Unionsråd Stockholm 2008

 

Inledning

Harald Mårtensson och Alexander Johansson deltog i SBU:s Unionsråd lördagen 9 november 2008. Mötet hölls på City Conference, folkets hus i Stockholm kl. 09.00 . 16.00.

Konferensen

Konferensen inleddes med att Göran Andersson och Hans W Berglund hälsade alla delegater välkomna, de informerade även om de ämnen som kommer att diskuteras i de utsedda grupperna. Göran beskrev också hur redogörelserna vid Unionsrådet ska vara ett underlag för beslut vid Båtriksdagen.

 

Lars Afzelius gav en redogörelse för hur varunamnet ska stärkas inom Båtunionen. I varumärket ska finnas en röd tråd, som löper från stadga, verksamhetsidé, villkor, verksamhetsmål, planera och verksamhet. Utifrån dessa parametrar ska man kunna utföra en bra verksamhet.

 

Särskilt inbjuden var Andrea Swensson som redogjorde för den utredning hon utfört för att stärka varumärket. I hennes utredning har det även ingått att utreda namnbytet till Svenskt Båtliv. Enligt utredaren finns det fördelar att byta namn. Ett känt namn kan vara en fördel för att veta vad organisationen står för uppger hon. Hon berättade även om det kända varumärket Coca Cola som flera gånger bytt utseende på flaskorna och att varumärket är känt i hela världen.

 

Dennis Helin redogjorde för utfallet i budget och utfallet för 2005 - 2007 samt budgeten till 2009. Även en preliminär budget 2010 och 2012. Diskuterades olika budgetar i redogörelsen. Vad det gäller ungdomskontot har man inte använt all medel. Dennis vill särskilt poängtera att ungdomsverksamhen finns i förbundens ekonomi, detta är särskilt viktigt att det finns poster för detta, i annat fall kan de bli problem skattetekniskt.

 

Bengt informerade om besiktningsverksamheten som man kommer att lägga mera resurser på ekonomisk i och med att man ska sattas på egenkontroll och tillsyn av den egna båten. Tommy Engvall SBU:s besiktningsansvariga redogjorde kort för hur man ska sattas på utbildning samt framtagning av material för egenkontroll.

 

För projektet varumärke finns vissa resurser avsatt, dock inte så mycket. Dennis flaggade för att man måste avsätta pengar om man beslutar sig för att förstärka varumärket.

 

Båtklubbsförsäkringarna diskuterades, den är i dagsläget tecknad, att medlemmar är försäkrade, det är viktigt uppger Dennis. Alla har en grundförsäkring. De som ingår är registrerade medlemmar, båtvakter och besiktingsmän. Försäkringen gäller alla som deltar i någon av klubben planerad aktivitet. Ett villkor är att man är registerard (på deltagarlista) då man deltar i någon aktivitet såsom segeltävling eller annan aktivitet. Försäkringen gäller även personer som hjälper till vid båtlyft, täckning av båten mm. En detaljerad beskrivning kommer att skickas ut inom kort.

 

Diskuterades om försäkringen nyttjas av någon. Dennis informerade om hur försäkringen kom till. Det finns båtklubbar som nyttjat försäkringen, en person fick en bom i huvudet och försäkringsbolaget har betalt ut ca 150.000:- för de skador som den enskilda skador som personen drog på sig.

 

Hans W Berglund redogjorde för ekonomin av tidningen Båtliv, tidningen har gått bra under året. SBU har en utgivningsgaranti som innefattar att SBU går in och säkerställer ekonomiskt om tidningen inte går ihop sig.

 

Hans informerade även om att lågkonjunkturen nu nått båtbranschen. Det finns en risk för att det även kan drabba båttidningen med minskade annonsintäkter, varvid Hans vill påpeka att man måste vara beredd på detta. Hans uppmanade även alla förbund att se över adressregistret så att inte tidningar returneras som blir en stor kostand för SBU.

 

Två arbetsgrupper är utsedda att diskutera de två huvudämnena för Unionsrådet.

 • ”Varumärkesarbetsgruppens förslag” ordförande Inge Bramer
 • ”US förslag till verksamhetsplan och budget” ordförande Harald Mårtensson

 

 

Arbetsgruppredovisning

 

Varumärkesarbetsgruppen

Inge Bramer redogjorde för arbetsgruppen som rekommendera att US lägger en proposition till Båtriksdagen enligt följande

 • Verksamhetsidé
 • Vision
 • Verksamhetsmål o strategier
 • Beskrivning av kärnverksamheter enligt arbetsgruppens förslag

Namnbyte enligt förslag

 • Föregånget av information till SSF o SXK
 • Alternativa kombination av nytt namn och gammalt
 • Logotyp enligt förslag

 

Under mötet fanns det många synpunkter och en viss tveksamheter på vad som diskuterades vid mötet varvid det fanns anledningar till fortsatta diskussioner på presentationen av slutsatsen.

 

 

Verksamhetsplan och budget

 

Harald Mårtensson redogjorde för arbetsgruppens resultat, sammanfattningsvis fungera verksamhetsplanen och budgeten bra uppger Harald.

 

 • Det finns synpunkter på miljö där man bör höja medlen.
 • Juridiska kommittén och skatter och moms bör redovisas tillsammans så det blir tydligare
 • Utveckla IT-systemet bör ligga tillsammans med kommitténs budget
 • Redovisning av projekt som gjorts på uppdrag från Båtriksdagen bör redovisas på ett bättre sätt.

 

Diskuterades budget hos personal, man räknar med att det kan öka något eftersom man anställt ytterliggare en person.

 

Ordförande Göran Andersson frågade om hur många som ville se namnbyte till Svenskt Båtliv genom att räcka upp armen. I församlingen var det övervägande fler som vill att det skulle ske ett namnbyte. Lars Afzelus som lett utredningens arbetsgrupp om förstärkning av varumärket uppgav att det var hårda förhandlingar i gruppen om just namnbytet, senare på eftermiddagen var diskussionerna mycket lugnare. Han vill tacka Andrea Svensson som utrett ämnet med en stor applåd. Göran Andersson informerade om att det kommer att ta tid att genomföra ett namnbyte eftersom det krävs beslut i två Båtriksdagar.

 

Vidare informerade Andrea Svensson att man kan kostnadsutreda fördelar och nackdelar med att byta namn. Ett namnbyte kan vara en ett sätt att marknadsföra sig säger Andrea.

 

 

Information

 

 

Hemsidan

Carsten Syverstad informerade om det arbetet som sker med hemsidan, han uppmanade alla att man hela tiden måste uppdatera registret, vad det gäller lägga in nya medlemmar mm. Det finns nu även ett registersystem för ärendehantering som är tillgänglig på hemsidan. Systemet används redan av SBU:s kansli. Registret kommer även tillgängligt för förbunden efter hand. Patrik Lindqvist från SBU:s kansli visade direkt på hemsidan hur man använder ärendehanteringen. Det finns restriktioner för hur ärendena publiceras och det finns möjlighet att styra tillgången för publicering.

 

En ny layout på hemsidan håller på att utvecklas, syftet är att göra den användarvänlig och enklare. Målsättningen är att lägga ut den sidan till den 24/11. Den nya layouten kan nås genom att gå in på
www.utveckling.batunionen.com

 

Båtlotteriet

Hans W Berglund informera om lotteriförsäljningen, man har gått över till resor i stället för småbåtar som vinster. Han uppmanar alla förbund att i god tid beställa lotter. En fråga ställdes vem som säljer lotter vid båtmässorna. Det finns möjlighet för förbund att sälja lotter på båtmässan. Västkusten båtförbund visade intresse.

 

Båtkörkort

Göran Andersson informerade att det blir obligatoriskt körkort i Norge. I Norge blir det obligatoriskt om man födda efter 1980. I bästa fall tror Göran Andersson att det blir en propposition för Sveriges del i bästa fall till år 2010.

 

Övrigt

Vidare informerade Göran Andersson han om en sammanslagning med flyg och sjöräddning till en enhet. Vad det gäller släckning av fyrar finns det inget radikalt ännu. Det finns flera myndigheter som ska behandla nedsläckningen av fyrar vilket kan ta tid innan beslut kommer.

 

Diskuterades också det brev som gått vidare till kustbevakningen om att verka som polismyndighet. Något svar har man officiellt fått förutom av en enskild kustbevakare som tycker att man bör vidareutreda det hela.

 

Tommy Engvall informerade om besiktningsverksamheten, han berättade om egenkontrollen, det finns en folder som är framtagen som man ska arbeta vidare på inom kommittén.

 

Hans W Berglund informerade om CE märkningar för fritidsbåtar, det finns flera klasser (fyra) om vilket vatten båten får framföras, det finns ett behov om att ha flera klassar. Han informerade om IMO klasser där man från Italien vill att all fritidsbåttrafik ska väja för all yrkesbåttrafik. Detta har inte gått igenom.

 

En fråga togs upp, hur ställer sig SBU till miljö med stöd och information gällande uppsamling av spolvatten och införandet av spolplattor. Eftersom detta är en så stor fråga måste man ställa en sådan fråga generellt till kommuner, landstinget och naturföreningen. Det finns inget direkt svar utan annat att alla är överens om att man bör ta om hand på något sätt. Svaret är luddigt, man räknar med att ha ett svar om något år hur man exakt ska behandla spolvattnet från våra fritidsbåtar. I dagsläget finns det inget som i klartext beskriver hur man hantera spolvattnet.

 

Hans W Berglund informerade om en båtlivsundersökning, en ny undersökning kommer att ske under 2009, man får räkna med att klubbmedlemmar får svara på undersökning. Det finns risk för att vi får betala moms på fritidsaktiviteter. Det finns regler hos EU om moms fritidsaktivteter, vilket vår regering inte är så pigg på. Det kan vara en anledning om att man vill göra en inventering av fritidsbåtsflottan.

 

Diskuterades kamera övervakning av båtklubbar och hamnar, detta kan ske utan tillstånd om det förutsätter att inget avgränsande område övervakas samt att det finns skyltar. Det är viktigt att ta reda på om det finns undantag i respektive länsstyrelse.

 

Harald Mårtensson, tackade Tommy Engvall för att han hjälpte till vid Östergötlands Båtförbunds ombudsträff under oktober då ÖBF:s representant inte kunde delta. Han överlämnade en bok och lite reklammaterial från förbundet.

 

SBU:s valberedning uppmanar alla förbund att komma in med förslag om kandidater senast till den 20 januari.

 

SBU:s Ordförande Göran Andersson tackade för visat intresse och avslutade årets förbundsråd.

 

Vid datorn

 

Alexander Johansson

 

 

Bilaga 1


Varumärke / Namnbyte, minnesanteckningar från arbetsgruppen

 

Mötet inleddes genom att utsedd för mötet inledde en presentation om underlaget.

Underlag för grupparbete avseende varumärkesprojekt

Frågeställningar att diskutera

 

Acceptans för de grundläggande styrdokumenten         

 

                - verksamhetsidé

                - vision

                - verksamhetsmål och strategier

 

Indelning i och beskrivningar av våra kärnverksamheter

 

Acceptans för namnbyte och ny logotyp

 

Förbund och klubbars delaktighet i organisationens verksamhetsplanering

utifrån fastställda verksamhetsmål

 

Agenda

 

Namnbyte

Diskuterades om man inte kan ha kvar namnen men använder den nya moderna logga. Inom gruppen finns det flera synpunkter.

 

Flera i gruppen uppger att Svenskt Båtliv är för stort, Svenska Seglarförbundet och Kryssarklubben ingår också i båtliv, även hamnar och marinor ingår i båtliv anser många.

 

Svensk friluftsliv har gjort en namnändring och man kan erbjuda andra att ansluta sig till svenskt båtliv.

 

Många tycker också att namnet blir för stort. Enligt de advokater som deltar så är det svårt att skydda namnet båtliv. Tillsammans med loggan har man lättare att skydda märket.

 

Det finns flera som vill byta namn, en union är att likna med en fackförening. Många tycker att namnet Svenska Båtunionen är anonymt. Fördelen med namnbytet är att man får en nytändning och nytänkanden, Detta stärker arbetet inom organisationen. Diskuterades hur övriga förbund som har anknytning till båtlivet reagerar. Det finns några som varit i kontakt med Kryssarklubben, som tycker det är bra, det finns andra förbund som inte tycker det är lika bra.

 

Några tycker att Unionen är svår att tyda, Svenskt Båtliv är mycket tydligare än det gamla namnet.

 

Diskuterades hur viktigt ett namnbyte är, SBU:s anlitade utredare uppger att det är mycket vitigt att få helheten, genom att byta namn är det lättare att alla ser att man gör något nytt, att bara ta ut delar är mycket svårt eftersom de inte kommer att synas/märkas på samma sätt.

 

Vilket namn vi än har är det viktigt att stärka visioner verksamhetsmål verksamhetsidéer. Detta för att man ska hitta en röd tråd i sin verksamhet för att utomstående förbund och klubbar ska få förtroende.

 

Diskuterades om SBU är ett märke som redan är varumärkt. Om man söker via Internet finner man inte SBU, detta skulle man göra om man byter namn. Man finner dessa även om man söker andra förbunds såsom seglarförbundet. Träffar vid sökning beror på hur många som söker på just denna sida vilket inte beror på namnet som sådan.

 

Verksamhetens inriktning

Gruppen gjorde en genomgång av innehållet i rapporten och har med avseende på förslag för att stärka organisationen varumärke. Diskuterades innehållet.

 

I Verksamhetsidé tycker man att texten bör kompletteras enligt nedan:

 

 • Vi är den största organisationen, vi verkar för båtlivets intresse och värnar om naturen om naturen och verkar för trygghet och säkerhets till sjöss

 

 • att det bör finnas verksamhet för det svenska båtlivets intressen”

 

 • Verka för återväxt genom omfattande ungdomsarbete, detta finns inte med i stagar

 

Presenterades vid Unionsrådet.

 

       Arbetsgruppen rekommendera att US lägger en proposition till Båtriksdagen

      Verksamhetsidé

      Vision

      Verksamhetsmål o strategier

      Beskrivning av kärnverksamheter

enligt arbetsgruppens förslag

       Nambyte enligt förslag

      Föregånget av information till SSF o SXK

      Alternativa namn kan presenteras

       Logotype enligt förslag

 

Vid penna Alexander Johansson

 

 

Bilaga 2


Verksamhetsplan 2009 – kort sammanfattning från arbetsgruppen

 

 

Verksamhetsplanens kommittédokument med arbetsprogram och budget är bra och överskådliga samtidigt som det går att följa detaljer på ett rimligt sätt. Några uppgifter saknas  på några ställen.

Den inledande skrivningen på 1 ½ sida är dock inte någon samlande beskrivning av SBU:s verksamhet. Här behövs en nyskrivning i löpande text som rör de viktigaste målen och aktiviteterna på kort och lång sikt som sedan naturligt följs av resp. kommittés program.

 

Synpunkter per avsnitt:

 

       Benämningar i textdelen överensstämmer inte med rubriker i den siffermässiga delen samt att ordningen i skrift och siffror inte är lika. Det här är mindre synpunkter.

       Beslutande och rådgivande organ – OK men förbundsverksamheten bör beskrivas utförligare.

       Samverkan – OK.

       Administration – OK.

       Båtliv – OK.

       Barn och ungdom – OK (saknas i kärnverksamheten i varumärkesgr.).

       Båtklubbsförsäkring OK (alla ansvariga).

       Båtturism/skärgårdsfrågor (plus insjöar). Stryk ev. skärgård.

       FEST – OK.

       Hamnfrågor –OK.

       Informationsteknik-IT. Saknar tid och ansvariga. Diskussion uppstod om dialog mellan US och kommittéerna.

       Information – OK.

       Juridik – OK.

       Miljö. Ekonomin bör ökas till 110 tkr.

       Redaktion Båtliv – OK.

       Säkerhetsbesiktning – OK.

       Tävling – OK.

       Lotteri och spelfrågor – OK.

       Projektgrupp varumärke – OK.

 

Vid pennan Lars Carlsson