Nyheter från:
http://www.regeringen.se/sb/d/11937/a/126249


Pressmeddelande
13 maj 2009
Miljödepartementet

Stöd till lokala vattenvårdssatsningar inrättas från 1 augusti

Regeringen beslutade idag om förordningen för ett lokalt vattenvårdsstöd, LOVA. Från och med den 1 augusti 2009 kan kommuner och ideella organisationer ansöka om medel till projekt som förbättrar havsmiljön.

I havsmiljöarbetet har regeringen sedan tillträdet 2006 och nu senast i propositionen En sammanhållen svensk havspolitik, inriktat sig på konkreta åtgärder med potential att leda till relativ snabba förbättringar av tillståndet i Västerhavet och Östersjön. Med LOVA-bidraget vill regeringen förstärka denna utveckling.

- De senaste forskningsrapporterna tyder på att övergödningen av främst Östersjön håller på att avta, men mycket arbete återstår för att helt vända den negativa trenden. Med LOVA-stödet vill vi stimulera åtgärder som snabbar på minskningen av fosfor- eller kväveutsläppen och gör hav renare. Vi ställer krav på att de åtgärder som väljs ska ge mest effekt per satsad krona, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Exempel på kostnadseffektiva åtgärder kan vara att etablera eller restaurera våtmarker, där LOVA kan bli ett komplement för projekt där EU-stöd inte kan fås. LOVA-bidraget kan även bli aktuellt för att upprätta musselodlingar, som fångar upp näringsämnen och aktivt renar vattnet från bland annat närsalter. Byggande av båtbottentvättar och mottagningsanläggningar för avfall från båttoaletter ska också kunna få stöd.

- Bidraget ska även kunna utnyttjas för den planering som krävs för ett effektivt genomförande av vattenmyndigheternas åtgärder. Det handlar om åtgärder som kräver god lokal kunskap och förankring samtidigt som det också finns en vilja att ställa upp med egna resurser för att nå resultat, säger Andreas Carlgren.

Förordningen om LOVA-stödet träder i kraft 1 augusti 2009 och bidrag kan sökas från och med det datumet. Från och med 2010 ska LOVA ha en volym om cirka 120 mkr per år.

Så fungerar LOVA:
Kommuner och ideella sammanslutningar kan hos läns­styrelsen ansöka om LOVA-stödet till lokala vattenvårdsprojekt för   
- planer för och genomförande av kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet
- installation i kustområdena av anläggningar för mottagande av toa­lett­avfall från fritidsbåtar,  
- installation av anläggningar för tvätt av bottnar på fritidsbåtar, samt  
- uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder.

Stödet får omfatta högst 50 procent av kostnaden för projektets stödberättigande åtgärder.
Om länsstyrelsen beslutar att ge stöd till ett vattenvårdsprojekt ska den preliminärt bestämma stödets storlek och besluta om utbetalning av högst 75 procent av stödet. Den som har fått stöd ska lämna årliga rapporter till länsstyrelsen om hur projektet bedrivs och en slutlig rapport när åtgärderna är genomförda. När ett projekt har slut­rap­porterats ska länsstyrelsen slutligt bestämma stödets storlek och besluta om slutlig utbetalning.