Båtlivet och Miljön – ett helhetsgrepp

Var årets (2008) tema för Båttinget som ägde rum onsdagen den 5 mars kl. 10.00

Båttinget, som arrangerades i samarbete med SweBoat och mässan Allt för sjön, är det årliga forum där politiker, myndigheter och båtorganisationer träffas och diskuterar aktuella frågor som rör fritidsbåtlivet.

Moderator för Båttinget var Malcolm Dixelius, journalist och välkänd utrikeskorrespondent för Sveriges Television och Sveriges Radio sedan 70-talet.

Göran Andersson ordförande i SBU inledde med att berätta kort vad SBU gjort för att miljöanpassa båtlivet under de senaste 40 åren.

Detta ledde fram till nästa punkt där Anders Wissler, SjV presenterade hur miljökvalitetsmålen har specificerats i ett 12-punktsprogram, som väl ansluter till det arbete som SBU i samarbete med HSR drivit under lång tid. Där behandlas bl.a. buller och avgaser från befintliga och nya båtar, energieffektiva båtar och motorer, körsätt samt hänsyn i speciella områden. Fritidsbåtägaren har naturligtvis ett starkt intresse av att hålla den egna miljön i gott skick och nu har även myndigheter, båtbranschen och båtlivets organisationer gått samman i det nybildade Båtmiljörådet för att öka medvetenheten, kunskapen och innovationsviljan för att båtlivet och dess miljö ska leva i samklang. Anders klargjorde att det är EG som styr över reglerna för motorer och teknik. Likaså över reglerna för antifouling. Vi behöver bättre bränslen, bättre ljuddämpning och insikt i ett bättre körsätt.

Ingrid Nordemar, länsstyrelsen i Stockholms län, förklarade att Sveriges tvåhundramilakust är tillsammans med sjöar, älvar och kanaler i många stycken världsunik med skärgårdar, allemansrätt och strändernas skiftande djur- och växtliv. Men samtidigt också känslig för miljöpåverkan från allt fler av oss som vill kunna uppleva denna del av den svenska naturen. Därför har Sveriges länsstyrelser fått i uppdrag att införa ”Hänsynsområden” på lämpliga ställen. Dessa ska vara införda senast 2010. På västkusten är de redan införda.

Ebba Tam från Svenska Petroleum Institutet redogjorde för utvecklingen av bränslen. Hon förklarade också svårigheten att få miljöanpassat drivmedel i sjömackar. Bränsleförsäljningen till fritidsbåtar utgör bara 1% av totala drivmedelsförsäljningen. Alkylatbensinen utgör bara 0,26% (17 000m3) av bensinförsäljningen. Det gör det svårt att bibehålla sjömackarna och ännu svårare att kräva fler bränsleslag där. Inblandningen av biologiska drivmedelsalternativ ska öka. År 2005 var kravet 3% 2010 ska det finnas 5,75% och 2020 ska man ha nått en 10% inblandning. Hon rekommenderade att bränsletankarna ska vara tomma inför vintern.

Båtdesignern Ocke Mannerfelt berättade om vad som gör ett båtskrov lätt drivet och därmed bränslesnålt. Det är egentligen ingen ny kunskap, utan det har genom historien utvecklats många mycket effektiva båtmodeller, baserat på tillgänglig teknik och material. Allt från polynesiernas smäckra båtar, vikingarnas drakskepp, fullriggare, steamship fram till CG Pettersson som fulländade vad 40 hk kunde användas till. Det som oftast styrt är tillgången på kraft för framdrivningen.

Björn Langbeck från Langbeck Racing, pratade om Eco-Driving. Det finns i landet 100– 120 000 planande båtar, som går fortare än 20knop. Han poängterade hur viktigt det var att hitta rätt gångläge. Det är farten som ska bestämma trimmet, inte gaspådraget! Viktigt att använda riggtrimmet för att möta vågor och svall och inte justera gaspådraget med ökad bränsleförbrukning som följd. Han visade uppmätta värden för bränsleförbrukning i förhållande till fart. Detta visade tydligt att det är oerhört viktigt att komma upp i planingsläge snabbt för att sedan sänka gaspådraget och ändå hålla farten. Det kan gå åt mindre bränsle genom att köra en omväg runt ett svall med bibehållen fart, än om man sänker farten och går igenom svallet för att sedan gå upp i planing igen. Björn rekommenderade skarpt att släppa gasreglaget och att ha bägge händerna på ratten och att ha knappen för trimmet enkelt tillgänglig. Han ansåg också att fartgränser på strategiska platser kan vara ett bra sätt att styra den snabba trafiken till lämpliggare leder.

Mats Eriksson, ny VD för SweBoat, redogjorde för en checklista som SweBoat tagit fram för ett miljövänligare liv på sjön. Han sammanfattade även båttinget efter den paneldebatt där undertecknad deltog som SBU:s företrädare, förutom ovanstående experter. Det blev en livlig debatt som Malcolm styrde på ett föredömligt sätt.

För Östergötlands Båtförbund,

Harald Mårtensson.