Till Länsstyrelsen 12-01-29

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Dino Salagic




Yttrande över:
Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap. 2§ 2st sjötrafikförordningen i Brändö, Norrköping
Ärendenr: 258-7876-11



Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har ca 8500 medlemmar fördelade på 50 klubbar. Ca 3500 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, övriga ca. 3000 finns vid kusten.


Principiellt är vi emot generella hastighetsbegränsningar på sjön. Framförallt för att förhållandena är så olika för olika båttyper och olika väderförhållanden. En strikt hållen hastighet kan då i många fall skapa mer obehag och fara för omgivningen och besättningen, än om föraren anpassar sin framfart enligt Sjötrafikförordningens 1 kap § 5 som handlar om gott sjömanskap, och sin egen båts egenskaper, särskilt när det gäller svallbildning.
Det är givetvis mycket tråkigt när skador uppstår och vi har som en viktig punkt i all information om sjömanskap, att vara uppmärksam så att inte svallvågorna orsakar skador.


Läget för sökandens förtöjningsplats är som vi uppfattar det ganska oskyddad inte enbart för svall från trafiken i farleden som passerar förbi, utan även för den sjögång som kan komma från havet, eftersom det är ganska oskyddat österut. Den sjögång som då sveper runt ön, kan mycket väl i vissa fall förstärka effekten av eventuella svallvågor från sjötrafiken.

Vi tycker även att det vilar ett ansvar på den sökande att ordna med en så säker förtöjning som möjligt, för att undvika skador.

Vad gäller at ta en ”genväg” innanför ett sjömärke, finns inga förbud för detta normalt. Varje båtförare väljer väg utifrån sin båts djupgående och andra faktorer som övrig trafik mm.
Det skulle kanske minska risken för att den aktuella ”genvägen” tas, om den markerades som olämpligt med någon form av bojmarkering. Återigen så saknar vi sjövägmärket för förbud av svallvågor, som Sjöfartsverket vägrar införa, trots upprepade önskemål.


Vi hänvisar även till beslut 2011-11-01 (258-32727-09), som gällde ett farledsavsnitt i närheten.
Där Länsstyrelsen bl.a. hänvisar till Transportstyrelsens yttrande:

En sänkning av fartbegränsningen skulle inskränka på framkomligheten i farleden. Fartbegränsningar ska endast införas när klara vägande sjösäkerhetsskäl finns, så att onödigt tvång inte läggs på allmänheten. Det är inte givet att en fartsänkning till 5 knop medför en högre sjösäkerhet eftersom många fartyg har svårt att då upprätthålla sina manöveregenskaper.


Sjöfartsverkets har liknande uppfattning
Generellt bör ansökningar om fartbegränsningar hanteras restriktivt. Att sänka farten på det aktuella avsnittet till fem knop bedöms som direkt olämpligt. Detta då det framförallt under påverkan av vind och ström kan uppstå manöver problem för fartyg.”


Östergötlands Båtförbund avstyrker att det införs någon fartbegränsning i den aktuella farleden i Brändösund.


Ärendet kommer att anmälas på ÖBF:s kommande styrelsemöte den 11 februari 2012.


Östergötlands Båtförbund 2012-01-29



Harald Mårtensson, ordf.