Motion till Båtriksdagen 2013 – SBU i framtiden! 


SBU har idag ett bra grundpaket för trygghet och service för båtklubbar och förbund.

Tidningen ”Båtliv”:
Kan vara det första att samarbeta med SSF om och som utan alltför stora kostnader skulle kunna förhandlas fram, genom ett avtal så att SSF köper sidor i Båtliv istället för i tidningen Segling. Dessutom borde då alla medlemmar i båda organisationerna kunna få tidningen genom sin medlemsavgift.

Administrations hjälp ”BAS:
Även inom klubbadministrationen borde det vara möjligt att samarbeta. Om alla finns i samma medlemsregister underlättar det givetvis även för samarbetet kring Båtliv. Dessutom blir vi fler att dela på underhålls och utvecklings kostnader

Båtklubbsförsäkring
Ger alla klubbar en grundtrygghet, med tillvalsmöjlighet.

Delägare i Svenska Sjö
Detta ger bra villkor och sätter press på marknaden.

Genom lång och bred erfarenhet och hjälp till egenkontroll, höjs säkerheten och kontakterna med myndigheter underlättas.


Mål- och Verksamhetsplanen för SBU har arbetats fram under flera år och täcker de viktigaste områdena för att stärka fritidsbåtlivet i Sverige. Med lite mer motivation och ansträngning kan denna ambitiösa plan säkert genomföras i samarbete med berörda förbund utan att budgeten överskrids. När detta har uppnåtts kan man börja utvidga verksamheten men inte förr. Man behöver också inför kommande planering, göra en bred genomlysning av hela organisationen.


Det som måste göras akut är att bygga upp förtroendet igen, inom SBU:s alla delar.
För att klara av detta måste alla delta i en rak och ärlig dialog, med stor lyhördhet för våra olika förutsättningar och behov.
Det gäller att få alla att känna sig delaktiga genom tydlig och fullständig tillgång på snabb och riktig information, där det är mottagaren som eventuellt väljer bort oönskat, inte avsändaren av informationen!
Kontakterna mellan Union och förbund behöver bli tätare än idag. Detta går lätt att ordna med dagens teknik till en försumbar kostnad.
Även kontakterna mellan förbunden bör stimuleras och underlättas. Det finns många gemensamma frågor som kan underlättas genom samarbeten. Genom att utbyta erfarenheter av remissvar kan den processen bli enklare och effektivare. Erfarenheter från olika möten, kan lätt överföras genom att rapporter görs lätt tillgängliga.

Skärgårdsområden som gränsar till varandra kan vara grund för samarbete, liksom gränser till gemensamma Länsstyrelser. Exemplen kan bli många. Likaså kan goda idéer spridas och inspirera.


Rekryteringen av funktionärer är ett problem för många. SBU bör lyfta fram fler eldsjälar, som kan vara förebilder. Genom att visa upp de positiva sidorna av att engagera sig i föreningslivets ideella arbete, kan nya lockas att ta vid. Detta fordrar givetvis en plan för hur man tar hand om nya intresserade och att man vågar ge dem mandat att agera.


Övergripande mål för SBU i framtiden: 

Dominerande aktör

Arbeta i futurum

Expandera egenkapital genom projektsamverkan

Etablera en Östersjöstrategi för fritidsbåtarÖBF hemställer till Båtriksdagen att besluta om:


Att nedanstående punkter beslutas var för sig för att motionen inte till sin helhet måste antas eller förkastas.


Att med öppet sinne, undersöka vilka samarbetsområden enligt ovan, som kan vara positiva för deltagande parter. Använda motsvarande SSD som en bas för att ytterligare bredda samarbetsmöjligheterna men givetvis inte vara låsta till enbart nuvarande medlemmar. Vi har mycket gemensamt med Sportfiskarna t.ex. Eventuellt behövs ett mer slagkraftigt namn.


Att kanske årligen, i samband med någon båtmässa, samla representanter från organisationer som har sina fritidsaktiviteter knutna till vattnet. För ett brett erfarenhetsutbyte.


Att i samarbete med övriga länders båtorganisationer inom Östersjöområdet, verka för att regelverk harmoniseras, vid alla myndighets kontakter. Börja bygga en Östersjöstrategi för fritidsbåtslivet.


Att ett framtidsprojekt startar med syfte att säkerställa återväxten av funktionärer inom organisationen. Att söka finansierings stöd för detta genom bidrag från t.ex. svenskt Friluftsliv.


Att starta upp ett riksomfattande brett säkerhetsprojekt genom finansiering från Svenska Sjös Sjösäkerhetsfond och kanske tillsammans med Sjösäkerhetsrådet och SSRS. Projektet bör ha som mål, kompetenta utövare, säkra båtar, säkra färder och säkra förtöjningsplatser.


Att stimulera båtförbunden att samarbeta med gemensamma frågor. Att det går, har vi sett i arbetet med att ”Rädda SBU”. 


Att genom en aktuell och uppdaterad hemsida alltid förmedla korrekt agenda, beslut och information utan dröjsmål, så att SBU:s arbete lätt kan följas. Givetvis ska även kontakter med myndigheter vars beslut påverkar båtlivet redovisas. Likaså vad som sker i omvärlden, med konsekvenser för oss, eller som kan vara bra att veta.


Att de beslut som tagits vid tidigare Båtriksdagar och som berör SBU:s stadgar, direktiv och kommunikationsplan, snarast införs i dessa. Att dessa reviderade dokument dateras och finns tillgängliga och följs.


Styrelsen Östergötlands Båtförbund 2012-12-28


Harald Mårtensson, ordförande Björn Axelsson, kassör