Till Länsstyrelsen 11-06-12

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Caroline Boo


Yttrande över:
Ansökan om ankringsförbud inom planerad marina vid Mauritzbergs slott, Norrköpings kommun, Östergötland.
Ärendenr: 258-4481-10


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8000 medlemmar fördelade på 50 klubbar. Ca 3000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, övriga ca. 3000 finns vid kusten.


Östergötlands Båtförbund ser positivt på att förutsättningarna för aktivt båtliv utökas med denna marina. Vi har inget att erinra mot att sökt ankringsförbud beslutas och utmärks på föreslaget sätt.
Viktigt är att utmärkningen införs i aktuella sjökort och annat informationsmaterial och att det föreskrivs vem som har ansvaret för underhållet.

Vi ställer oss dock frågande till vilka utsläppsmängder som aktuellt bräddavlopp tillför havsmiljön, och vilka åtgärder som vidtagits för att minimera dessa. Utsläpp från bräddavlopp måste ifrågasättas på samma sätt som man nu lagstiftar mot toalettutsläpp från fritidsbåtar med fasta toalettinstallationer. Vi får ju inte riskera att det blir rundgång i hanteringen, så att det avfall vi pumpar iland från båten riskerar att bräddas ut i vattenmiljön.


Ärendet har diskuterats på ÖBF:s senaste styrelsemöte den 23 maj 2011.Östergötlands Båtförbund 2011-06-12


Harald Mårtensson, ordf.