Till Länsstyrelsen                                                 08-03-19

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Richard Ekenger

 

Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning enligt 2 kap 2§ Sjötrafikförordningen Ärendenr:258-27864-07 (Fartbegränsning i Lindöfjärden)

 

Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU).

ÖBF har nästan 8000 medlemmar fördelade på 47 klubbar. Ca 3000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.

Principiellt är vi emot generella hastighetsbegränsningar på sjön. Framförallt för att förhållandena är så olika för olika båttyper och olika väderförhållanden. En strikt hållen hastighet kan då i många fall skapa mer obehag och fara för omgivningen och besättningen, än om föraren anpassar sin framfart enligt Sjötrafikförordningens 1 kap § 5 som handlar om gott sjömanskap, och sin egen båts egenskaper, särskilt när det gäller svallbildning.

Eftersom det numera inte längre finns någon sjöpolis stationerad i vårt område, kommer kontrollen att vara minimal. Därför är det också viktigt med tydliga anvisningar om hur och vart drabbade kan göra anmälan, om hänsyn inte visas enligt sjölagens intention.

När kravet på ”båtkörkort” kommer så småningom, bör problemet minska. Då finns det bättre förutsättningar att alla är utbildade och förstår att visa hänsyn. I synnerhet för de båtförare som inte är med i en organiserad båtklubb.
Mycket information och utbildning sker i våra båtklubbar för att båtlivet ska bli säkrare.

 

Trafiken på Lindöfjärden är tydligen konfliktfylld eftersom detta ärende ännu en gång ska behandlas. Vi anser att det bör gå att föra en dialog mellan intressenterna för att undvika skador och obehag, genom ett större hänsynstagande.
För utfarten norrut V. Horsh mot farleden kan vi se att det finns motiv för en begränsning av farten, eftersom sikten där inte är tillräcklig om farten är hög. Det förekommer också en del trafik i anslutning till hamnen vid Snedskär, strax NV utfarten förutom den tidvis täta trafiken i farleden. Om beslut tas om hastighetsbegränsning är det ju av yttersta vikt att detta skyltas tydligt och införs på allt informationsmaterial för området, inte bara på sjökortet.

 

Östergötland Båtförbund kan acceptera att det införs en fartbegränsning i sundet mot farleden. Vi förespråkar dock i första hand att man för en dialog med de berörda för att undvika olyckor. Dessutom måste Sjölagen börja användas av domstol, när någon bryter mot hänsynsregeln!

Ansökan om denna hastighetsbegränsning behandlades på ÖBF:s styrelsemöte 08-03-15.

 

Östergötlands Båtförbund 2008-03-19

 

 

Harald Mårtensson, ordf.