Rapport från Båtriksdagen (BR) 2013 som hölls på Nordkalotten i Luleå den 16-17 mars. ÖBF representerades av Harald Mårtensson och Björn Axelsson. Den stora frågan vi hade att ta ställning till var om en sammanslagning av SBU och SSF. Nedan följer en summering av utfall av motioner och propositioner som behandlades. 

BR beslutade att behandla proposition No2 med ett beslut innan någon annan motion eller proposition behandlade. Proposition 2 ”Sammanslagning av Svenska Båtunionen – Svenska Seglarförbundet”

 • Denna fråga har behandlats, stötts och blötts under tre (3) år nu. Efter omröstning och votering blev utfallet att en sammanslagning inte ska ske. Röstsiffrorna blev 91 emot och 41 för en sammanslagning. SMBF lade ner sina 50 röster. Om en sammanslagning skulle gå igenom var det kvalificerad majoritet 2/3 av röstena som krävdes för en sammanslagning. Så även om SMBF hade röstat för en sammanslagning hade det inte räckt till. Med denna utgång läggs nu debatten till handlingarna och får anses som avslutad för en lång tid framöver.

M1 från Gästriklands Båtförbund ”Anpassa verksamhetsplan och budget efter verkligheten”

 • Motionären drog tillbaka de flesta ”att” satserna och lämnade endas de två sista ”att” satserna kvar. Efter omröstning blev det ett bifall till motionen. 

M2 från Bottenvikens Båtförbund ”Avgift för verksamhetssystemet BAS”

 • Denna motion avslogs enligt styrelsens förslag. Det beslutades att ett utbildningsprogram/material ska tas fram för att minska support behovet och därmed kostnader för systemet.

M3 från Smålands Båtförbund ”Redovisning av medlemsavgiften”

 • Denna motion bifölls och ett resultat av denna finns i No 1 av tidningen Båtliv samt redovisas som svar från styrelsen i BR handlingarna.

M4 från Östergötlands Båtförbund ”SBU i framtiden”

 • Denna motion antogs i sin helhet förutom första ”att” satsen som berör SSD avslogs. Det tillsattes en utredningsgrupp under ledning av ÖBF som ska arbeta fram ett förslag om funktionärsrekrytering och som ska redovisas på Unionsrådet 2013. 

M5 från Blekinge Båtförbund ”Stadgeändring röstetal”

M8 från Lidingö Båtförbund ”begränsning av antal röster vid SBU Båtriksdag”.

 • Dessa två motioner behandlades samtidigt efter som de var liknande. Utfallet blev ett avslag för båda motionerna men en arbetsgrupp har tillsats under ledning av juridiska kommittén samt BBF och ÖBF förslag ska redovisas på unionsrådet2013.

M6 från Blekinge Båtförbund ”Svensk båtsport”

 • Denna motion avslogs enligt styrelsens förslag.

M7 från Östergötlands Båtförbund ”Ändring av stadga § 19”

 • Denna motion avslogs

M9 från SMBF ”Motion till SBU angående omröstning vid BR 2013 gällande sammanslagning av SBU/SSF”

 • Denna motion drogs tillbaka av motionären.

M10 från Gästriklands Båtförbund ”Utveckling av Svenska Båtunionen”

 • Den sista ”att”satsen i motionen drogs tillbaka. Efter omröstning avslogs motionen men biföll enligt styrelsens förslag. En utredningsgrupp tillsattes under ledning av GBF som ska ta fram rationaliserings förslag och vad som ger viktigaste medlemsnyttan, samt redovisas sitt förslag på Unionsrådet 2013.

M11 från Västerbottens Båtförbund ”Höjning av medlemsavgifter”

 • Denna motion drogs tillbaka av motionären.

Proposition 1 ”Ansökan om medlemskap i Svenska Båtunionen”

 • Till BR hade en ansökan från Södra Roslagens Båtförbund inkommit. BR antog det nya förbundet med tillägg att utträde från SMBF måste ske enligt SMBF:s stadga och att allmännyttig förs in i SRB stadga.

Proposition 3 ”Hantering av styrelsens och styrelsens arbetsutskotts protokoll”

 • Propositionen återremitterades till styrelsen för problemanalys och åtgärd.

Övrigt

 • Budgeten för 2013 antogs med ett minusresultat på ca 650.000:-. Styrelsen fick i uppdrag att göra ”allt” i sin makt för att minska detta underskott.
 • Avgifter för 2014 skjuts på framtiden och kommer upp vid Unionsrådet 2013 se motion 1
 • Budget för 2014 togs inte heller se avgifter för 2014Val till SBU:s styrelse

 • Bengt Gärde Lidingö BF omvaldes som ordförande i SBU på två (2) år

Till ordinarie ledamöter i SBU på två (2) år valdes

 • Harald Mårtensson Östergötlands BF
 • Christer Friedh Blekinge BF
 • Christian Ehrling Lidingö BF
 • Lars Afzelius Västkustens BF

Här ses SBU:s delvis nyvalda styrelse


Till ordinarie revisor på två (2) år valdes

 • Björn Axelsson Östergötlands BF

Till revisor suppleant på två (2) år valdes

 • Lars Karlsson Navis (Navigationssällskapet)Till förtjänstteckennämnden på ett (1) år valdes

 • Bengt Gärde Lidingö BF
 • Carsten Syverstad Saltsjön-Mälarens BF
 • Tommy Engvall Blekinge BF

Till valnämnd för ett (1) år valdes

 • Owe Lindström sammankallande Vänern Väst Dalslands Kanals BF
 • Bert Johansson Saltsjön-Mälarens BF
 • Sven Andersson Skånes BF

Till valnämndens suppleanter samt personliga ersättare i nämnd ordning

 • Jan-Olof Hallstensson Värmlands BF
 • Birgitta Jacobsson Västkustens BF
 • Tommy Engvall Blekinge BF

För ytterligare information hänvisas till Båtriksdagsprotokoll som finns länkat från ÖBF:s hemsidaVid pennan

Harald Mårtensson och Björn Axelsson