Motion till Båtriksdagen 2013. Ändring av stadga, § 19 
Lydelse av den gällande § 19


§ 19 Svenska Båtunionens upplösning

För beslut om Svenska Båtunionens upplösning fordras att överensstämmande beslut fattas med minst 2/3 majoritet av godkända röster vid två på varandra följande Båtriksdagar och med minst tre månaders mellanrum. Den ena skall vara ordinarie Båtriksdag. På den senare ska beslutas hur det skall förfaras med Svenska

Båtunionens behållna tillgångar.
Förslag på ny lydelse av § 19


§ 19 Svenska Båtunionens upplösning

För beslut om Svenska Båtunionens upplösning fordras att överensstämmande beslut fattas med minst 2/3 majoritet av godkända röster vid två på varandra följande Båtriksdagar och med minst tre månaders mellanrum. Den ena skall vara ordinarie Båtriksdag. SBU:s tillgångar ska fördelas procentuellt mellan anslutna Båtförbund eller rikstäckande klubbar i enlighet med senast redovisade medlemstal. 

Om upplösningen beror på ett samgående med annan organisation, så måste alla Båtförbund och/eller Riksorganisationer anslutna till SBU vara för denna sammanslagning. 

 


Hemställan:

Att Båtriksdagen antar den föreslagna förändringen och inför detta i stadgan. Styrelsen Östergötlands Båtförbund 2013-01-08Harald Mårtensson               Björn Axelsson

Ordförande                              Kassör