsmötet, obs datum för motioner. Budgeten gås igenom. Informerades om att SBU kommer att höja medlems-avgiften med 5 kr med anledning av den nya försäkringen, som kommer att gälla alla registrerade medlemmar. Det omnämndes även på förbundsrådet 2007 och årsmötet 2008. Diskuterades om det ska tas ut en avgift till 40-årsjubileumet och i så fall hur. Deltagarna ombads att diskutera och komma med förslag på årsmötet.

 

Peter Andersson, LSS. Informerade mötet om att det kommer att bli en föreläsning i Linköping den 11 februari 2009, föreläsare ”Gurra Krantz”. I samband med detta äskar Peter Andersson att från ÖBF utfå en ersättning om 3.000 kr till lokalhyra. Efter diskussion svarade förbundsrådet JA.

Beslutades att beslut fattas på nästkommande styrelsemöte.

 

Angelika Möbius, barn- och ungdom, informerade om barn- och ungdomsstipendiet. Berättade om vad Visingsö Båtklubb gjort för det tilldelade stipendiet år 2007 om 10.000 kr. VBK har köpt en trissjolle. Ungdomarna i seglarskolan hade växt ur jollarna och ville gå vidare, det var ett lyft för alla. Nu kunde de även vara med och kappsegla på ”allmogeregattan”. Angelika Möbius berättade vidare om vad man kunde göra för enkel aktivitet för barnen/ungdomarna i båtklubben utan att bedriva segelskola.

Ingen ansökan om stipendiet 2008 hade inkommit till styrelsen.

 

Leif Widlund informerade om försäkring för träbåtar.

 

Gert Möbius informerade och beskrev miljösläpet som tilldelats SSRS i Karlsborg.

 

Alexander Johansson informerade om att det kommer en ny sjösäkerhetskurs i Arkösund,

den 19 april 2009. Två deltagare från varje båtklubb får anmäla sig i mån av plats.

 

Harald Mårtensson, informerade att man på båtmässan i mars 2009 kommer att utse den

”miljöbästa båten”. Kriterierna har framförts till båttillverkarna. Därefter tackade han för visat intresse och avslutade förbundsrådet 2008.

 

 

Vid pennan

 

Angelika Möbius