Till Länsstyrelsen 10-05-05

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Caroline Boo


Yttrande över:
Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap 2§ 2 st sjötrafikförordningen i Motalaviken, Motala.
Ärendenr: 258-1932-10


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8000 medlemmar fördelade på 49 klubbar. Ca 3000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har även många av insjöbåtarna sin sommarhamn i skärgårdsområdet och är därför beroende av Göta kanal för att nå dessa.


ÖBF har diskuterat ansökan och även tagit kontakt med representanter för Motala Båtklubb Tegelviken, som har sin hamn strax väster om den berörda farleds delen.
Vi förstår att man upplever besvärande svall vid AB Motala Båtvarvs anläggning, om inte Sjötrafikförordningens 1 kap § 5 som handlar om gott sjömanskap, respekteras av de som passerar i farleden norr om anläggningen. Vi tror även att samma besvär drabbar de båda båtklubbar som har sina hamnar strax intill varvet.


Östergötlands Båtförbund har inget att erinra mot att önskad fartbegränsning införs. Den nya bron, för riksväg 50 som kommer att byggas, kan ju lämpligen användas som en tydlig avgränsning i väster.

Om beslut tas om hastighetsbegränsning är det ju av yttersta vikt att detta skyltas tydligt och införs på allt informationsmaterial för området, inte bara på sjökortet.


Detta remssvar har beretts på ÖBF:s styrelsemöte 10-04-26.


Östergötlands Båtförbund 2010-05-05


Harald Mårtensson, ordf.