Sjösportens Samarbetdelegation – SSD

Svenska Båtunionen-SBU,     Svenska Kryssarklubben-SXK,     Svenska Seglarförbundet-SSF  

af Pontins väg 6

115 21 Stockholm                                                                                                                                   

 

Till Remissinstanser för regeringens förslag om
                       behörighetsbevis för fritidsbåtar (Ds 2008:32)

 

 

Sjösportens Samarbetsorganisation vill med denna skrivelse lämna lite information i frågan om obligatorisk utbildning för båtförare

Efter det att båtorganisationerna för tre år sedan uppvaktade Regeringen och Riksdagens Trafikutskott och föreslog att man skulle införa en obligatorisk nautisk kompetens för att föra större och snabbare båtar, uppdrog Riksdagen till regeringen att utreda frågan. En utredare, Lasse Högdahl, tillsattes och många av Er har säkert träffat honom under utredningsarbetet. I propositionen Moderna transporter (prop.2005/06:160) gjordes bedömningen att ett krav skulle införas och dess omfattning närmare utredas. I utredningsuppdraget framhölls speciellt att arbetet skulle ske i fortlöpande dialog med bl.a. båtlivets organisationer.

Huvudanledning till att man tillsatte en utredning var det allt ökande antalet okunniga båtägare som var orsak till flera incidenter, stor osäkerhet och en ökad otrivsel ute på sjön.

Det var inte en ökad olycksfrekvens.

 

Lasse Högdahl redovisade sitt förslag till regeringen i maj 2007, ett förslag som i stora drag följde nuvarande system, men som innebar ett obligatorium för att föra båtar med en längd över 7 meter eller fart över 10 knop samt högfartsintyg över 30 knops fart. Högdahls utredningsuppdrag finns som en promemoria daterad den 20 juni 2006  på Näringsdepartementet, Enheten för transportpolitik och kan givetvis rekvireras hos handläggaren tillsammans med det redovisade förslaget.

Varför har man inte anammat detta förslag?

 

Nu ett år senare har det kommit ett helt nytt förslag med många märkliga förändringar, med en mycket ökad byråkrati och en ”förmyndarskrivning” som vi undrar var den kommer ifrån.

I förslaget har man slopat Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB) och istället lagt allt ansvar på en statlig myndighet, Sjöfartsverket. En myndighet som just nu vill slippa ansvaret för båtsportkort och fritidsbåtleder och dessutom vill släcka ned fyrar och minska utprickningen för fritidsbåttrafiken.

NFB är en förebild på hur bra det blir när en myndighet samarbetar med engagerade intresseorganisationer. Se www.nfb.a.se. Med en liten administration och låg byråkrati har man nått mycket goda resultat. Det finns över 300 000 utfärdade intyg och det utfärdas ca 15 000 nya varje år.

NFB bildades 1985 i överenskommelse med Sjöfartsverket och efter godkännande av regeringen. Medlemmar i NFB är Sjöfartsverket, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet och Svenska Kryssarklubben. Sjöfartsverket har vetorätt när det gäller kraven på Förarintyg och Kustskepparintyg.

Varför skall man lägga ned denna verksamhet och istället knyta den enbart till Sjöfartsverket med allt vad det innebär med ökad byråkrati, administration och kostnad?

I utredningen föreslås att alla utbildare skall godkännas av Sjöfartsverket, innan man får lära ut kunskapen till förarintyg och kustskepparintyg.

En av orsakerna till att det idag avläggs så många nautiska intyg är att det finns många enkla möjligheter att inhämta kunskaper. Man kan läsa själv, man kan gå med i en studiecirkel, man kan ordna en kurs i sin egen båtklubb och man kan läsa i grundskolan eller under värnplikten. Det viktiga är att man har kunskapen när man skall avlägga provet.

Varför skall Sjöfartsverket godkänna utbildare?  Vad är en utbildare?

 

 

 

I utredningen saknas regeringens ställningstagande till FN organet Economic Commission for Europé (ECE) i Genève antagna rekommendation i resolution 40 om införandet av internationellt behörighetsbevis enligt vissa krav. Ett antal EU länder har redan antagit densamma och kräver denna behörighet hos besökare från andra länder.

 

Det finns många andra märkliga detaljer i utredningens förslag, t.ex. Behörighetsbeviset skall ha foto, dispens ska ges för dem som bor på öar utan broförbindelse, eller för dem som är över 55 år.

 

Det är bra att det har kommit ett förslag på behörighetskrav, men oj vad man krånglat till det.

SSD kommer att avge ett mer detaljerat yttrande, som Ni kommer att få för kännedom.

 

 

 

Stockholm 2008-06-26

 

Göran Andersson                    Claes Grönberg   Mikael Persson                          

Svenska Båtunionen                 Svenska Kryssarklubben          Svenska Seglarförbundet

0730-44 09 44

ordforande@batunionen.com

 

 

Staffan Högardh

 

 

 

Sjösportens Samarbetsdelegation - SSD är ett samarbetsorgan för de tre båtorganisationerna Svenska Båtunionen - SBU, Svenska kryssarklubben - SXK, Svenska Seglarförbundet - SSF. Tillsammans representerar SSD över 1 000 båtklubbar med över 250 000 medlemmar, eller 700 000 båtmänniskor.
SSD: s uppgift är att på central nivå samordna båtlivets gemensamma intressen och därvid utgöra remissinstans för myndigheter och organisationer.

 

Adress:              Sjösportens Samarbetsdelegation

                           af Pontins väg 6

                           115 26 Stockholm

                           Tel. 08-54 58 59 60                   e-post: ssd@batunionen.com