Rapport från Båtriksdagen 2008

 

 

Båtriksdagen hölls i år på Piperska Muren i Stockholm helgen 5-6 april. Närvarande från Östergötlands Båtförbund: Harald Mårtensson, Britt Axelsson, Alexander Johansson samt Björn Axelsson.

 

Båtriksdagen hade samlat 23 till Svenska Båtunionen (SBU) anslutna förbund eller riksorganisationer av 26 vilket var en bättre anslutningen än på länge.

 

Göran Andersson ordförande i SBU öppnade möte och hälsade alla välkomna ”ingen nämnd och ingen glömd”. Därefter informerade SSRS representant Anders Jönsson om sällskapet samt visade en film där vi fick se sjöräddning från ”alla” världens hörn gjord av International Marin Rescue Foundation (IMRF).

 

Sällskapet har tre syften

  • Rädda
  • Vidmakthålla det lokala intresset
  • Intresse för sjö och hav

 

SSRS har även tre ändamål

  • Vidmakthålla intresset för sjöräddning
  • Effektivisering av sjöräddning
  • Utföra sjöräddning

 

I Sverige finns 170 farkoster och ca 70 stationer, i 88% av alla fall är fritidsbåtar inblandade. Under sommaren i Stockholmsorådet kommer SSRS att ”patrullera” med båtar för att snabbt kunna vara på plats om olyckan är framme. Den numer välkända Rescue Runner:n är framtagen av SSRS och säljs nu på export till övriga ”världen”

Svävare är på frammarsch men har sin begränsning vid hög sjö, vågor får inte vara mer än ca 0,5m för att det ska gå hyggligt fort och bäst är den på is.

 

 

Som ”vanligt” valdes Magnus Anderberg och Bengt Gärde till mötes ordförande med sekreterare Hans W Berglund samt vår egen Alexander Johansson som utförde sitt jobb med beröm godkänt.

 

Efter att punkter 1 – 11 hade avverkats på dagordningen adjungerades mötet för behandling av Motioner och Propositioner i två (2) olika utskott. Här följet ett kort sammandrag av utskottens arbeten samt de beslut som togs för desamma påföljande dag.

 

Motion Nr.1

Stadga ändring för nominering av person vid Båtriksdag.

Båtriksdagen beslutade att alla nomineringar ska ”gå igenom” valnämnden och detta var även utskottets mening.

 

Motion Nr 2

Inrättande av farledskommitté

Enligt SBU finns redan en sådan kommitté men Båtriksdagen (BRD) beslutade att en separat farledskommitté ska inrättas. Detta är en så viktig fråga och kommer att vara så under en längre tid tror BRD. Detta var enligt utskottets förslag.

 

 

Motion Nr 3

Inrättande av stipendium

Båtriksdagen beslutade att inte inrätta något stipendium då det redan finns möjligheter att söka bidrag genom bl.a. SBU, detta var också enligt utskottets förslag.

 

Motion Nr 4

Än mer öppen hemsida på SBU

Båtriksdagen beslutade att ge Informationskommittén i SBU att titta över vad som ska finnas öppet och vad som ska finnas bakom kod. Detta var i enlighet med utskottets förslag.

 

Motion Nr 5

Protokollutskick från SBU

Motionären vill att alla protokollförda möten ska skickas ut till Förbunden. BRD avslog motionen i enlighet med utskottets förslag där US protokoll ska skickas till Förbunden.

 

Motion Nr 6, 7 och 8

Besiktningsverksamheten

BRD var överens om att ett mycket gott arbete har utförts av våra besiktningsmän/kvinnor och gav besiktningskommittén i uppdrag att utveckla en form av ”egenkontroll” av båtar för båtägare i enlighet med utskottets förslag. Önskvärt är också att den erfarenhet av brister som upptäckts genom åren ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

 

Motion Nr 9

Tjänst till SBU kansliet

Motionen avslogs med hänvisning till att en genomgång av arbetsuppgifter på SBU pågår för att försöka förbättra verksamheten där.

 

Proposition Nr 1

Ändring av stadga

Propositionen var uppdelad i tre (3) olika delar den första delen handlar om att styrelsen ville ta bort revisorsuppleanter detta avslogs av BRD i enlighet med utskottets förslag.

Den andra delen var om att senarelägga betalning av medlemsavgiften till SBU fram till den 30 april i stället för som nu den 31 mars. Denna del antogs, detta var också utskottets förslag.

Den tredje delen att AU ska få fatta visa beslut, utskottet tillstyrkte även denna del av propositionen som antogs av BRD

 

Proposition Nr 2

Namnbyte

Utskottet biföll propositionen med det tillägget att det är varumärket SBU som ska stärkas och en fortsatt utredning godkändes. Denna utredning ska skickas ut till förbunden en (1) månad innan Unionsrådet 2008 där frågan kommer att behandlas på nytt.

 

Proposition Nr 3

Olycksfallsförsäkring

Det handlar om en ”kollektiv” olyckfallsförsäkring där klubbarnas alla registrerade medlemmar kommer att ingå från 2009-01-01. Denna försäkring kommer att ingå i medlemsavgiften till SBU och gälla för de som deltar i av klubben organiserad verksamhet.

 

Proposition Nr 4

Registrering av personnummer

Styrelsen i SBU vill införa att personnummer används för att underlätta uppdateringen av adresserna i personregistret inom SBU (prenumerationsregistret till Båtliv). Frågan blöttes och stöttes, utskottet kom fram till att de sex (6) första siffrorna i personnumret (födelsedata) ska registreras, frivilligt önskas även de fyra sista siffrorna i SBU register BAS-M. Man gav även SBU rätt att uppdatera registret vid behov. Varje retur av tidningen kostar 5 kr. Förbunden uppmanades att påtala för klubbarna vikten av att ha ett uppdaterat register bl.a. för att alla ska få sin tidning men även andra riktade utskick från SBU.

 

Proposition Nr 5

Verksamhet och budget

Den framlagda budgeten för 2008 godkändes men verksamhetsplanen måste arbetas om. Det finns ingen tydlig koppling mellan verksamhetens delar och budgetposterna, den saknar mätbara mål, den måste konkretiseras och struktureras på ett tydligare sätt.

Preliminär budget för 2009 antogs med en höjning av medlemsavgifterna med 5 kronor.

 

Efter dessa punkter i dagordningen var det dags för val.

 

Denis Helin                          Skattmästare

 

Tommy Engvall                    Ledamöter

Carsten Syverstad

Leif Stenlund

Kent Danielsson

Carl R Hellström                  Nyval

Martin Nordström                Fyllnads val

 

Eva Kuylenstierna              Revisor

 

Björn Axelsson                   Revisorsuppleant

 

Göran Andersson              Förtjänstteckennämnden

Jan-Olov Ohlander

Harald Mårtensson

 

Owe Lindström                   Valnämnd

Per Eric Degerstam            

Bert Johansson

Lars-Erik Möller                   personliga ersättare Valnämnd

Britt Wigerud

Hans Bergström

 

 

Båtriksdagen avslutades med en informations och frågestund.

 

 

Göran Andersson informerade om läget för en del av de utredningar som berör båtlivet.

”Båtkörkort” SBU har förordat 7 m eller 10 knop som gräns för om behörighet ska krävas.
Nu ligger ett förslag till regeringen som ska gå ut på remiss som förordar 10 m eller 15 knop. Dessutom en högfartsbehörighet vid 30 knop

Båtriksdagen enades om ett uttalande i denna fråga, finns att läsa på SBU:s hemsida.

Sjöfylleriutredningen: förslaget på 0,2 ‰ som nedre gräns är tillsvidare vilande i avvaktan på att båtkörkortet ska införas. Förslaget att Kustbevakningen ska få utökade befogenheter att jaga båtfolket, ligger kvar. Vi föredrar att bli övervakade av riktigt utbildade sjöpoliser.

Helikopterutredningen pekar på en finansiering av verksamheten som även ska belasta fritidsbåtlivet. SBU har kraftigt arbetat för att det ska bli klarlagt att helikopterberedskapen skulle behövas i samma utsträckning även utan fritidsbåtar. Därför har man gjort ett reviderat förslag av Sjöfartsverkets anslagsframställan.

Sjöfartsverkets önskan att slippa kostnaderna för ett antal kustfyrar har orsakat många skrivelser under det senaste året. SBU:s ståndpunkt är att de fyrar som behövs för sjösäkerheten ska bekostas av samhället.

SBU kommer även i år att finnas på plats vid politikerveckan i Visby. Det kommer att hållas ett seminarium 8/7 om Fritidsbåtlivets betydelse för glesbyggd. Politiker och andra beslutsfattare kommer att inbjudas.

SBU avser att anordna ett lotteri under våren – sommaren – hösten i år. Vinsterna kommer att vara olika upplevelser / båtresor. Man hoppas att förbunden ska sälja dessa lotter.

Lasse Bengtsson framförde åter tidningen Båtlivs önskan att få in klubbmaterial till redaktionen för att spegla livet och aktiviteterna i klubbarna.

Kent Danielsson presenterade Egenkontroll för fritidsbåt hamnar som är ett komplement till Hamnboken.


Alexander Johansson och Björn Axelsson erhöll SBU:s förtjänstmärke i guld (guldnål) för hedrande och engagerat arbete för båtlivet, i klubb och förbund under lång tid.

 

Vid pennan

Björn Axelsson och Harald Mårtensson