Till Länsstyrelsen 10-06-22

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Caroline Boo


Yttrande över:
Ansökan om avlysning av vattenområde för uppförande av bro över Motalaviken – Byggprojekt Rv 50.
Ärendenr: 258-3076-10


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8000 medlemmar fördelade på 49 klubbar. Ca 3000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, övriga ca. 3000 finns vid kusten. 


Göta kanal har en segelfri höjd av 22 m, vilket denna nya bro även ska få. Det är oerhört viktigt att denna segelfria höjd inte begränsas under byggtiden. De som går Göta kanal som semester tripp planerar denna långt i förväg (året innan resan), särskilt utländska turistbåtar. Om höjden måste begränsas under någon fas av bygget, är det viktigt att detta planeras under tider då kanalen är stängd. Det måste även tas hänsyn till trafiken till och från de lokala båtklubbarna och båtvarvet som ligger öster om brobygget, så att ingen blir instängd eller hindras från att komma hem. Denna lokala trafik är inte beroende av kanalens öppettider utan kan pågå sen höst eller tidig vår. Om inskränkningar måste göras, måste detta ske i dialog och samförstånd med de lokala båtklubbarna, AB Motala båtvarv och AB Göta kanalbolag.


Fiske från båt bedrivs även utanför normal turistsäsong för båtlivet. Detta är vanligt förekommande bland båtklubbars medlemmar i Vättern och får därför inte heller hindras. Därför är det viktigt att den angivna farleden alltid hålls fri och farbar hela året. 


Östergötlands Båtförbund har inget att erinra mot den önskade avlysningen om ovanstående beaktas. En hastighets begränsning till 5 knop, stämmer dessutom väl med tidigare ärendenr: 258-1932-10.

Vi ser det som mycket viktigt att detta skrivs in i tillståndet så att NCC Construction Sverige AB, blir medveten om detta och kan ställas till svars om man oannonserat och utan samförstånd hindrar den normala båttrafiken. Byggtiden är lång och räcker över flera båtsäsonger, så frågan är mycket viktig.


Denna remiss har behandlats av ÖBF:s styrelse via mail.


Östergötlands Båtförbund 2010-06-22


Harald Mårtensson, ordf.