Samverkansmöte SBU/SSF den 22 oktober 2011

Östergötlands Båtförbund hade lördagen den 22 oktober kallat medlemsklubbar och fyra distriktseglarförbund till samverkansmöte SBU/SSF i Motala Folkets Hus.


Ett 40-tal delegater hade kommit för att diskutera frågan om en eventuell sammanslagning av SBU och SSF. ÖBF hade bjudit in Lennart Wendt från Unionsstyrelsen och som också har ingått i den styrgrupp som tillsatts för att utreda den frågan.

Smålands Distriktseglarförbund har inkommit med en motion till SSF om ett samgående med SBU.


Harald hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda.


Lennart Wendt presenterade styrgruppens utredning ”Sammanslagen organisation för svenskt båtliv”. Denna utredning kommer att finnas tillgänglig på SBU:s hemsida under vecka 43, och kommer också att skickas ut till klubbarna per post.


Torbjörn Gunnarsson från Östergötlands Distriktseglarförbund informerade om deras verksamhet som i stort sett endast handlade om tävlingssegling. Distriktet har ingen främjande verksamhet i sin planering.


ÖBF:s ordförande Harald Mårtensson presenterade förbundets verksamhet.


Frågor som diskuterades:

Ska SBU/SSF gå samman?

a) Vad har ”fritidsbåtfolket” för nytta av sammangåendet? 

b) -”-         ”kappseglarna”    -”-

Klubbarna efterfrågade vad medlemmarna får ut av en sammanslagning, de efterlyste konkreta fördelar.


Vem ska framöver vara remissinstans för dom lika förbundsfrågorna?

a) T.ex. fartbegränsningar i hänsynsområden m.m.

b) Toaletter m.m. på öar i skärgården.

I stället för en sammanslagning föreslogs att SSD (Sjösportens Samarbets Delegation) tar hand om dessa frågor.


Hur ska en sådan organisation se ut?

a) sektioner?

b) geografisk indelning och ev. hur?

Organisationen/geografisk indelning behöver utredas ytterligare innan beslut fattas. Varför slå sönder fungerande verksamhet?


Mål och verksamhetsplaner, hur ska de se ut

a) för ”vanligt” båtfolk 

b) kappseglare

c) remissinstanser

Verksamhetsplan för den nya organisationen efterlystes. Beslut kan inte fattas på nuvarande information.


Hur ska det ekonomiska se ut?

a) en ekonomi för båtfolket?

b) en ekonomi för kappseglarna?

Ska vara skilda ekonomier.


Hur ska stadgarna göras

a) för samtliga

b) eller för sektionerna

Riksidrottsförbundet har en ramstadga som måste uppfyllas, detta innebär att SBU och eventuellt båtklubbar måste ändra sin stadga.


Ideellt arbete?

a) ungdomsverksamhet

b) tävlingsverksamhet

c) styrelse / kommittéer

Ideellt arbete av styrelsen ute i distrikten och eventuellt en anställd kanslist. Varje region utser anställd personal efter behov.Sammanfattning från klubbarna:

Vi skapar en organisation som inte behövs.

Ett fungerande SSD där SBU, SSF och SXK ingår.

Enkelanslutna klubbar vill inte vara med att betala seglingsverksamhet på elitnivå.  Dessa klubbar är negativa till en höjning av medlemsavgiften. 

Dubbelanslutna klubbar positiva till en sänkning av den dubbla medlemsavgiften till SBU och SSF.

Öka gärna medlemsavgiften och satsa gärna 20-50 kr. per medlem på de lokala förbunden (ÖBF) för att stärka det lokala arbetet.

Saknas en riskanalys och klubbarna efterfrågade en morot till medlemmarna.

Flertal klubbar kunde tänka sig att lämna SSF för att endast vara ansluten till SBU.

Saknade argument för en sammanslagning som kan redovisas för klubbmedlemmarna.

Om en höjning av medlemsavgiften genomförs kommer vissa klubbar att överlägga om utträde ur förbund och union


Av 13 närvarade medlemsklubbar var 11 emot en sammanslagning, 1 klubb var för en sammanslagning och 1 klubb kunde inte ta ställning.


Vid pennan


Britt och Björn Axelsson

Angelika Möbius