Till Länsstyrelsen 10-03-20

Östergötlands län

Miljöskyddsenheten

Att. Maria Åslund


Yttrande över:
Förslag till beslut om bildande av hänsynsområden i Östergötlands Skärgård.
Ärendenr: 501-932-10
    00-006


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8000 medlemmar fördelade på 49 klubbar. Ca 3000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.


ÖBF har följt hur detta synsätt vuxet fram och hänsynsområden föreslagits och införts. Det var också tydligt vid presentationen vid vår ombudsträff hösten 2009, att man ser positivt på att få uppleva skärgårdsnaturen ostört. Detta visar att naturupplevelsen är viktig för flertalet båtägare.

Grundtanken med hänsynsoråden passar mycket bra i vår uppfattning att det bästa sättet att nå resultat, är med information så att förståelse och acceptans nås för att frivilligt visa större hänsyn. Vi är övertygade att detta är rätt väg att gå och har inget att erinra mot att det införs två hänsyns områden på föreslagna platser och med de rekommendationer som presenterats.

Vi vill dock poängtera att det är mycket viktigt att detta respekteras av alla, även militär verksamhet och annan myndighet som Kustbevakningen. Framförallt yrkar vi på att i sista punkten av förtydligandet av allemsrätten, att byta ut ordet bör mot skall, vad gäller överflygningar, förutom vid räddningsaktioner.
Tillåts militära övningar i föreslagna områden tror vi inte att vi kan motivera våra medlemmar att följa rekommendationerna.


Om försöksperioden faller väl ut tycker vi att det vore pedagogiskt mycket bra, att lätta på någon restriktion för fågelreservat i för båtlivet attraktivt område, alternativt korta ned förbudstiden.
Kommande revidering av fågelskyddsområdena borde kunna ge möjlighet för detta.

ÖBF kommer givetvis att hjälpa till att sprida information om Hänsynsområdena, till våra medlemmar.

Detta remssvar har behandlades på ÖBF:s årsmöte och styrelsemöte 10-03-20.


Östergötlands Båtförbund 2010-03-20


Harald Mårtensson, ordf.