Till Länsstyrelsen 10-04-25

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Caroline Boo


Yttrande över:
Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap 2§ 2 st sjötrafikförordningen i Hästösundet, Arkösund.
Ärendenr: 258-32727-09


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8000 medlemmar fördelade på 49 klubbar. Ca 3000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.


ÖBF har diskuterat ansökan och även tagit kontakt med representanter för Bråvikens Segelsällskap (BSS) som är den medlemsklubb som främst berörs av ärendet.
Att fritidsbåtlivet ökar ser vi som positivt och med den kommande satsningen på Arkösund som en av de större servicepunkterna i Östgötaskärgården, tror vi även på en fortsatt ökning av trafiken i området. Det som enligt BSS även har ökat de senaste åren, är yrkestrafiken, där fler väljer den sydligare farleden ut och in till Norrköpings hamn. Detta medför att skador på förtöjda båtar och även bryggor orsakade av svall har ökat, både i BSS hamn vid Snedskär och i gästhamnen i Arkösund.
ÖBF anser att bästa lösningen för att åtgärda dessa problem är att förlänga sträckan med hastighetsbegränsning, längs farleden i nordvästlig riktning, till en punkt strax norr om Snedskär.
Detta är en förlängning med ca. 500 m, vilket endast ger marginellt ökade transporttider, men en sänkning från fri fart till 7 knop reducerar svallet avsevärt och kommer att förhindra framtida skador. Dessutom kan hastighetsgränsen respekteras bättre om sträckan är något längre, det är lönt att dra av på farten.

Vi tror dock inte att ljudnivåerna sänks märkbart genom att en sänkning från 7 till 5 knop. Däremot kommer många fler båtar att beröras av ett sådant beslut, eftersom de flesta deplacementbåtar inte klarar mer än max 7 knop men oftast klara mer än 5 knop. Detta gäller då bl.a. segelbåtar och snipor som inte lämnar märkbara svall eller buller i dessa farter. För halvplanande båtar kan det behövas ännu lägre fart för att undvika besvärande svall! Det som ofta upplevs som störande ljud vid höga farter är skrovljud och inte motorbuller. Eftersom det är mycket svårt att mäta ljudnivåer från olika båtmodeller i olika farter, saknas bra referensmaterial.

Som alltid gäller Sjötrafikförordningens 1 kap § 5 som handlar om gott sjömanskap.
ÖBF ser gärna att man återinför en riktig sjöpolis i området för att lättare kunna sköta övervakning i skärgården. Vi anser att det var ett stort misstag när den drogs in.

ÖBF anser att man även bör utreda behovet av en eventuell kort förlängning av det reglerade området i nordostlig riktning, för att få en lugnare miljö i en utbyggd service hamn i Arkösund. 


Vi kan även notera att området har varit föremål för flera olika ärenden vad gäller önskemål om hastighetsgränser. Senast var ett avslag vad gäller restriktion i den angränsande Lindöfjärden med trafik från farleden in till Nordanskog. (Ärendenr: 258-27864-07)


Detta remssvar har behandlades på ÖBF:s AU 10-04-21 och kommer att anmälas på styrelsemötet 10-04-26.


Östergötlands Båtförbund 2010-04-25


Harald Mårtensson, ordf.