Rapport från Möte  - Stångåns Vattenråd 28 februari 2012


Vattenrådet är uppdelat i 4 delområden:

Söder Kisa

Kisadalen

Stora sjöarna (Åsunden - Norrbysjön)

Stångån upp till Roxen (som i dag bara har en koordinerande roll mellan Länstyrelsen, Linköpings Kommunen och Tekniska Verken). Man överväger att starta ännu en grupp, där även andra intressenter kan komma till tals.


Pågående projekt


Nya och ändrade bestämmelser för reglering  av vattennivå för att förhindra översvämningar/uttorkning (Söder Kisa)

Fiskevårdsområden planerade klara 2012 (Kisadalen)

Promenadstråk längs ån genom Kisa och utmed Kisasjön söder och norr ut. Bryggor och isättningsramp för båtar/båtuthyrning (Kisadalen)

Satsningar i Hycklingen på turism genom förbättring av turistinformation kring sjöarna, båtramp och möjligheter till toatömning (Kisadalen)

Vattenskyddsområdet uppströms Råberga kommer att sträcka sig upp till och med Lilla Rängen. Ännu finns inga fakta, därmed inga beslut. Det mesta är fortfarande oklart. Tekniska Verken driver frågan. Kontaktman där är Urban Ritzén


Övrigt


Vattenkvaliteten (Erik Årnfelt, Länstyrelsen)

Övergödningen är inget stort problem förutom sista sträckan mot Roxen


Vattenreglering (Erik Årnfelt, Länstyrelsen)

Hela vattenområdet är hårt reglerat via dammar och sänkta sjöar. Fisk som kräver strömmande vatten och/eller vandrar är i praktiken utdöd. Mycket små och vikande bestånd av röding finns på 3 - 4 platser. Ål planteras ut i Åsunden.


Miljögifter(Erik Årnfelt, Länstyrelsen)

Finns orsakade av industrierna i Kisa och Linköping


Stångån - Kinda Kanal ur ett turistperspektiv (Susanne H Fredriksson, Visit Östergötland)

man jobbar med marknadsföring av Östergötland allmänt

man vill ha tillväxt i turistnäringen för att öka antalet arbetstillfällen

man har satsningar (eller planer på) aktiviteter runt fiske och på kopplat till Göta Kanal, Vättern och skärgården. 

Hemsida www.visitostergotland.seÖBF-representant på mötet/Leif Widlund