Patrik Lindqvists noteringar under Unionsrådet 2010-12-05

Börjar kl Notering

10:02 Svenska Båtunionens ordförande Bengt Gärde hälsade välkommen. Anledningen till att Unionsrådet är sent i år är att unionsstyrelsen behövde mer tid att få ihop budget och verksahetsplan. Viktig fråga för årets Unionsråd är att få princibslut om vi ska gå vidare i samtalen med SSF gällande ett närmande/samgående.

10:07 Owe Lindsröm, ordförande i Valberedningen informerade om hur nomineringar mm ska gå till inklusive tidplan.

10:09 Hans W Berglund informerade om dagen aktiviteter. Han bad också alla att komma med ev ersättningskrav för resor och andra utlägg före årets slut.

10:13 Lars Afzelius presenterar verksamhetsplanen och tankarna bakom. Ett nytt nyhetsbrev skall börja användas. Det ska gå via e-post SBU->BF->BK->Medlem. Lasse Bengtsson påtalar att innehållet är viktigare än budbäraren, SBU måste bli tydligare i sina ställningstaganden. Kommer ett före Jul.

10:41 Lars Afzelius Fortsätter med att gå igenom verksamhet/aktivitet punkt för punkt enligt planen.

10:49 Philippe Tamwelius talar om befintlig och planerad besiktningsverksamhet. Slå ihop besiktningskommittén med tekniska kommittén. Tror på att utveckla egenkontrollen. Fungera som kunskapsbank gällande båtrelaterad säkerhetsteknik. Stora projektet 2011 blir att utveckla egenkontrollen, detta är vad budgeterade medel ska användas till.

11:10 Lars Afzelius fortsätter. Informationskommittén meddelar att kommunikationsplanen inte är färdig men delar av den är färdig.

11:17 Lasse Bengtsson presenterar Båtlivs ekonomi och jämför med andra tidningar.

11:30 Martin Nordström presenterar en idé om att höja avgiften med en krona. Denna ska dediceras en fond för utveckling av ungdomsverksamhet. Klubbar ska kunna söka medel för utvecklingsprojekt. Många kommentarer gällande ev samgående med SSF som i så fall öppnar mot RF och helt andra finansieringsmöjligheter.

11:45 Lars Afzelius fortsätter genomgången av verksamhetsplanen.

11:55 Harald frågar efter antal ärenden för JurKomm. Bengt säger att det handlar om ca 1-2 ärenden per vecka med olika omfattning. PG påtalar att klubbar troligen kommer bli momsredovisningsskyldiga inom inte avlägsen framtid. Kommer att bli mycket arbete för JurK.

13:30 Bengt Gärde inledde diskussionerna gällande samarbete med SSF. Hans W Berglund beskriver historien kring de tidigare försöken till sammanslagning. Han redogjorde också för SSFs organisation. PG Traung beskriver hur det gick till vid "Uppsala möte" 1986, då fattades några få mandat för att genomföra sammanslagning. SSF beslutade då att inte ta upp frågan igen förrän den kommer "underifrån". Bengt Gärde trycker på att vi inte ska diskutera fördelar i detalj (vilka besparingar mm) utan diskutera principiellt.

(14:45-15:15) PL intervjuas av Valnämnden och är inte närvarande för noteringar.)

15:15 Hans W Berglund informerar om Båtriksdagen 2011. Informerar om årsrapporteringen. Informerar om förbud att släppa ut toaavfall från båtar. Undantag föreslås för båtar tillverkade före 1998. Naturvårdsverket har uppdrag att utreda skrotning och identifiering av fritidsbåtar. ISO och SIS har tagit upp diskussionen kring skrotning av fritidsbåtar. Körkortsfrågan är ganska "död", politiskt.

15:46 Bengt Gärde tackar för ett bra möte och avslutar dagens förhandlingar.

Patrik Lindqvist, Svenska Båtunionens kansli