Till Länsstyrelsen 2013-08-30

Östergötland

Naturvårdsenheten

Att. Linnea Holmstrand


Yttrande över:
Remiss inför översyn av riksintresse för friluftsliv
Ärendenr: 511-1404-13


Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har drygt 8500 medlemmar fördelade på 51 klubbar. Ca 3500 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2000 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3000 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.


Av de utpekade områdena ingår Sommen i ett annat båtförbunds ansvarsområde. Sommens Sjöråd organiserar båtklubbarna i Sommen. ÖBF är dock helt övertygade om att Sommen är en mycket viktig resurs för det båtburna friluftslivet och ska finnas kvar som riksintresse.


Östergötlands Båtförbund har följande synpunkter angående riksintressen för friluftslivet i Östergötland.


Vi kommenterar bara det som vi anser berör båtlivet direkt. Av de redovisade registerbladen anser vi att alla är fortsatt aktuella som riksintressen för friluftslivet.
Dock saknar vi ett område för Vättern som vi ser som mycket betydelsefullt för det båtburna friluftslivet. Vättern kanske hanteras på särskilt sätt?


För båtlivet är de redovisade områdena: Göta kanal, Kinda kanal särskilt värdefulla, eftersom de binder samman insjöar med havet och på så sätt möjliggör ett aktivt båtliv i hela området med många båtklubbar som gör det möjligt för ett stort antal människor att njuta av ett båtburet friluftsliv.
Viktigt att komma ihåg är att på kanalerna bidrar båttrafiken på ett positivt sätt för att upplevelsen för övriga besökare i området blir rikare.

Underhållet av dessa gamla byggnadsverk får inte glömmas bort, vilket också framgår av att de omfattas även av riksintressen för kulturminnesvård. Trafikavgifter kan aldrig täcka underhållskostnaderna, utan måste finansieras på annat sätt.


Vad gäller området Östergötlands Skärgård, anser vi att hela Bråviken bör omfattas av riksintresset för friluftsliv. Det båtburna friluftslivet är aktivt i Bråviken med flera aktiva båtklubbar med hamnar och sjösättningsramper för trailer burna båtar.


ÖBF anser att det mycket viktigt att den service med sopmajor som finns i skärgårdsområdet, bibehålls och underhålls. Dessa servicepunkter gynnar inte bara båtfolket utan alla som vistas i skärgårdsområdet har stor nytta av dessa. Vi ser gärna att det blir fler sopmajor och att det finns en långsiktig skötselplan för dessa. I och med att Östgötatrafiken nu underlättar besök utan egen båt, ges fler möjlighet att uppleva skärgårdsnaturen, samtidigt som det ställs högre krav på toalett- och sop-service.
Vi ser gärna även att det anläggs några flytande toatömningsstationer, på strategiska platser i området. Dessa ska givetvis finansieras på samma sätt som toalettservicen längs våra vägar på land.


Eftersom vi rör oss i en känslig natur anser vi att det vore en fördel om det i de naturhamnar som har sopmajor fanns fasta förtöjnings- dubbar/ -öglor i berget. På så sätt skulle det underlätta besöken och minska eventuella skador på sprickorna i berget, om man slapp använda lösa bergkilar.
En tanke som funnits är att i vissa välbesökta naturhamnar ordna med förtöjningsbojar. Lämpligt att pröva vid särskilt känsliga eller bergiga/steniga bottnar.


En sak som vi ser som bekymmersam är när olika riksintressen står i strid med varandra. T.ex. riksintresset för friluftsliv och t. ex. de ”Hänsynsområden” som införts, detta hindrar inte  militära övningar med mycket störande buller eftersom de kan hävda att försvaret är ett överordnat riksintresse. Vid fredstid tycker vi inte att detta är rimligt, utan att riksintresset för friluftslivet bör få en viktigare status så att onödigt buller från militär- flyget /-båtar inte stör friden i skärgården.
Vi ser även en risk med att vindkraftsutbyggnad kan ställa olika riksintressen mot varandra. Även där anser vi att friluftslivet är viktigare.


ÖBF anser det är viktigt att skärgårdsområdet samordnas med närliggande län, minst enligt vad som anges på registerbladet. Detta eftersom det inte syns några läns- kommun-gränser på sjön.Östergötlands Båtförbund 2013-08-30


Harald Mårtensson, ordf.