Rapport från Miljökonferens Stockholm 08-03-8/9

 

Svenska Båtunionens Miljökonferens för Båtförbundens miljöansvariga hölls traditionsenligt även i år i Älvsjö i samband med Båtmässan Allt för sjön. Den inleddes på lördagen med att Anders Wissler presenterade det nya 12 punkters ”Miljöprogram för fritidsbåtar” som Båtmiljörådet tagit fram. Båtmiljörådet har Sjöfartsverket som huvudman och består i övrigt av båtlivsorganisationerna, branschföreträdare, myndigheter och andra organisationer som har intressen inom båtlivet.

Båtmiljöprogrammet bygger på de program som tidigare tagits fram gemensamt och som nu även fått en tydlig koppling till miljökvalitetsmålen. Den anknyter även till ”Aktionsplan för havsmiljö”, som kom i april 2006. Det som finns närmast i tid, är en informationskampanj för ökad användning av alkylatbensin. Länsstyrelserna har även tillsammans fått i uppdrag att undersöka möjligheterna för, och efter samråd, införa hänsynsområden på olika områden vid kust och skärgårdsavsnitt. Detta för att skapa områden som inte ska störas av oönskade ljud, utan ge besökarna en större naturupplevelse.

 

En debattartikel i DN om höga halter TBT i bottensediment i båthamnar och naturhamnar, föranledde att en av författarna Britta Eklund från Stockholms universitet, presenterade bakgrundsmaterialet för artikeln. Mätningar runt våra kuster och i hamnar visar på höga halter av TBT i bottensedimenten. Vi är alla mycket förvånade och förstår inte varifrån det kommer. En livlig diskussion följde. Slutsatsen blev att vi var överens om att det är mycket angeläget att försöka hitta orsaken till dessa höga mätvärden.

 

Kent Danielsson SBU:s hamnkommitté, presenterade bakgrund och syfte för det egenkontroll dokument för fritidsbåt hamnar som tagits fram som komplement till ”Hamnboken”. Egenkontrollen består i att först ange hamnens organisation och ledning för att sedan gå igenom ett antal punkter som berör säkerhet och miljö. Det finns många punkter för att täcka in alla olika hamnar som kan förekomma, man väljer att kontrollera de som är aktuella bara. Viktigt är att göra en bedömning och vid brister ange åtgärd, tidsfrist och vem som ansvarar för att det blir gjort.

 

Vi fick också en genomgång av hur Järfälla kommun hade genomfört sitt tillsynsprogram för fritidsbåthamnar. Anneli Åstebro och Jan Kettisen, miljöinspektörer redogjorde för upplägget med kontroller, redovisning för politikerna och politikernas åsikter. Sedan diskuterade vi lite med dem om hur fortsätter vi nu? Avfallshanteringsplaner fattas för många hamnar, de måste finnas enligt föreskriften.

 

Karl-Axel Boström SBU / MiK. gick sedan igenom checklistan från Västra Götalands läns tillsynshandledning som blivit en förebild för de tillsynsprojekt som genomförts på olika håll i landet.

 

Sedvanligt grupparbete inleddes sedan med temat ”Vad utmärker en miljöanpassad båt?”

SweBoats nya VD Mats Eriksson, presenterade branschens syn på frågan.

I två grupper diskuterades sedan olika kriterier som bör uppfyllas av en miljöanpassad segelbåt respektive motorbåt.

Målet är att till nästa år utse mässans bästa miljösegelbåt / miljömotorbåt.

Vi fick lite tid för studiebesök på mässan för att kolla om det fanns några miljö anpassade båtar.

Grupperna redovisade sina resultat under konferensens fortsättning under söndag förmiddag.

Till nästa års mässa planerar vi att erbjuda de som ställer ut båtar på mässan att anmäla om de vill delta i tävlingen och i så fall ange på vilket sätt de har miljöanpassat sina produkter.

Konferensen avslutades med en stunds allmänna, intressanta diskussioner, därefter lunch.

 

 

Lördagskvällen innebar den traditionella gemensamma middagen med Säkerhetsbesiktningskonferensen, som också ger tillfälle till erfarenhetsutbyte.

 

Harald Mårtensson / ÖBF