Besiktningskonferens i Älvsjö 2008-03-08

 

 

Inledning

Alexander Johansson från ÖBF deltog i SBU:s besiktningskonferens lördagen 8-9 mars 2008. Mötet hölls på hotell Royal Star. Ansvarig för konferensen var Tommy Engvall besiktningskommitténs ordförande.

 

Mötet inleddes med att besiktningsmännen som deltog vid mötet fick presentera sin verksamhet inom förbunden. Alla fick redovisa hur många besiktningsmän/kvinnor som är aktiva inom förbudet samt hur man marknadsför sina besiktningsmän/kvinnor vad det gäller information på förbundens och de lokala båtklubbarnas hemsidor och anslag mm. Man fick även redogöra för hur många träffar som genomförs inom förbunden för besiktningsmän/kvinnor. Behovet för nyutbildning ingick även i redovisningen.

 

Av informationen att döma så finns det ett behov av att marknadsföra sig bättre medan nyutbildning av besiktningsmän/kvinnor är blandat ut i landet. Det finns även båtklubbar som har som krav att båten ska vara säkerhetsbesiktigad innan de får tillgång till en båtplats vid klubben.

Motioner

SBU har fått in tre motioner rörande säkerhetsbesiktning. Motionerna som har kommit in kommer från Gästrikland båtförbund, Västkustens båtförbund och Östergötlands båtförbund.

 

Enligt mötet har alla motionerna samma inriktning.

 

Gästriklands båtförbund

I motionen framgår de över lag att en utredningsgrupp ska sättas in för att utveckla inriktningen. Mötet stödjer motionen. Diskuterades arbetsgruppens sammansättning och man är överens om att det bör finnas någon som har god kunskap som finns med i gruppens samansättning.

 

Västkustens båtförbund

Motionens innehåll inriktar sig att utföra egenkontroll samt att det ska finnas en kunskapsbank för besiktningsmän/kvinnor. Man vill även att information ska finnas tillgänglig för allmänheten. Mötet stödjer motionen över lag men vill inte att allmänheten ska ha tillgång till kunskapsbanken om båten svaga punkter.

 

Östergötlands båtförbund

Motionens begäran är att göra om besiktningskommittés inriktning så att en form av egenkontroll utförs själv av båtägaren. Mötet var positivt till innehållet förutom att besiktningsmannen inte ska signera protokoll som genomförts av båtägaren själv.

 

Sammanfattning

Mötet stödjer motionerna över lag och känner ett behov av en förnyning av besiktningsverksamheten. Att få fram en kunskapsbank skulle underlätta för besiktningsmännen/kvinnorna att få byta ut sina erfarenheter med varandra.

Hemsida

Deltagarna fick information om SMBF hemsida som har en viss likhet SBU:s sida. Det finns sidor som marknadsföring säkerhetsbesiktning samt möjligheter för besiktningsmän/kvinnor att komma åt information mm.

Svenska sjö

Tommy Engvall informerade om Svenska Sjö som har 20% av marknaden i Sverige.

Han informerade om procentuellt antalet skador.

  • Grundstötning 32%
  • Stöld 24%
  • Övriga haverier 12%
  • Slipskador 4%
  • Brand 3%
  • Övriga skador 25%

 

Nu mera får man 1000:- per år om man har en baner på sin hemsida, Svenska sjö ger även 400:- om man har företagets logga på anslag mm. Detta gäller såväl klubbar som förbund.

 

Tommy informerade om nya villkor som tillkommit under året redovisas i Svenska Sjös folder.

 

Fortfarande gäller att den båtägare som utfört en säkerhetsbesiktning får en premiesänkning med 200:- det året. Dock gäller det bara en gång vart 5:e år.

Elsystem för båtar

Magnus Sterkey som skrivit boken ”Elsystem för båtar informerade om sin bok med inriktning från de direktiv om el-säkerhet som EU ger ut. Direktivet är en grund för att båten ska klara av att vara CE märkt.

 

Magnus informerade om landströmsinstallationer, märkning av apparater samt skador som galvaniska strömmar orsakar. Vidare informerade han om kabeldragning, uppsäkring i båtar mm. Föredraget var mycket nyttigt för alla deltagare då man fick ta del av erfarenheter som kan uppstå om el-systemet är bristfälligt.

 

Magnus informerade också om åskskydd som finns för båtar, om båten är av stål är man skyddad utan åskskydd, en plastbåt ska man helst förses med åskskydd som monteras på vanten på en segelbåt, han tror att de ger det bästa skyddet.

 

Sammanfattningsvis uppfyller inte en gammal båt EU direktivet varvid man inte kan räkna med att hitta ett sådant el-system som håller måttet vid en säkerhetsbesiktning av äldre båtar. Om man har landström i båten finns det större risker för galvaniska strömmar, det är viktigt att landströmmens jord är skild från båtens jord. Att förebygga galvaniska strömmar kan åtgärdas genom att förse el-systemet med en skydds- transformator.

Egenkontroll av fritidshamnen

Kent Danielsson informerade om SBU:s Hamnbok som kommit i ny utgåva. Hamnboken finns tillgänglig vid SBU:s kansli.

 

Han informerade också om SBU:s nyutkomna häfte som hanterar egenkontroll av båthamnen. Egenkontrollen innehåller punkter om kontroll av säkerhet och miljö av hamnen. Egenkontrollen kan vara ett hjälpmedel vid en eventuell revision av hamnen.

Avslutning

Mötet avslutades med en gemensam frågestund där alla mötesdeltagarna fick möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Tommy Engvall avslutade konferensen med att tacka alla som bidragit till att mötet blev mycket lyckat.

 

Tilläggas kan att undertecknad måste ge mycket beröm för ett lärorikt möte där man bjudit in mycket bra föredragshållare samt informerat om besiktningsverksamheten.

Älvsjö 2008-03-08

 

 

Vid pennan

 

Alexander Johanson