Till Länsstyrelsen 12-03-31

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Dino Salagic


Yttrande över:
Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap 2§ 2 st sjötrafikförordningen vid Arkösund, Norrköpings kommun.
Ärendenr: 258-945-12


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8500 medlemmar fördelade på 50 klubbar. Ca 3500 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.


ÖBF har diskuterat ansökan och även tagit kontakt med representanter för Bråvikens Segelsällskap (BSS) som är den medlemsklubb som främst berörs av ärendet. ÖBF har även fått synpunkter från företrädare för Norrköpings Segelsällskap (NSS).


När vi för ungefär två år sedan yttrade oss om:

Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap 2§ 2 st sjötrafikförordningen i Hästösundet, Arkösund.
Ärendenr: 258-32727-09

Föreslog vi just vad denna ansökan gäller, plus även en förlängning åt andra hållet till Snedskär.
ÖBF har inte ändrat uppfattning i frågan utan ser en hastighetsgräns på 7 knop som rimlig utanför hamnområden.
Vi har dock ett krav på att deltagare och funktionärer vid de kappseglingar som anordnas i området, ska generellt undantas. Segeljollarna kan komma upp i högre farter och vid tillbud kan funktionärer snabbt behöva komma till hjälp. Detta kommer inte att orsaka något besvärande svall, med de båttyper som vanligtvis används vid dessa tillfällen.
Det ordnas ofta tävlingar i olika klasser och även med SM status.

Som alltid gäller Sjötrafikförordningens 1 kap § 5 som handlar om gott sjömanskap.
ÖBF ser gärna att man återinför en riktig sjöpolis i området för att lättare kunna sköta övervakning i skärgården. Vi anser att det var ett stort misstag när den drogs in.

ÖBF tillstyrker ansökan om ovanstående föreslagna undantag införs, annars avstyrker vi ansökan.


Ansökan har diskuterats inom ÖBF:s AU och remissvaret kommer att anmälas på styrelsemötet 12-04-11.


Östergötlands Båtförbund 2012-03-31


Harald Mårtensson, ordf.