Till Länsstyrelsen                                        12-06-11

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Dino Salagic


Yttrande över:
Ansökan om förbud mot sjötrafik m.m. sommartid inom vattenområde vid Varamobaden i Motala.
Ärendenr: 258-4559-12


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8500 medlemmar fördelade på 50 klubbar. Ca 3500 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal +och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.Östergötlands Båtförbund har inget att erinra mot den önskade omprövningen av förbudet. Vi ser det som värdefullt att man inte inför generella restriktioner över större områden än som är nödvändigt för att uppnå syftet. Andra verksamheter i området ska givetvis inte hindras i onödan.
Dock anser vi det viktigt att utmärkning sker på ett tydligt sätt med lämpligt utformade bojar som utmärker gränsen och att vem som är ansvarig för dessa markeringar anges. Likaså måste det meddelas i kommande Ufs-notiser och införas i aktuellt sjökort och övrig information, både nautisk- och turist- info.Detta remissvar kommer att anmälas på ÖBF:s styrelsemöte 12-09-06.


Östergötlands Båtförbund 2012-06-11


Harald Mårtensson, ordf.