Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd &

Extra Årsmöte 2012


Förbundsrådet och extra årsmötet var den 17 november och hölls på 

Scandic Väst i Linköping. 


36 deltagare inkl. gäster valnämd revisor och ÖBF styrelse inkl. Skype.1

Förbundsrådet inleddes av ordförande Harald Mårtensson som hälsade deltagare och
gäster välkomna , 

Därefter hälsades den första gästen välkommen Mats Bylund2

Mats Bylund Promarina fd. Viamaregruppen (Hotell & Marin Service)

informerade om historien före Promarina.

Promarinas affärsidé är att utveckla marinor och gästhamnar med ett totalservicekoncept 

Promarinas ”hemmamarknad” är från Norska sydkusten, södra och mellan Sverige, kuststräckan till Torneå, Finska, Baltiska, Polska,Tyska kusterna och Danska öst kusten.


3

Efter det så blev det lite frågor och svar. Nedan följer några exempel. Det  kom bl.a. upp frågor om Sjöassistans, kostnader, resurser mm. svaret var ca 600kr och antalet resurser ca 700 runt svenska kusten. 

Mats dementerade bestämt att det inte skall vara hamnavgift för kortare

tid än 1 timme och att det inte finns någon inblandning av RME i

sjömackar som Promarina driver. 

Promarina kommer att fortsätta att växa genom att förvärva flera hamnar, men att man i första hand jobbar ihop med kommuner för detta.


4

Därefter var det Anders Donlau VD AB Göta Kanalbolag som intog scenen.

Han visade ett bildspel om kanalen (första spadtaget 1810) och talade under visningen om att deras uppdrag är att återställa, bevara och skapa förutsättningar för turism på och vid kanalen. Anders talade även om att Kanaljorden 1:1 innehåller ca 400 hus och en trädallé med ca 1000 planterade träd dessutom 3800ha skog i Tiveden området.


5

Även här blev det lite frågor och svar. Givetvis kom det frågor om insjörabatten där Anders klart dementerade att den skulle tas bort, utan den skall vara kvar och att den inte skall sänkas. Fråga om järnvägsbron i Motala och om hur många öppningar/dag det skall vara, svaret på detta var 20/dag, en överenskommelse har kommit till stånd, då det är samma ägare till både kanalen och järnvägen


6

Efter en välbehövlig lunch så har Leif Widlund det otacksamma uppdraget att hålla oss vakna med sitt föredrag om elmotor i segelbåt.

Leifs båt är en OMEGA 10 ca 10,00 x 2,60 x 1,75m som han färdigställt själv, vilket bidrog till Leifs beslut att satsa på elmotor var att slippa hanteringen med bränsle i en helt ny båt och att satsa miljövänligt.

Elmotorn är en OZ och batteribanken är på 400Ah

motorn har 3 hastigheter låg, ekonomi och hög.

På ekonomifart gör båten 3,5kn och på full fart ca 6kn.

Leif har sin båt i Linköping och på sommaren på Sneskär vilket innebär att han måste gå ut via Göta kanal det innebär att han seglar till Norsholm och sedan för motor (utombordare) till Mem p.g.a. kanalens längd Leif funderar på en alternativ lösning för att slippa utombordaren.


7

ÖBFs förbundsstyrelse informerade om nuläget i den pågående processen om sammangåendet Svenska Båtunionen & Svenska Seglar Förbundet,

ÖBF upplever att US. (SBU unionsstyrelse) är för en sammanslagning och att man vill ha 1100 klubbar direktanslutna i en organisation. 

ÖBF har tillsammans med 10 andra båtförbund lämnat in en motion till den Extra Båtriksdagen som avhålles i samband med SBUs unionsråd den 25/11-12, med krav att avbryta allt arbete med sammanslagningen mellan SBU och SSF.  Det informerades även om ett bildspel som heter

What if från SSF som var ganska avslöjande...


8

Ungdomsstipendiet delades ut och årets mottagare blev:

Bråvikens segelsällskap och

Askersunds segel och motorbåtklubbs jollesektion.


9

Informerades om viktiga datum inför 2013 bl.a. medlemsrapportering

årsmöte och sjösäkerhetskurs.


10

Den ekonomiska rapporten presenterades för förbundsmötet, via Skype av kassören Björn Axelsson i Tyskland, vilket fungerade utmärkt.  

 Kassören presenterade även ett budgetförslag inför 2013, som godkändes.

Extra Årsmöte 2012


1

Proposition nr 3, från ordinarie årsmötet den 17 mars 2012.

      

Proposition 3

Ändring av stadga § 31

Som alla vet pågår en diskussion om sammanslagning mellan SBU och SSF. 

Styrelsen vill skydda ÖBF:s tillgångar och vid en eventuell sammanslagning föreslår styrelsen att tillgångarna fördelas mellan medlemsklubbarna istället för att tillgångarna försvinner in i den nya organisationen. 

Stadga § 31 med nuvarande lydelse:

Uppkommer fråga om upplösning av Förbundet, ska sådan fråga hänskjutas till och avgöras av Svenska Båtunionen.

Styrelsen hemställer till årsmötet att anta den föreslagna nya lydelsen

§ 31

Förslag om Förbundets upplösning kan endast behandlas på årsmöte och detta skall framgå av kallelsen. 

För beslut om upplösning fodras minst 2/3 majoritet på två årsmöten med minst en månads mellanrum.

Har beslut om upplösning fattats skall Förbundets tillgångar fördelas mellan anslutna klubbar. 

Fördelning av tillgångarna sker enligt senast redovisade medlemsantal och fakturerade medlemsavgifter.


Styrelsen i ÖBFProposition 3 bifölls enhälligt av det extra Årsmötet


Efter det begärde valnämdens ordförande om ordet för en kort information om valen till styrelsen inför årsmötet 2013.

         

Vid datorn

Jan Nyman