Östergötlands Båtförbund

Harald Mårtensson och Börje Hallström

 

Minnesanteckningar från Vätterndagen 8 maj 2007 i Karlsborg.

 

Efter att blivit välkomst hälsade av Kjell Aldsten Vätternvårdsförbundet, till denna den tredje Vätterndagen. Fick vi en presentation av Karlsborg av kommunalrådet Kjell Sjölund. Vi hade samlats i det anrika Soldathemmet inne på fästningsområdet som fick en intressant presentation av Marianne Jägerström, som även berättade minnen av att rekryterna har sin fristad på soldathemmet.

 

Årets första tema var Vattenråd: 
Dagens möte var också ett samrådsmöte för Södra Östersjöns vattendistrikt om ”Arbetsprogrammet för Södra Östersjöns vattendistrikt 2007 – 2009”.

Niklas Holmgren, från Vattenmyndigheten redogjorde för hur arbetsgången är tänkt att vara. Vattendirektivet SFS 2004:640 ska implementeras. Förvaltningsplaner ska upprättas för allt vatten. Det finns 13000 vattenförekomster! Förvaltningsplanerna kommer att löpa i 6-års cykler. Det är de olika vattendragen som avgränsar de olika vattenråden som ska inrättas.

            • Man skiljer på grundvatten och ytvatten. 

            • Allt vatten ska klassas.

            • Största problemet är övergödningen.

            • Väsentliga områden ska definieras under hösten

            • Beslut alltid riktade mot andra myndigheter, aldrig mot enskild verksamhet.

            • Vattenråden endast rådgivande, ej beslutande.

            • Vattendelegationen (styrelsen) inom respektive Vattenmyndighet beslutar.

            • Förorenaren / nyttjaren ska betala.

Han visade sedan vattenkartan och systemet VattenInformationsSystem Sverige - VISS, där området just kring Karlsborg visades och vilken information som kommer att finnas i VISS

 

Vätternvårdsförbundet är en naturlig partner och samordnare när det gäller att bilda Vattenråd inom Vättern enligt Måns Lindell. Mycket av undrsökningarna av tillflödena är redan gjorda och medlemmarna utgör ett mycket väl fungerande kontaktnät.

 

Nästa tema var Exploatering:

För strandskyddet, som är avsett att skydda mot exploatering och säkra tillgängligheten för friluftslivet, enligt 7 Kap. miljöbalken 3 – 18 §§ gäller enligt Mikael Nilsson. Det går att få dispans från strandskyddet, men det krävs särskilda skäl. Naturvårdsverket kan överklaga beslut.

           
Särskilda skäl för dispans:                   Ej särskilda skäl för dispans:
            • ianspråktagande mark                                 • sällan besökt.

            • komplementbyggnad                                   • otillgängligt

            • ersättningsbyggnad                                     • bara vanlig natur, inget unikt.

            • byggplatsen tydligt avskuren av större väg • detaljplanering.

            • (lucktomt)                                                    • grannen har fått dispans för                                                                                              en motsvarande åtgärd.

            • det rörliga friluftslivets behov.                    • åtgärd medför ökad tillgänglighet. 
                  • anläggning vid vatten, i vissa fall.               • generations skifte.

                                                                                   • redan avstyckad tomt

 

 

Sedan blev temat Fisk, fiske och åtgärder för fisk:Johny Norrgård berättade om förvaltningen av fisket i Vättern och vad som görs för fisket i/runt Vättern tillsammans med Anton Halldén . Alfred Sandström pratade om tankar om fiskefria områden.

Per Nyberg svarade på frågan, kräftor och röding går det ihop? Han var övertygad om att inte kräftorna är skulden till rödingnedgången utan berättade att mörten äter mycket rom. Bottnen är viktig på lekplatserna, rödingrommen måste komma i skydd genom att det finns lagom stora stenar som hindrar de som letar efter mat.

 

Sista temat var (Fiske)åtgärder i tillflöden:
Ett stort problem för fiskenatt komma upp i bäckarna för att leka, är alla gamla fördämningar som sätter stopp. stora ansträngningar görs för att restaurera de gamla vattenfårorna eller att bygga omlöp. Hans -Göran Hansson från Hjo berättade om en lyckad åtgärd i Hjoån. Restaureringen kostade
770 000 kr men har givet ett mycket gott resultat. Det har även blivit en turistattraktion att gå på öringsafari.

 

Ännu en informativ dag om Vättern var till ända.
För utförligare referat, hämta pdf på Vätternförbundets hemsida.