Till Länsstyrelsen 10-06-14

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Caroline Boo


Yttrande över:
Ansökan om tillfällig dispens från fartbegränsning enligt 2 kap 2§ 1 st sjötrafikförordningen i Sommen.
Ärendenr: 258-2022-10


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8000 medlemmar fördelade på 49 klubbar. Ca 3000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, övriga ca. 3000 finns vid kusten. 


ÖBF har inga medlemsklubbar i Sommen så remissen bör i första hand behandlas av Sommens Sjöråd och den närmast liggande båtklubben. Vilket meddelats tidigare per telefon.


Östergötlands Båtförbund har inget att erinra mot den önskade dispensen. Arrangemanget verkar vara av högst tillfällig natur och arrangören anger att hänsyn tagits både säkerhets- som miljö-mässigt.

Båtlivet i Sommen har länge varit föregångare miljömässigt så det är trevligt att se att det håller i sig.

Om detta kan intressera fler att börja med båtliv, är det ett lovvärt initiativ.


Detta remssvar har behandlats på ÖBF:s styrelsemöte 10-05-26.


Östergötlands Båtförbund 2010-06-04


Harald Mårtensson, ordf.