Till Länsstyrelsen 11-06-14

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Bo Hultström


Yttrande över:
Ansökan om förbud mot sjötrafik m.m. sommartid inom vattenområde vid Varamobaden i Motala.
Ärendenr: 258-3011-11


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8000 medlemmar fördelade på 50 klubbar. Ca 3000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, övriga ca. 3000 finns vid kusten.


Östergötlands Båtförbund har inget att erinra mot det önskade förbudet. Dock anser vi det viktigt att utmärkning sker på ett tydligt sätt med lämpligt utformade bojar som utmärker gränsen och att vem som är ansvarig för dessa markeringar anges. Likaså måste det meddelas i kommande Ufs-notiser och införas i aktuellt sjökort och övrig information, både nautisk- och turist- info.Ärendet har diskuterats av ÖBF:s styrelses arbetsutskott.Östergötlands Båtförbund 2011-06-14


Harald Mårtensson, ordf.