Till Länsstyrelsen                                                   12-06-28

Östergötlands län

Naturvårdsenheten

Att. Lars GezeliusYttrande över Förslag till beslut om fågelskyddsområden i Östergötlands skärgård.

Ärendenr:511-950-12
  00-006
Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8500 medlemmar fördelade på 50 klubbar. Ca 3500 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.


När det gäller fågelskyddsområden i Östergötlands skärgård, förstår vi behovet och hoppas att de förbättrar livsvillkoren för fågellivet och därmed ger vistelsen i skärgården ett större innehåll och rekreationsvärde. Det är också viktigt att bibehålla artrikedomen och därigenom trygga tillväxten så att kommande generationer av skärgårdsbesökare får chansen att uppleva den genuina skärgårdens fauna i så stor utsträckning som möjligt. När det finns livskraftiga populationer, tror vi att fåglarna kan samexistera med hänsynsfulla båt-turister, utan att skrämmas iväg, eller få sin häckning förstörd.


Att informera om hur man uppträder i naturen som gäster, utan att störa och lämna spår efter sig, ser vi som en av våra viktigaste uppgifter. Vi vill också slå vakt om vår unika Allemansrätt (/allemansskyldighet). Den gör båtlivet i den form som vi uppskattar så högt, möjlig och ger båtlivet dess höga rekreationsvärde.

I båtlivet är vi också utlämnade till naturens och vädrets skiftningar. Det gör att vi gärna vill ha en trygg och säker natthamn, samtidigt som vi gärna söker oss ut till mindre oskyddade och ensligare öar över dagen, för sol och bad. Vi är också beroende av att det är tillräckligt djupt vatten så att vi kommer in till ön, men det får inte vara djupare än att det går bra att ankra. Botten måste också vara av lämplig beskaffenhet för att få ett säkert ankarfäste. Dessa faktorer som vi är beroende av, gör att antalet lämpliga ankarplatser är begränsade. Vi hoppas att detta respekteras av beslutande myndigheter när man inför eventuella restriktioner. Förhoppningsvis är inte fåglarna beroende av samma faktorer, det bör kunna ge oss alla plats, 

Vi ser med tillfredställelse att Länsstyrelsen nu kommer med ett förslag till revidering av fågelskyddsområden i Östergötlands skärgård. Ambitionen att göra en revidering vart tionde år tycker vi är bra. Vi tycker också att det är bra att tiderna för tillträdesförbuden harmoniseras med övriga skärgårdsområden så att det inte blir så många olika tidsintervall att håla reda på. Båtlivet är inte stationärt utan rör sig längs kusterna och passerar ofta länsgränserna..

Det är också tillfredställande att man nu även föreslår upphävande av några befintliga reservat, även om de föreslagna slopade områdena endast i undantagsfall är intressanta för båtlivet. Det är också mycket viktigt att man, som man gör i förslaget, tar hänsyn till de hävdvunna leder som finns i skärgården utan att de är utmärkta i sjökorten. Att kunna använda dessa leder och passager av sund, ibland kanske närmare än de ordinarie 100 m från land, är viktigt också ur säkerhetssynpunkt. 


Kommentarer till de föreslagna fågelskyddsområdena
Områdena enl. besluts förslagets numrering:

Följande områden anser vi inte besvärar båtlivet i någon större utsträckning:
1 a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1g, 1i, 1j
2a, 2c, 2h, 2i, 2j, 2k
3b 4c 5d, 5e
6b, 7b 8b, 8c, 8d, 8e, 8h
9b, skären ointressanta, men mycket trafik öster om ön, på väg till och från Olsösundet, passage måste tillåtas närmare än 100m.

9d, ön ointressant, men mycket trafik ut/in Finnfjärden, ofta kryss, passage måste tillåtas närmare än 100 m.

9e 10c, 10d 11c 12b 13b 14c 15c, 15d,15e
17b, 17d

20a, 20b, 20c, öarna ointressanta men mycket trafik som kan ha svårt med 100 m avståndet. 

21c,  alla minskningar tycker vi är bra. 21e, bra att passage tillåts runt området, det finns mycket trafik i området.
21f, ön ointressant, men mycket trafik i farleden, passage måste tillåtas närmare än 100 m V om ön Kalen.
21g, ön ointressant, men mycket trafik i farleden, passage måste tillåtas närmare än 100 m O om ön
22, 23a 25 26 27 28a 29a,29bI följande områden anser vi att reservaten inskränker på det rörliga friluftslivet på ett negativt och omotiverat sätt:

1f, har en bra hamn på N Törnsö, beskriven i Ameén ,s  ”Seglarhamnar på Ostkusten”. Gällande förbud som sträcker sig till 15/8 gör att båtsäsongen är nästan slut innan hamnen blir tillgänglig. Inventeringen anger området som skyddsvärd trots att samma inventering anger området som art och individfattigt. Vi anser att fågelskyddsbestämmelserna bör upphöra inom området.
2g, passagen SV om området är viktigt att behålla.
3a, området har intresse för båtlivet. De nu föreslagna reduceringarna av skyddsområden underlättar säker passage.

4a, passagen i sundet är viktig, gammal skutled.
4b, de norra delarna som är intressanta för båtlivet, med bra hamn vid N Häradsskär. 15/8 är sent på säsongen många väntar på det datumet för att då kunna besöka området. Vi anser att detta område är mycket värdefullt för båtlivet, så det är bra att skyddstiden kortas av till 31/7, vi såg helst att det blev ännu kortare.

5b, 5c, viktigt att passagen väster om områdena behålls, gammal led som utnyttjas mycket.
8g, NV stranden på ön Hamna bör göras tillgänglig eftersom den ger skydd mot vindar från ost till nästan syd, vilket det är ont om i skärgården och dessutom ger den fin kvällssol. Området kring Mansö och Svensö är mycket välbesökt.
10a, har hamnmöjlighet med bra kvällsläge på Örskär, som borde undantas från skyddsområdet.

11d, bra att området tas bort.
12a, St. Säsholmen är en trevlig ö för dagsbesök. Området kring Gåsskär används ofta vid passage mellan Bockholmen och L. Armnö. Bra att det mesta av området tas bort.

13a, bra att området tas bort, underlättar trafiken i området.
13c, har stränder som är intressanta för båtlivet. Vi förespråkar att det införs lättnader i skyddsföreskrifterna i detta område. Ligger inom Hänsynsområde. I utsända kartor finns en markering 10d vid Innerö som förvillar, i inventeringen benämns området 13c.

14b, Lökskären är intressant inte bara för att där finns en bra hamn utan även för att det är en kulturhistoriskt intressant plats. Det gamla fiskarsamhället är beskriven med ett eget kapitel i boken ”Östergötlands skärgård” utgiven av Östergötlands Länsmuseum 1995. Detta lockar säkert många att vilja besöka öarna, men en utsträckt fredningsstid ända till 31/7 gör att det blir svårt eftersom kvarvarande helger är få och det behöver även vara bra väder. Dessutom ingår området i ett av de nya Hänsynsområdena som införts, vilket borde ge mindre störningar vid besök. Enligt inventeringen redovisas minst antal fåglar i sektor A, där Lökskär finns. De andra sektorerna har vi inga invändningar emot.

14d, Sörbådan är en av rundningspunkterna vid SXK:s 24-timmarsseglingar som hålls vår och höst.

Rundning av punkt får högst göras på 250 m avstånd. Eftersom enbart segling gäller kan det bli lite knepigt vid slag att inte riskera komma närmare än 100m. Vi anser att det är olämpligt att Sörbådan blir skyddsområde, alternativt att undantag görs för de som seglar 24-timmars och då för särskild 24-timmars vimpel.
17a, Detta område ligger i ett väldigt välbesökt och populärt område, kring Laxvarp. Vi avstyrker mycket bestämt att detta blir ett nytt fågelskydds område! De redan befintliga har vi inga invändningar emot (17b och 17d).

20d, ön ointressant, men mycket trafik i trång farled, passage måste tillåtas närmare än 100 m! Passage-pil bör införas NV om Flatskär som har ett kummel och är en flitigt utnyttjad passage.Remissvaret kommer att anmälas på ÖBF:s styrelsemöte 2012-09-06.Östergötlands Båtförbund 2012-06-29


Harald Mårtensson ordf. ÖBF