Till Länsstyrelsen 09-06-14

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Bo HultströmYttrande över:
Förslag till ändring av fartbegränsningen vid färjeleden Skenäs - Säter i Bråviken, Norrköpings kommun.
Ärendenr: 258-17010-05


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8000 medlemmar fördelade på 49 klubbar. Ca 3000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.

Efter kontakt med Kvarsebo båtklubb, som är den närmast berörda av medlemsklubbarna, har vi inget att erinra mot den önskade justeringen av fartbegränsningen. Dock förutsätter vi att begränsningslinjerna för området anges på ett korrekt sätt, med rätt koordinater, så att inga missförstånd kan uppstå.

Vi förutsätter även att det sker en noggrann uppföljning av att inte sjöfarten ignorerar fartgränserna. Nu finns genom AIS-systemet mycket bättre möjlighet att övervaka handelssjöfarten, utan att vara på plats och mäta. Enligt information på Transportstyrelsens hemsida om sjötrafikinformationstjänsten inom VTS-centralen, lagras alla fartygsrörelser och kan rekonstrueras.


Den föreslagna höjningen bör inte ge upphov till större svall om samtidigt gränsen flyttas österut 1 nautisk mil som föreslås. Det är dock mycket viktigt att fartygen reducerar farten i tid, så att tillåten fart har uppnåtts vid början av begränsningsorådet. Annars följer svallet med in och kan orsaka skada på förtöjda båtar och bryggor.


Om beslut tas om ändring av hastighetsbegränsningen, är det också av yttersta vikt att detta skyltas tydligt och införs på allt informationsmaterial för området, inte bara på sjökortet.


Ansökan om denna hastighetsbegränsning behandlades på ÖBF:s styrelsemöte 09-05-28.


Östergötlands Båtförbund 2009-06-14


Harald Mårtensson, ordf.