Rapport från Svenska Båtunionens Miljökonferens 2012.


Konferensen hölls den 10-11 mars i samband med båtmässan ”Allt för sjön” och vi höll till på First Hotel Royal Star, alldeles intill mässan.
Här finns en kort presentation av talarna.


Thore Hansson, ordf. Miljökommittén (MiK) inledde med att presentera sig och kommittén. Deltagarna fick också presentera sig och varifrån man kom.
Han fortsatte med att berätta lite om vad kommittén gjort, bl.a. utsett Miljöbästa båt. Man har också lämnat in remissvar på Förslaget om förbud mot att tömma toalettavfall i havet. MiK har också lämnat in remissvar angående skrotning av uttjänta båtar. Under behandling nu finns en remiss om Allemansrätten och det kommersiella utnyttjandet av denna. Även lagen om fartygsgenererat avfall är under omarbetning och kräver remissynpunkter.


Lena Mårtensson Lindblad, I-Tech. ” Båtbottenfärger Idag - i morgon - förväntningar/ projekt

Hon konstaterade att EU:s lagstiftning styr vad som finns på marknaden. Hon gick igenom bottenfärgernas historia som sträcker sig ända bat till Feniciernas tid. Hon berättade om vad som finns i färgerna och funktionen hos hårda-, mjuka- och silikon- färger. Fortsatte med att gå igenom vad efterdyningarna till TBT-färgerna fört med sig, hur besvärligt  det är för EU att utvärdera olika biociders godkännande och hantering.

Hon blickade slutligen framåt mot vad som kan komma när väl godkännande processen klarats av.
Här finns Lenas presentation.


Arne Karlsson, Askersunds Segel & Motorbåtsklubb. ”Hur gör man för att få till en bra spolplatta”

Arne berättade om det lyckade projekt han varit med och genomfört i Askersund, med hjälp av mycket ideellt arbete och LOVA-bidrag. Han visade även bilder på hur arbetet genomförts.
Här finns Arnes presentation.


Thomas Johansson, Enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor. ”Hav och Vattenmyndighetens (HaV) uppdrag som berör fritidsbåtslivet”

Thomas presenterade den nya myndigheten och särskilt det regeringsuppdrag de fått som berör fritidsbåtlivet.

HaV är en förvaltningsmyndighet och reglerna som styr är till 80% EU-krav. För att fullgöra uppdraget får de ett Havsmiljöanslag som varit på drygt 700 miljoner kronor. Av dessa har drygt 100 miljoner avsatts för LOVA-bidrag fördelat på landets Länsstyrelser. Inför 2013 är anslaget sänkt till 500 miljoner och hur fördelningen kommer att göras är ännu inte bestämt, men LOVA-bidraget är helt klart i fara. Här behövs politiska påtryckningar för att säkerställa medelstilldelningen.


Erik Eklund, Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen. ”Om Transportstyrelsens uppdrag som berör fritidsbåtlivet”

Erik berättade om transportstyrelsens uppdrag som berör fritidsbåtssektorn och då särskilt arbetet mot ett förbud mot tömning av toalettavfall i havet. Beslut är nu fattat att förbudet införs 2015. Den slutgiltiga regelutformningen är inte riktigt klar än. Han informerade även om att ansvaret för Båtmiljörådet, som han varit ordförande för, kommer att överföras till HaV.
Här finns Eriks presentation.


Christian Weyer, LOVA-samordnare vid Länsstyrelsen i Sthlm. ”Vad har LOVA-bidragen gett båtlivet”

Christian berättade att av 70 olika beviljade LOVA ansökningar i Stockholms län, har 40 stycken gällt båtlivet.

Han poängterade även att LOVA-bidraget är i fara och att man inte får bevilja projekt som löper in på år 2013.
Här finns Christians presentation.


Erik Noaksson, Jegreliusinstitutet. ” Ren botten”

Erik redovisade de två undersökningar som Jagreliusinstitutet gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Dessa gäller att söka alternativa lösningar för giftfritt beväxningsskydd och även alternativa lösningar för toalett problematiken. Två gedigna rapporter är gjorda med en genomgång av de alternativ som finns. Man redovisar också hur en teknikdrivande upphandling skulle kunna få fram bättre och mer miljöanpassade alternativ till rimliga kostnader.
Här finns Eriks presentation om toa problematiken.
Här finns Eriks presentation om ren botten utan gift.


Britta Eklund, Docent vid Sthlms Universitet. ” Gifter på båtupp- ställningsplatser”

Britta redovisade de olika risker  och negativa effekter som resterna från båtbottenfärgerna har på miljön. Hon har sammanställt olika undersökningar av sedimentprover för att kartlägga framförallt hur mycket TBT-rester det finns trots att TBT-färg varit förbjudna för fritidsbåtar sedan 1989. Tyvärr verkar det som att de gamla lager som sitter kvar under nyare färglager, fortfarande belastar miljön, både i vattnet och på land. En stor fråga, som inte har ett självklart svar, är vem som ansvarar för detta. När färgerna målades på båtarna, var de godkända av KEMI, för att användas. Nuvarande båtägare kan vara helt ovetande om vilka färger som använts tidigare om man köper en begagnad båt. Inga krav har ställts, på att ta bort eller försegla tidigare färglager, från tillverkare eller leverantörer. Så ansvarsfrågan är svår. 
Här finns Brittas presentation.


Erik Ytreberg, Sthlms Universitet. ” Metod för att mäta mängden TBT på svenska fritidsbåtar”

Erik som varit doktorand hos Britta Eklund och nyligen disputerat, berättade om den metod de utvecklat för att kunna detektera och mäta halter och vilka metaller som finns i färgen på ett båtskrov. Man kan även göra mätningar på jordprov. Instrumentet benämns XRF och arbetar med hjälp av en röntgen stråle som exiterar elektroner de metaljoner som finns och detta kan sedan avläsas med en detektor och spektrumanalys, där varje metall har sina bestämda platser i spektrumet. Pikarnas höjd visar på hur hög halten är.


Kurt Haglund, Kemikalieinspektionen. ” Nytt kring bestämmelser om båtbottenfärger”

Kurt berättade om det nya biociddirektivet som kommit och gör att riskbedömningarna delvis görs utifrån lite andra parametrar. Tidigare har man utgått från värsta möjliga situation men nu måste man göra en mer avvägd samlad bedömning, vilket resulterat i att kopparfärger åter har godkänts för bruk i Östersjön.
Här finns Kurts presentation.


Maria Rindstam och Josefine Arrhénborg, Båtskroten Muskö. ”Skrotning av båtar En lägesbeskrivning”

Maria och Josefin berättade om sitt projekt, att få till rutiner för att omhänderta uttjänta fritidsbåtar, på ett så miljöanpassat sätt som möjligt. Det är stora svårigheter att få någon lönsamhet den här verksamheten, eftersom volymen är liten. Trots att de försöker ta vara på så många användbara detaljer som möjligt och sälja dessa i butiken ”Tackel och Tåg”, så blir den nödvändiga avgiften runt 7000:- för en normalstor fritidsbåtVi som var där från ÖBF tyckte det var en mycket intressant och lärorik helg, som utöver mycket kunniga föreläsare gav många exempel på erfarenheter från olika delar av landet.För ÖBF 2012-03-12


Jeanette Johansson Harald Mårtensson och Jan Nyman.