Minnesanteckningar 


från ”Möte för allmänheten, medverkande från Försvarets, Kommunrepresentanter runt Vättern och aktionsgrupperna, bl.a. Bevara Brevik” den 28 mars 2012 i Ödeshögs sporthall.


Försvarets planer på utökad och ny verksamhet i och kring Vättern.


Ödeshögs kommunalråd Oskarsson hälsade alla välkomna samt berättade att innebandyn för kvällen var inställd i sporthallen, det var viktigare med denna sammankomst. Han har fått frågor som:

Vad händer på Vättern, måste jag flytta, kan jag dricka vattnet? Hoppas att dessa medborgare kan få ett svar efter kvällens möte.


Vättern i sin helhet är ett Natura 2000 område, dricksvattentäkt för mer än en kvarts miljon människor och ett rekreationsområde för mer än en miljon turister per år. Nu är Vättern hotad.


Tre busslaster med folk från bl.a. Hjo, Brevik och Östergötland samt plakat, smattrande applåder och högljutt jubel bland de uppskattningsvis drygt 400 åhörarna gav associationer mer till ett kampanjmöte för en amerikansk president än ett opinionsmöte för miljön i lagomlandet Sverige. Det var bara ballongerna som saknades. Däremot inte glappande mikrofoner som var ett gissel kvällen igenom. 


Försvarsmakten har sänkt antalet skjutdagar från 80 till 50 men det blidkande inte opinionen.


Försvaret representerades av Folke Borgh och Håkan Johansson. Folke Borgh berättade att den ansökan om utökade skjutdagar som efter Påsk kommer att lämnas in hade krympts från 80 till 50 skjutdagar per år. Flygskolan på Malmens behov av helikopterflygningar har kunnat reduceras till fem dagar per år. Denna nedjustering blidkade dock inte opinionen. Det gjorde inte heller Folke Borghs deklaration att alla, även enskilda personer, får möjlighet att skriftligen yttra sig över ansökan när den har lämnats in till miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen i Västra Götaland. Han avslutade med att säga:

Vi är inte i början på slutet av en tillståndsprocess utan i slutet på en början och trodde att länsstyrelsen kallar till ett offentligt möte om ansökan om ungefär ett år.

De utökade skjutdagarna har inte med en ökad hotbild att göra, utan den ändrade in-riktningen efter försvarspropositionen 2009. Det handlar om en omstrukturering, där  Sverige går från invasionsförsvar mot insatsförsvar och ska kunna sätta in trupper bums.

Presentationen av flygplan på Såtenäs, bl.a. Jas Gripen, SK 60 och Helikopter från Malmen. Verksamhetsdagarna skulle fördela sig enligt följande: 

Jas Gripen 30 dagar, SK 60 20 dagar och Helikopterskolan från Malmen 5 dagar. Övningsuppehåll skulle ske mellan juni-augusti med undantag av beredskapsövningar. Jas Gripen och SK 60 flyger i en ”åtta” över Hammaren och Norra Visingsö. Normalt flyger 1-2 plan tillsammans men det kan också bli 3-4 plan i samma ”åtta”. Helikopterskolan ska skjuta på målet vid Hammaren från sjösidan. Det kommer generellt att bli två förmiddagspass och två eftermiddagspass. Planen kan komma att flyga så lågt som mellan 200-400 meter och då blir bullernivån mellan 70-90 decibel. Försvaret uppgav vidare hur många skott som beräknades avlossas vid flygningarna, cirka 80.000 allt som allt. Detta skulle vara ofarligt för vattenkvalitén i Vättern. 

Tillståndsprocessen enligt miljöbalken. Aktförvaring på Länsstyrelsen, kungörelse om att enskilda kan skicka in remisser i oktober-november, offentligt sammanträde där med enskild redogörelse för varje remiss i början av 2013.

 


En boende vid Malmens flygplats hade spelat in ett övergående plan från sin uteplats och berättade att porslin i skåpen går sönder. Han spelade upp inspelningen och fick därefter rungande applåder.


Ett inlägg från Johan Elwing, aktionsgruppen Rädda Vättern:

Det är fullständigt otidsenligt att se på Vättern som försvaret gör. Sjön är inte att krigs-övningsfält utan ett arv som vi ska vårda. EU:s vattendirektiv är entydigt. Vi får inte försämra vattenkvaliteten det minsta lilla. 

Det är en hån mot de länder som inte har drickbart vatten, att bjuda in till internationella samövningar i Vättern med den sjöns extremt fina vattenkvalité som snart blir dricksvattenreservoar för bortåt 400.000 människor.


Gebbe Björkman:

Han framhöll att Vättern är en av de fem stora dricksvattentäkterna i Europa. Han såg det som en gammal kvarleva från 1950-talet, och den anda som rådde efter andra världskrigets slut, att nyttja Vättern för militära skjutmål.

Med denna ansökan har ni väckt den björn som länge sovit, så det är egentligen det bästa som hänt. Nu har ni verkligen fått alla emot er.


Mötet avslutades med att det rena dricksvattnet ställdes fram till Försvarsmaktens representanter och med slutorden att Försvaret bygger en prognos och det är inte försvarbart att använda Vättern.


Det var en bra och saklig informationskväll. Försvaret hade det inte lätt, men försvarade sig med att de hade ett Regeringsuppdrag. Vi andra såg Vättern och livet runt Vättern som en miljöfråga.


Jag kunde aldrig tro att det en onsdagskväll skulle komma drygt 400 personer till Ödeshögs sporthall. Intresset var enormt.


Vid pennan


Angelika Möbius

Östergötlands Båtförbund 


Länkar till tidningsartiklar om mötet:


http://www.corren.se/ostergotland/odeshog/artikel.aspx?articleId=5977766


http://www.corren.se/ostergotland/odeshog/forsvaret-backar-om-skjutdagar-5972010-artikel.aspx