Stockholm 2010-03-30

Remissvar på ”Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m.”, Ds 2009:58  


Nu får det vara nog!


Utredningen är slarvigt genomförd och i flera avseenden otydlig och upplevs som kränkande för de allmännyttiga, ideella föreningar som företräds av Svenska Båtunionen (SBU).


Svenska Båtunionen ansluter genom 26 regionala förbund ca 900 båtklubbar med drygt 162 000 medlemmar. För dessa föreningar blir konsekvenserna av utredningens regelverk helt förödande avseende merkostnader, merarbete och ansvar. 

Sverige är ett unikt land för båtliv. Båtlivet formar en av Sveriges största folkrörelser med över två miljoner utövare, spridda över hela landet. Båtlivet bidrar med stora pengar till statskassan genom produktion av båtar och tillbehör med många arbetstillfällen, konsumtion och turism, medan statens kostnader under alla år varit mycket små. Den vanlige båtklubbsmedlemmen är ingen höginkomsttagare, båten är ofta gammal och ytterst ordinär. Båtklubbarna är stommen i det svenska fritidsbåtlivet. Är det rimligt att, ovanpå alla de kostnader (t.ex. miljöinvesteringar) som f.n. läggs på denna folkrörelse, öka kostnaderna ytterligare – på ett sådant sätt att hela strukturen kan falla?  


Flertalet båtklubbar i Sverige är som juridisk person allmännyttig, ideell förening. Som den juridiska personen antyder bedrivs verksamheten ideellt, omfattar alla de medlemmar som söker sig till respektive klubb och riktar sig med verksamheten direkt till klubbmedlemmarna. Man bedriver ungdoms-, utbildnings-, sport- och tävlingsverksamhet. Man erbjuder också hamn- och uppläggningsplats för medlemmens båt till självkostnadspris. Verksamheten är inte kommersiell. 


Den stora skillnaden mellan båtklubbar och andra allmännyttiga, ideella föreningar är att båtklubbarna, genom att man måste förvara det stora redskapet, båten, i en hamn på sommaren och på grund av vårt klimat på en uppläggningsplats på vintern, tillhandahåller hamn- och uppläggningsplatser och därmed fakturerar en proportionellt större del ”tjänster” i förhållande till de totala medlemsavgifterna än vad andra ”specialinriktade” föreningar gör. Detta förhållande medför för kollektivet ohållbara konsekvenser av mervärdesskatteutredningen.     Konsekvenser för båtklubbar


Ekonomi – för en båtklubb med ca 500 medlemmar ökar kostnadsmassan med 100 tkr


Tidpunkt för införandet – tiden mellan beslut och ikraftträdande är för kort för att beslutet skall hinna effektueras – kompetens för införande och handläggning tar viss tid att bygga upp


Ansvar – kassör och övrig styrelse består av ideellt arbetande människor som nu påtvingas oerhört mycket större och tyngre formellt ansvar


Kompetens – av 900 båtklubbar med ideellt arbetande medlemmar är det ett fåtal som besitter kompetens för ett helt nytt arbetssätt. Detta medför behov av professionell hjälp och därmed indirekt ökade kostnader


Organisation – genomförandet för med sig nya strukturer av föreningslivet med uppdelningar i mindre föreningar för att passa spärreglerna. Anpassningar skall ske på alla nivåer; föreningar – förbund – riksorganisation, medförande nya ekonomiska, juridiska och praktiska konstellationer


Tidsåtgång – mervärdesskatteredovisning är, även för den som behärskar det, tidskrävande. Den ideellt arbetande kassören skall avsätta tid för detta
Svenska Båtunionen inser att ”momsutredningen” tillkommit efter påtryckningar från EU och har full förståelse för att EU:s direktiv och synsätt skall tillämpas även i medlemsstaten Sverige. Men istället för att genomföras på ett sätt som skapar ogenomtänkta konsekvenser och som för fritidsbåtlivet i Sverige kan föröda hela strukturen kan den genomföras på ett planerat sätt.Förslag till ändringar i mervärdesskatteutredningen


Svenska Båtunionen tolkar utredningen så att hamn- och uppläggningsplatser betraktas som försäljning som skall belastas med mervärdesskatt (huvudsaksprincipen). Detta är grunden för förslagen nedan.


Om utredningen istället skall tolkas så att undantag skall göras för denna försäljning kommer inte båtklubbarna att bli mervärdesskattepliktiga (undantagsprincipen). Här vill vi ha ett förtydligande!


Sammanfattningsvis vill Svenska Båtunionen framföra följande förslag


Tidpunkten för införandet senareläggs till tidigast 2012-01-01 eller senare kalenderårsskifte

Omsättningsgränsen ändras från 250 tkr till motsvarande 1000 tkr (knyts till index eller motsvarande)

Kompensation ges, krona för krona, för mervärdesskatt på de hyror och arrendeavgifter som enligt utredningen skall påföras

Alternativt till kompensation enligt ovan kan utgående mervärdesskatt bestämmas till 6%. Detta skulle för båtklubbarna ge balans mellan summa utgående och ingående mervärdesskatt inklusive de f.n. mervärdesskattefria kostnaderna (arrenden och hyror)


    

Svenska Båtunionen vill ha ett förtydligande avseende utredningens betraktelsesätt (huvudsaks-/ undantagsprincipen) och önskar naturligtvis att de framförda synpunkterna och förslagen beaktas.Med vänlig hälsning

Svenska Båtunionen