Till Länsstyrelsen 2014-02-20

Östergötland

Miljöskyddsenheten

Att. Joan Hanström

Yttrande över:
Ansökan om vattenskyddsområde för Stångån, Linköpings kommun
Ärendenr: 513-1283-13

Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och ur naturens perspektiv. Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vatten.

ÖBF är anslutet till Svenska Båtunionen (SBU). ÖBF har ca. 9500 medlemmar fördelade på 51 klubbar. Ca 3500 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 2500 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten ca. 3500 finns vid kusten. Under sommaren har många sin sommarhamn i skärgårdsområdet.


Vi vill kommentera några av de föreslagna konsekvenserna i förslaget till nytt vattenskyddsområdet för Stångån.
Det finns tre båtklubbar inom föreslaget skyddsområde, som är anslutna till ÖBF.
Som vi kan utläsa av de föreslagna föreskrifterna kommer befintliga verksamheter att få fortsätta, även om en eventuell nyetablering inte skulle tillåtas. Detta tolkar vi som att båtklubbarnas verksamhet inte kommer att inskränkas, utan kan fortsätta på samma sätt som tidigare, utifrån gällande allmänna föreskrifter.


Bilaga 9 förslag till skyddsföreskrifter.

§1 Vi motsätter oss inte ett ankringsförbud enligt förslaget.
§2 Vi förutsätter att undantaget för drivmedelshanteringen även inkluderar båtar.
§7 Vi förutsätter att det ska vara möjligt med underhållsmuddring för att kunna bibehålla tillräcklig farledsdjup i Kinda kanal och i befintliga hamnar. Likaså måste det vara möjligt att vid behov kunna byta ut och komplettera bryggor och båtplatser i de befintliga hamnarna.

Bilaga 10 allmän information.

Vad det gäller äldre 2-takts motorer, motsätter vi oss att det införs förbud. Vi vill påpeka att det inte är åldern som är avgörande, utan vilken teknik som används. Likaså om man använder alkylatbensin blir utsläppen mindre skadliga. De har dessutom hittills inte skapat problem. Motorer med äldre teknik kommer att bytas ut inom en rimlig tidsperiod. Vi måste även ta hänsyn till besökande båtar ges möjlighet att uppleva Kinda Kanal.


Ärendet diskuterat på ÖBF:s styrelsemöte 15 februari 2014.


Östergötlands Båtförbund 2014-02-20


Harald Mårtensson, ordf.