Möte: Barn& Ungdomskonferens 2007-12-08 Scandic Hotell Upplands Väsby Datum: 2007-12-08
Deltagare: Martin Nordström
Birgitta Jacobsson
Erik Duvner
Rolf Johansson
Kalle Nordström
Patrik Lindqvist
B&Ukommittèn, Blekinge BF B&Ukommittèn, Västkustens BF Skånes BF
Västerbottens BF
Sjösportskolan AB, Västkustens BF
SBU Kansli
Antecknat: Patrik Lindqvist

Inledning och presentation

Martin Nordström hälsade alla välkomna och presenterade sig själv.

Birgitta Jacobsson presenterade sig. Patrik Lindvist presenterade sig själv och därefter Svenska Båtunionens organisation.

Aktuellt i Båtförbunden

Martin Nordström presenterade Blekinge Båtförbunds ungdomsverksamhet.

Man arrangerar ett årligt sjösportläger sedan 1976.

Martin berättar om lägret och visar bilder.

Lägret inleds med en eskader för ledarna med lägret som färdmål. Man jobbar mycket med ledarna så att dessa skall känna att de är viktiga och att arbetet är roligt.

Erik Duvner presenterade ungdomsverksamheten inom Skånes Båtförbund. Klubbarnas ungdomsverksamhet består nästan enbart av seglarskolor. Man har upptäckt stor brist på nautisk kompetens bland ledare.

Man ser inte att nya båtägare kommer inte in via dagens ungdomsverksamhet, nyrekryteringen sker via andra vägar. Seglarskolorna ”producerar” i viss mån kappseglare.

Ser inget klart mål. Funderar över samverkansfrågor, varför skall vi driva ”konkurerande” verksamhet, samverka istället med andra organisationer. Abbekås BK 27 juniorer och många på gång in. Abbekås BK driver stark utveckling av barn och ungdomsverksamheten.

Rolf Johansson presenterade läget i Västerbottens Båtförbund. Samma svårigheter med att de aktiva i klubbarna blir äldre (deras barn är nu vuxna). Efterlyser ”skollåda” innehållande material och även kompetens. Att använda i kontakt med grundskolor.

Lunch

Gästföreläsare Kalle Nordström Sjösportskolan

Kalle Nordström talade om förslaget till obligatoriskt förarintyg för båtar. Han menade att SBU: ungdomskommitté bör bevaka frågan och delta i arbetet med remissvaret. Det finns delar i förslaget som kolliderar med nuvarande gränsdragningar.

T ex, i dag får man avlägga prov för förarintyg det år man fyller 12 år, förslaget till nytt intyg har åldersgränsen 16 år för ”grundintyget”. Samtidigt innehåller förslaget en övergångsperiod då man skall kunna ”byta in” sitt förarintyg mot ett båtförarbevis, skall även de mellan 12 och 16 år kunna byta in sitt förarintyg? Om inte Blir de tvungna att avlägga nytt prov om de inte hinner fylla 16 under övergångsperioden?

Kalle Nordström talade om de nya tolkningarna av regler gällande utbildares kompetens och utbildningsbåtars beskaffenhet. Man kan nu tolka det som att det inte finns några krav på vare sig förarkompetens eller utrustning för en följebåt i seglarskoleverksamhet t ex. Kalle menar att här finns en uppgift för SBU, ta fram rekommendationer för vilken kompetens förare skall ha och hur båtar för olika föreningsverksamheter skall vara beskaffade.

Diskussion Båtförbundens och Båtklubbarnas behov

Vad önskar ni av SBU?

Vilka visioner har SBU (B&kommittén för sin verksamhet)

  • En generell uppgift för SBU bör vara att upprätthålla en bank med utbildningsmaterial, rekommendationer och information om lagar och regler.

  • För att uppfylla första punkten bör vi ha god samverkan med andra organisationer.

  • Det bör finas en ungdomssida i Båtliv.

  • Ge ut ett Nyhetsbrev per epost.

  • Svenskt Friluftsliv (organisation som SBU ingår i) driver ett projekt benämnt ”Green Team”. Detta handlar om att man arrangerar ”provapåaktiviteter” för barn. Projektet är ännu på försöksstadiet och pågår just nu på tre platser i Sverige. SBU barn& ungdomskommitté skall fortsätta bevaka projektet.

  • SBU skall arbeta för att aktivera rorsmansmärket. Det behövs främst för barn t o m 11 år (innan de kan ta förarintyg). Kommer troligen att behövas i än högre omfattning när/om obligatoriskt ”båtförarbevis” införs då detta förväntas hamna på 16 års åldersgräns.

  • Barn& ungdomskommittén skall delta i projektet ”Sjöpigge”. Detta handlar om att ta fram ett material för ”mulleverksamhet” till sjöss. Projektet har initierats via miljökommittén men omfattar även barn& ungdomskommittén i hög grad.

Sammanfattning av diskussionerna och dagen i sin helhet.

Är verkligen intresset för ungdomsverksamhet så lågt inom Svenska Båtunionen och dess Båtförbund? Endast sex deltagare totalt, varav tre från SBU Barn& Ungdomskommitté!

Trots detta blev konferensen en positiv upplevelse med en bra och livlig diskussion. Barn& ungdomskommittén fick en klarare bild av vad man skall arbeta med framöver och hur man skall ”justera kursen” i verksamheten.

Men! Fler båtförbund måste delta i verksamheten om resurser skall ges från SBU. Vi kan inte använda gemensamma resurser för verksamhet som inte efterfrågas.