Rapport från möte med regionalt samverkansråd för Motala Ströms delområde i Linköping 18 mars 2009

Länsrådet Magnus Holgersson inledde med att tacka alla för det arbete som lagts ned.
Samverkansrådets uppgift är främst information, beslut tas i de lokala vattenråden.

Niclas Bäckman Lst. informerade om det samrådsmaterial som sammanställts och som fanns att hämta. Det kommer även kommer att skickas ut till remissinstanserna. Svar ska vara inlämnat senast 1 september. Ett formellt samrådsmöte kommer att hållas den 11 maj.

Samrådsmaterialet innehåller fyra dokument som hänger samman:
Förvaltningsplan
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Åtgärdsprogram
Miljökonsekvensbeskrivning

Föreslagna åtgärder är bara tvingande för myndigheter, men påverkar andra verksamheter indirekt genom bedömningen av tillståndsansökningar och tillsynsprojekt. Åtgärdsprogrammen ska säkerställa att MKN har uppnåtts senast 2015.
42 åtgärder är föreslagna.
Statusklassningen som nu är gjord, ligger som grund för åtgärdsförslagen. Klassningen ska göras om vart 6:e år. Klassningen bestämmer MKN som är juridiskt bindande. Inget vatten får försämras, målet är god status eller bättre.
Statusklassningen görs utifrån flera parametrar och den sämsta parametern är avgörande för vattnets samlade bedömning.

Vattenråd är nu bildade eller på gång utom för Storån i Åtvidaberg och för kustområdet.
Miljöövervakningen sköts gemensamt av länsstyrelse och kommuner.
2 april är det planerat ett möte om ”Svensk vattenförvaltning i praktiken”, det kommer att handla om juridiska aspekter kring MKN.

Havsmiljöanslaget för 2009-2011 är på 985 milj. Kr. Det ska satsas på åtgärder bl.a. mot övergödning, marina reservat och att tillgängligöra data.

Anders Moritz Tekniska verken, redogjorde för Stångåprojektet. Det är inget vattenråd men man är beroende av Stångåns vattenkvalité av olika skäl. Stångån som vattentäkt och som recipient, även vattenkraftsproduktionen påverkar. Koppling till översiktsplan behövs.
Frågorna kring dagvattnets påverkan/åtgärd/kostnad är aktuella.
Man har haft en workshop den 18 december 2008 för berörda, då även friluftsfrågorna togs upp.

Anders Nilsson yrkesfiskare i Roxen, redogjorde för ett projekt i Svinstasjön. Han började 2006 ett projekt för att förbättra vattenkvalitén genom att fiska bort vitfisken (brax) som rotar runt i botten och därigenom frigör lagrade näringsämnen i sedimenten, med grumling och algblomning som följd. Han har även fiskat upp gös större än 3 kg som fått lämna rommen till Roxen, som därigenom fått ett bättre bestånd. Samtidigt har han satt ut abborre från Roxen i Svinstasjön. Genom att återställa balansen mellan rovfisk och vitfisk har siktdjupet på två år ökat från 5 cm 2006 till 65 cm 2008.

För ÖBF 2009-03-22.

Harald Mårtensson