Kommentarer till de hittills hittade motionerna till Båtriksdagen 2013


I enlighet med vad som föreskrivs i "Direktiv för Motioner till Båtriksdagen", ska båtförbunden behandla och yttra sig över inlämnade motioner, före motionstidens utgång.

Östergötlands Båtförbund (ÖBF) får härmed avge följande kommentarer:Givetvis stöder vi våra två egna motionerna från Östergötlands Båtförbund!


Från Blekinge BF angående röstetalen.

ÖBF håller med om att det finns ett underskott på demokrati idag och att vi måste hitta en modell som bättre speglar uppfattningarna och behoven i hela landet. Vi hoppas att motionen startar en process där vi kan hitta en bättre lösning för framtiden.

ÖBF tar i dagsläget inte ställning för motionens modell men stödjer helt klart behovet av en förändring av den skeva ordning som råder idag. Vi kommer att på kommande styrelsemöte diskutera detta och kommer vid BRD att ha en klar åsikt.


Från Blekinge BF angående SvBåtsport.

ÖBF håller med om att SSD behöver väckas till liv och utvecklas. Detta är helt i linje med vår egen motion.

Vi håller med i andemeningen att reformera samverkansorganet så att fler friluftsorganisationer med båtanknytning kan ingå.


Från Bottenvikens BF angående avgift BAS.

ÖBF anser inte att vi ska ta ut avgifter för delar av BAS-användning. Det är emot grundprincipen vid införandet. BAS är en medlemsförmån.

Vi föreslår avslag. Däremot anser vi att det behövs en bättre och tydligare styrning för att reducera kostnaderna för drift och eventuell utveckling av systemet.
Vi anser det orimligt att försöka anpassa systemet till alla de olika sätt som båtklubbar organiserar sig på. Istället bör det anges rekommendationer för hur båtklubbens administration bäst utformas för att passa in i BAS.


Från Gästriklands BF angående verksamhetsplan och budget.

ÖBF håller med om, att det med den verksamhet som vi kunnat ta del av, inte är läge att föreslå höjda medlemsavgifter. Budgeten ska användas som ett styrande verktyg och om den inte följs, så kan man inte förbättra resultatet med att höja medlemsavgifterna. Vi anser inte att BRD har gett mandat till att använda överskott på ett konto för att täcka underskott på ett annat. Verksamheten ska bedrivas utifrån den planering och de behov som presenterades när BRD antog budget och verksamhetsplan.

Vi tillstyrker motionen.


Från Gästriklands BF angående utveckla SBU

ÖBF anser att den ligger i linje med vår egen motion och ser det som nödvändigt att göra denna genomlysning i dialog med förbunden.

Vi tillstyrker motionen


Från Lidingö BF angående begränsning röstetal

ÖBF håller med om att det finns ett underskott på demokrati idag och att vi måste hitta en modell som bättre speglar uppfattningarna och behoven i hela landet. Vi hoppas att motionen startar en process där vi kan hitta en bättre lösning för framtiden.

ÖBF tar i dagsläget inte ställning för motionens modell men stödjer helt klart behovet av en förändring av den skeva ordning som råder idag. Vi kommer att på kommande styrelsemöte diskutera detta och kommer vid BRD att ha en klar åsikt.


Från SMBF angående hantering omröstning.

Detta regleras av stadgarna och kan inte ändras inför ett enskilt ärende. Det kan, vid bifall, endast ses som ett råd till Unionsstyrelsens fortsatta hantering av detta ärende.

Vi föreslår avslag på motionen.


Från Smålands BF angående tydligare redovisning av ekonomin. Detta har vi efterlyst under många år och motionerat ett antal gånger. Det finns Båtriksdagsbeslut på att protokollen ska åtföljas av bilagor med dagordning andra underlag och ekonomirapport!

Vi stödjer givetvis denna motion.


Efter behandling på AU

Östergötlands BF. 2013-01-14


Harald Mårtensson, ordf. ÖBF