Rapport från Extra Båtriksdag och Unionsråd inom SBU, 25 november 2012.

Vid den extra båtriksdagen så diskuterades den motion som Gästriklands Båtförbund lämnat in tillsammans med 10 andra förbund. I korta drag så gick den ut på att avbryta alla förhandlingar och allt arbete med sammanslagningen av SBU och SSF. Tyvärr så fick den inte det stöd som behövdes för att antas. Röstningen visade att 16 förbund antog motionen medan 7 förbund avslog densamma. Röstetalen blev 88 för och 99 emot. 69,6% av närvarande förbund vill avbryta diskussionerna medan 30,4% av förbunden vill fortsätta. De förbund som vill fortsätta förhandlingarna med SSF har nära relation till och är representerade i SBU:s styrelse.

Det innebär att vi inte ännu vet vad nästa steg blir. Vi vet inte om Unionsstyrelsen är kloka nog att inse att med den här splittringen, där en majoritet av landet, förutom storstadsregionerna och längst i norr, är emot planerna och tydligt visat att förändringarna har gått emot deras förslag.

Vi kan glädja oss åt att vi fått ett rejält ökat stöd för att bevara SBU och att de förändringar i ställningstagande som skett, har gått åt vårt håll. Det fattas bara 6 röster, trots att de tre största båtförbunden röstar för ett fortsatt arbete med sammanslagningen.

ÖBF:s motion drogs tillbaka, eftersom det inte fanns det motalternativ som vi förväntat oss från Unionsstyrelsen, när vi lämnade in den.

De båtförbund som samverkat i arbetet med att ”rädda SBU”, ordnade ett välbesökt informations- diskussions möte på lördag kvällen innan X-BRD och Unionsrådet. Detta möte gav oss mer insikt i hur de olika båtförbunden resonerar och kommer att vara värdefullt för det framtida arbetet.

Efter den extra båtriksdagen så tog Unionsrådet vid. Där diskuterades den verksamhetsplan tillsammans med ekonomin för de olika verksamheterna som styrelsen för SBU föreslagit för 2013. 

I stort sätt så var delegaterna överens om den föreslagna verksamheten med uppdrag till styrelsen att göra vissa förtydliganden och tillägg.

Det som kan tilläggas är att SBU styrelse föreslår en höjning av medlemsavgifterna p.g.a. att SBU har för dålig likviditet. Höjning på 10:- , 15:- och 20:- diskuterades, styrelsen kommer att lägga fram ett trovärdig förslag till Båtriksdagen 2013. Styrelsen fick även i uppdrag att beskriva och förklara denna höjning och hur pengarna ska fördelas. IT kommittén berättade att en ny plattform kommer att tas i bruk under december och att detta inte kommer att påverka funktionerna märkbart.   

SBU:s valnämnd önskar att få namnförslag på kandidater till SBU:s styrelse. De förklarade att de senaste åren har trenden varit att förbunden inte föreslagit kandidater till alla valbara platser. 

Båtriksdagen 2013 kommer att hållas på Nordkalotten konferenscenter i Luleå den 16-17 mars.


För ÖBF 2012-11-28

Vi som representerade ÖBF var Harald Mårtensson och Björn Axelsson


Rapporter finns också  bl.a. på :

Gästriklands BF:s hemsida

Blekinge BF:s hemsida:

Båtlivs hemsida: