Till Länsstyrelsen                                                       2012-11-20

Östergötlands län

Rättsenheten

Att. Dino Salagic


Yttrande över:
Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap 2§ 2 st sjötrafikförordningen vid Arkösund, Norrköpings kommun.
Ärendenr: 258-2417-12


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8500 medlemmar fördelade på 50 klubbar. Ca 3500 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.


ÖBF har diskuterat ansökan och även tagit kontakt med representanter för Bråvikens Segelsällskap (BSS) som är de som lämnat in ansökan och som är en medlemsklubb inom båtförbundet.


När vi för drygt två år sedan yttrade oss om:

Ansökan om fartbegränsning enligt 2 kap 2§ 2 st sjötrafikförordningen i Hästösundet, Arkösund.
Ärendenr: 258-32727-09

Föreslog vi just vad denna ansökan gäller, alltså en förlängning till Snedskär.
ÖBF har inte ändrat uppfattning i frågan utan ser en hastighetsgräns på 7 knop som rimlig utanför klubbhamnen. De största problemen är de handelsfartyg, som väljer den södra farleden in och ut från Bråviken, utan att ta hänsyn till att deras svall riskerar att skada de förtöjda båtarna i hamnen vid Snedskär. 

I dag kan ett vårdslöst fartyg spåras via dess AIS-transponder men hinner sedan ut på internationellt vatten innan någon myndighet, polis eller kustbevakning, hinner agera efter en anmälan. Även större fritidsmotorbåtar, särskilt de på väg västerut och som inte kommit upp i planingsfart efter Hästösundet, ger besvärande och farligt svall vid passagen av Snedskär.

Vår bedömning är att den extra tid som passagen tar, är ytterst marginell, eftersom man ändå måste sänka farten i Hästösundet som är reglerat. För att följa sjölagen som förbjuder fartyg att orsaka skador med sitt svall, måste man ändå sänka farten vid passagen förbi Snedskär. Så en beslutad hastighetsgräns ger inte längre restid men gör en undersökning av en incident lättare, eftersom skadligt svall är svårare att bevisa efteråt, än en loggad registrering av AIS-transpondern.

Som alltid gäller Sjötrafikförordningens 1 kap § 5 som handlar om gott sjömanskap.
ÖBF ser gärna att man återinför en riktig sjöpolis i området för att lättare kunna sköta övervakning i skärgården. Vi anser att det var ett stort misstag när den drogs in och anser inte att Kustbevakningen är lämplig som ersättare.

ÖBF tillstyrker ansökan.

Ansökan har diskuterats inom ÖBF:s AU och remissvaret kommer att anmälas på styrelsemötet 13-02-08.


Östergötlands Båtförbund 2012-11-20


Harald Mårtensson, ordf.