Minnesanteckningar från ÖBF:s ombudsträff den 18 oktober 2012Ca 25 representanter från 13 båtklubbar, inklusive styrelsemedlemmar, var närvarande.
Årets ombudsträff skiljde sig lite från tidigare träffar. Detta var bl.a. en informations- och diskussionsträff angående ett eventuellt samgående 

mellan SBU (Svenska Båtunionen) och SSF (Svenska Seglarförbundet)
Harald Mårtensson startade mötet med att hälsa alla välkomna samt visa information om sammangående via ett bildspel som sammansatts av SBU. 
Varje bild presenterades och diskuterades.1

Styrgruppens utgångspunkter.2

Fördelar med en sammanslagning.3

Föreningsstödet

Risker

Många klubbar kommer att välja att stå utanför.4

Båtriksdagens beslut

Motion 1 och prop 1, samgående Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.5

Seglardagens beslut.6

Verksamhet


Gemensamma verksamheter är idag är idag svåra att se vid jämförelse av respektive hemsida från SBU och SSF.
Lokalt finns en gemensam verksamhet då både ÖBF och ÖDSF (Östergötlands Distrikts Seglar Förbund) ger bidrag till SSRS (Svenska Sjöräddsningssällskapet).7

Medinflytande

Hur kommer årsmöten att hållas och hur utses ombud till dessa?8

Medlemsskap i RF (Riksidrottsförbundet)9

Exempel på andra medlemsförbund i RF där endast en liten del tävlar och huvuddelen ägnar sig åt andra huvuduppgifter.10

Tillsammans skapar vi båtlivet.11

SBU:s hemsida visades upp.

Där står fortfarande 

”Vår verksamhet under 2011”.

Hur ska man hinna med hemsidan om man är ett större förbund?12

Vad får du för pengarna i SBU?

En redogörelse för vart pengarna, 56 kr vuxen och 25 kr ungdom, används till.
Ombudsträffens representanter har noga gått igenom varje bild och skapat en diskussion. Här kommer några synpunkter.
Alla känner att dessa punkter har gåtts igenom tillräckligt noga.


Belysningarna var kanske väl mörka om samgåendet.


Många båtklubbar anser sig ha väldigt lite verksamhet som härrör sig till SSF:s verksamhet. I de större klubbarna är det endast ett 10-15 tal seglare som kappseglar. Det finns många intresseföreningar, rena motorbåts- och fiskeklubbar som skulle välja att gå ur vid en samman-slagning. Det sammanslagna förbundet har inget att erbjuda dessa, och varför ska man då betala en högre avgift.


Hur ska man kunna hitta ideella krafter när det finns betalda. Idag är det svårt att hitta ideella krafter. Vid ett samgående kommer det troligen att bli svårare. 


Vem ska ta hand om främjandebiten?Det finns alltså många obesvarade frågor. Majoriteten är nöjda som det är idag. 
Angelika Möbius berättade om ungdomsstipendiet om 10.000 kr som klubbarna kan ansöka om. Senaste ansökningsdagen är den 9 november och det kommer att delas ut i samband med förbundsrådet den 17 november.
Därefter fortsatte träffen med sedvanlig ”köttbullemacka” och därefter diskussionsgrupper med bl.a. miljö och säkerhet. Barn- och ungdoms-verksamheten diskuterades under fikapausen.
Vid pennan


Angelika Möbius

v. sekreterare i ÖBF

                      

Miljöinformation som gavs vid ÖBF:s Ombudsträff 2012-10-18

Handlade om nedanstående med tillhörande diskussioner och sidospår. 


Länsstyrelsen i Östergötland kommer att ta beslut om de ändringar av fågelskyddsområdena i skärgården, som varit på remiss, under året. En ny kartbroschyr kommer att ges ut i början av nästa år. Det kommer även att ges ut en guide bok för Östgöta skärgården. Dessa kommer vi förhoppningsvis ha tillgängliga vid vårt årsmöte i mars 2012.

Trots att de extra anslagsmedel, som under de senaste åren varit avsedda för LOVA projekt med 50 % bidragsdel, inte längre kommer att delas ut, så kommer Länsstyrelsen i Östergötland att ge bidrag till projekt enligt LOVA, även under 2013 eftersom man fått friare regler för prioriteringar inom det normala anslaget. Ansökan ska officiellt vara inlämnad senast 30/11 2012, men inkomna ansökningar under december kommer också att behandlas. Tyvärr kommer det att finnas mindre med pengar och hårdare konkurrens om dessa.


Havs och Vattenmyndigheten har givit ut två rapporter som vägledning för kommunernas tillsyn av fritidsbåtshamnar och vilka regler som bör tillämpas vid tvättning av båtbottnar vid torrsättning.
Dessa kan laddas ned från myndighetens hemsida: http://www.havochvatten.se/


Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:9

Båtbottentvättning av fritidsbåtar
Översyn av kommunernas varierande regler som rör fritidsbåtshamnar


Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:10

Båtbottentvättning av fritidsbåtar
Riktlinjer augusti 2012


Dessa rapporter är inga föreskrifter, men risken är att kommunerna kommer att besluta enligt dessa riktlinjer och skapa lokala föreskrifter.


Kreosot

Kemi har lämnat en rapport till EU: granskningsprogram så nu är åter kreosot godkänt som impregneringsmedel inom EU.

I juli 2011 lämnade Europeiska kommissionen beskedet att kreosot kommer att tas upp på bilaga 1 och därmed bli möjligt att använda i ytterligare fem år från och med den 1 maj 2013.
Se mer på KEMI

Idag får kreosot bara användas av yrkesmän med utbildning. För att kreosotimpregnerat trä ska få saluföras på andrahandsmarknaden och återanvändas av privatpersoner krävs att träet impregnerats före den 31 december 2002.

Om det kommer att bli möjligt att användas vid bryggbyggen och liknande är inte självklart. Tillstånd kommer att krävas för vattenverksamhet och kommunens miljöregler gäller och kan variera i olika kommuner.


Toautsläppsförbudet som träder ikraft 2015 för hela Sveriges sjöterritorium kommenterades också och vilka konsekvenser det kan föra med sig.För ÖBF/ Harald Mårtensson, ordf. och miljöansvarig