Överlever SBU:s främjandeverksamhet en sammanslagning?

Riskerna kan bli många med en stor sammanslagen organisation. Vi ska vara starka men det blir vi inte automatiskt genom en sammanslagning med ett förbund i RF. SBU kan bara bli starkt om SBU ägnar sig åt sin kärnverksamhet – främjande frågorna.
SBU ska ha tydliga visioner och mål, det är då övriga organisationer och myndigheter ser SBU som en trovärdig företrädare, för det goda båtlivet. Vi tror mer på förtroendefullt samarbete mellan organisationerna och då gärna inom Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD), som kan lämna gemensamma remisser och sköta mycket lobbyverksamhet.

Lars Afzelius skriver i ”Båtliv”, att båtklubben är den viktigaste målgruppen i organisationen. Vi håller med honom. Tyvärr är vår bild att SSF är toppstyrt där klubbarna har lite att säga till om. SBU styrs av klubbarna genom förbunden. Kan detta kombineras? Lars skriver att den nya organisationen ska ge ett bättre stöd till den enskilda klubben. Vad är det för stöd som saknas idag. Har klubbarna och förbunden efterfrågat ett bättre stöd? I så fall vad har efterfrågats, utöver vad som beslutats i SBU:s verksamhetsplan som tyvärr inte till fullo genomförts.

Styrgruppen har föreslagit en organisation på 6-11 distrikt med två viktiga verksamhetsben, främjande och kappsegling. Kommer så stora distrikt att ha någon lokalkännedom?
Kommer klubben att kunna få den hjälp och kunskap som behövs i de olika lokala frågorna? Knappast! Vi ser även problem med att det blir långa avstånd mellan styrelseledamöter i den tänkta organisationen. Även avståndet till klubbarna ökar vilket gör att vi tappar de naturliga kontakterna. Det kommer att innebära mer kostnader och arbete, i form av resor och brevväxling mellan klubbar och förbund.

Lars påstår även att alla klubbar kommer att växa, bara den nya organisationen får tillgång till utbildningsbidrag och medlemskap i Riksidrottsförbundet. Vi får inte ihop den ekvationen. Vi tror att Lars antagligen syftar på att kappseglingen kan få fler deltagare men för rena motorbåts/fiske- klubbar kommer ingen ändring att ske. Lars skriver "Den idrottsliga verksamheten med allt från klubbseglingar till tävlingar på VM-nivå kräver också en rad olika utbildningar och erforderlig administration”. Återigen bara för kappseglare. En klubb behöver dessutom inte vara medlem i SSF, om den bara ägnar sig åt kappseglingar som inte är sanktionerade av SSF, ”korpseglingar”. Vi anser det bättre att ha ett system med tävlingslicenser, hanterade av SSF för de aktiva kappseglarna, än att tvinga in hela klubben i SSF, bara för att några vill kappsegla.

Om fördelarna med en sammanslagning är så stor, borde väl också medlemsavgiften bli lägre för samtliga medlemmar och inte bara för de dubbelanslutna. De flesta klubbarna inom vårt förbund får en höjning av medlemsavgiften, till vilken nytta? Vi kan inte se det som en medlemsnytta att hela organisationen är tävlingsinriktad och enbart på kappsegling.

Hur kan vi vara säkra på att främjande frågorna inte nonchaleras. Vad händer om 5 - 10 år. Kommer kappseglarna att ha eget mandat i den nya organisationen? Naturligtvis är detta omöjligt att svara på. Kommer de nya stadgarna reglera denna viktiga fråga för båtlivet?
Det har varit flera artiklar i ”Båtliv” med bara positiva tongångar för en sammanslagning. Inga nackdelar har presenterats. Varför gjordes inte en riskanalys innan Unionsrådet 2011?
Styrelsen i SBU fick i uppdrag att förutsättningslöst utreda tillsammans med SSF om ett samgående. Nu driver SBU:s styrelse frågan, men kom ihåg att det var en motion från ett distriktseglarförbund som startade det hela, av ekonomiska skäl. Styrelsen i SBU har inte genomfört denna objektiva utredning med riskanalys. De har missbrukat klubbarnas och förbundens förtroende. Hela styrelsen verka vilja hasta igenom en sammanslagning till varje pris, utan tid till eftertanke. På Unionsrådet påpekades det ytterligare en gång att det ska vara förutsättningslösa diskussioner. Styrgruppen har utarbetat ett "färdigt" förslag som finns på respektive hemsida.
Vi anser, efter våra kontakter med de anslutna klubbarna, att detta förslag inte främjar båtlivet i Sverige.

2012-01-22

Björn Axelsson, kassör och Harald Mårtensson, ordförande i Östergötlands Båtförbund