Rapport från Seminariedag kring ”Grönt-båtliv” 2012-11-30.
Arrangör: Skärgårdsstiftelsen, i Stockholm.


Under fredagen den 30 november höll Skärgårdsstiftelsen en heldag med seminarier kring Grönt Båtliv. Moderator var Folke Rydén som tillsammans med en rad forskare och representanter för båtlivet fördjupade sig i frågor kring båtbotten och miljövänligt båtlv.


Skärgårdsstiftelsens Vd Lena Nyberg hälsade de nästan 90 personer som samlats välkomna och inleder med
– Skärgårdsstiftelsen är en viktig aktör för en långsiktigt hållbar utveckling av Stockholms skärgård som stiftelsen äger och förvaltar 12 % av. Skärgårdens naturvärden ska bevaras samtidigt som vi skapar förutsättningar för fler att vistas i vår vackra övärld. En viktig del av miljöarbetet är att minska båtlivets negativa miljöpåverkan. Därför har Skärgårdsstiftelsen sedan lång tid tillbaka engagerat sig i arbetet för ett grönare båtliv.
Stiftelsen driver flera projekt, bl.a. ”Båtmiljö.se” som visar på ett miljöanpassat båtliv samt ”Green Islands” som är ett EU-projekt för att förbättra miljön i och kring Östersjön.


Miljöchef Karin Strandfager – Skärgårdsstiftelsen, berättade att i mer än tio år har Skärgårdsstiftelsen arbetat med Havstulpansprojektet som gör det möjligt för båtägare att få reda på när havstulpanerna sätter sig fast (settlar) i Östersjön. Syftet med projektet är att minska spridningen av miljöfarliga ämnen från båtbottenfärger genom att öka medvetenheten hos allmänheten och få fler att använda alternativa metoder för att hålla sin båtbotten ren.
Man har nu 140 observatörer längs kusten, mellan Umeå och Trelleborg, som varje vecka under säsongen kontrollerar sin platta som är nedsänkt vattnet och rapporterar när och hur många havstulpaner som har börjat växa. Vanligen ej före 10/7 men variationer finns, liksom lokala variationer med Västervik som en plats med extra mycket havstulpaner.
Det finns ca. 8000 anslutna till den sms tjänst som utifrån rapporterna varnas när det är dags att tvätta botten.


Statssekreterare Anders Flanking – Miljödepartementet, pratade om hur regeringen ser på olika Ekosystemtjänster och vilka värden de representerar. Han pekade på de miljömål som berörs, nr 4 Giftfri miljö och nr 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård. Han berörde den konkurrens som finns mellan olika miljömål och riksintressen samt lovade att regeringen vill satsa på mer forskning.


Docent Britta Eklund – Institutet för tillämpad miljöforskning, Stockholms Universitet berättade kort om Östersjöns väg till det känsliga brackvatten hav, med få arter, det nu blivit och därför utsett till särskilt känsligt hav (PSSA = Particularly sensitive sea areas) av FN 2005.

Hon berättade om den risk/nytto analys som KEMI gjorde mellan besluten 1992 och 1998 när reglerna för godkända båtbottenfärger ändrades. Hon berättade även om sin forskning och sina mätningar och att det uppmätts 10 gånger så höga  halter av TBT på uppläggningsplatser än i bottensedimenten.
Hon efterfrågade åtgärdsprogram för att kunna ta bort de gamla färglager som finns på äldre båtar och önskade att någon form av certifiering togs fram.
Hon uppmanade till att införa regler, uppmana, utred och stimulera.
Brittas presentation


Ekotoxikolog Kurt Haglund – Kemikalieinspektionen berättade om den bedömningsprocedur som föregår ett godkännande av en båtbottenfärg. Den tar lång tid och är dyr. Han noterade att vid bedömningen risk/nytta så får ”nytta” mindre vikt nu. Beslut om olika ämnens giftighet tas nu inom EU. Irgarol har helt fasats ut bland de godkända produkterna. Utvecklingen går mot att bibehålla effekten längre genom ett lägre läckage av de aktiva ämnena. Han har också uppfattningen att båtarna är förtöjda 90 % av tiden i vattnet och att det därför ska vara förtöjningsplats som styr vilken produkt som ska få användas och inte i vilket vatten huvudsaklig fart genomförs.
Kurts presentation


Efter lunch.

Enhetschef Thomas Johansson - Hållbart utnyttjande och maritima frågor, Havs och Vattenmyndigheten, berättade om regeringsuppdraget myndigheten fått om att ta fram riktlinjer för båtbottentvättning och kommunernas tillsyn av uppläggningsplatser och hamnar. Han påpekade den nyare riktlinjen i lagstiftning som förutsätter att alla verksamheter utför ”Egenkontroll” och att inspektioner allt mer efterfrågar dokumentation av denna.
Thomas presentation


Doktorand Anna-Lisa Wrange – Göteborgs Universitet, berättade att Havstulpanprojektet har under 2012 utökats med forskning på Västkusten. Hon berättar att havstulpanerna är mycket tåliga kräftdjur. De tål både hög  och låg salthalt i vattnet. Hon har intresse av att studera evolution i marina miljöer.
Hon har främst studerat påväxtdynamik under 2012 på Västkusten och funnit mycket lokala variationer. De gängse plattorna för att se när beväxningen börjar, stämmer väl överens med vad som sker på ett båtskrov. Settlingen på Västkusten sker under hela säsongen så att om man väljer att tvätta i stället för att måla, måste man tvätta var 14 dag.
Anna-Lisas presentation


Hans Loewy – Vice Ordförande Heleneborgs Båtklubb, Styrelsemedlem i SMBF, presenterade sin båtklubb, som är en gammal anrik klubb, snart 100 år. Klubben har ett stort miljöengagemang och har nu tilldelats Blå Flagg. De har 350 medlemmar, som har 190 båtar och ligger i Mälaren, många är träbåtar. 107 båtar har Blå flagg och nytt för i år är att 188 båtar har gjort en ”självdekleration” av sin båt och sitt båtliv före upptagningen i höst. HBK:s medlemsenkät om miljöfrågor och avfallshantering, våren 2012. Enkäten är en del av klubbens egenkontroll enligt krav från tillsynsmyndigheten, Stockholm Stad.
Hans presentation


Generalsekreterare Hans W Berglund – Svenska Båtunionen informerade om det mångåriga miljöarbete som SBU genomfört. Han berättade att ambitionen är att alla klubbar och förbund ska ha utsedda miljöombud. Han visade på den miljöbroschyr ”Båtlivet och miljön” som gått ut till SBU:s medlemmar i ungefär 500 000 exemplar i fyra olika upplagor. Hans fortsatte med at visa upp vår Hamnbok med tillhörande Egenkontroll dokument. Han berättade att de klubbar som använt dessa vid sin egenkontroll oftast inte fått några bekymmer vid kommunernas inspektioner.


Journalist och filmare Folke Rydén ledde dagens seminarium som moderator på ett förtjänstfullt och trevligt sätt. Han tog sig också tid att berätta några anekdoter från sin tid som korrespondent ute i världen. Han berättade även att han nu tillsammans med fotografen Mattias Klum, dokumenterar Östersjön och de förändringar som skett och sker.
Folke ledde även den debatt som avslutade dagen där en panel med dagens olika talare först fick avge sin syn på några frågor om framtiden för båtlivets miljöanpassning. Sedan fick publiken ställa frågor som panelen fick försöka svara på.


Efter en intressant dag kort nedtecknade noteringar för ÖBF:s räkning.Harald Mårtensson, ordf. ÖBF.