Synpunkter på planerna på samgående SBU - SSF

(Enligt hemställan i Info-brev 10 april 2012)


Svenska Båtunionen (SBU) har alltid varit en fri och självständig och obunden organisation. SBU ingår dock tillsammans med 22 andra ideella organisationer i Svenskt Friluftsliv, som förutom att främja friluftslivet även fördelar statsbidraget mellan organisationerna.

Stadgar för Svenskt Friluftsliv (utdrag ur)

Ideell förening


§ 3 Ändamål

Svenskt Friluftsliv har till ändamål: 

Att  bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv och rekreation i vid bemärkelse. 

Att arbeta för en hållbar utveckling av friluftslivet och vår gemensamma arena.

Att  bevaka och företräda friluftslivets olika intressen gentemot regering, myndigheter och andra organisationer. 

Att  verka för friluftslivets status höjs i samhället.

Att verka för att allemansrätten inte försvagas. 


§ 4 Verksamhet

Svenskt Friluftsliv är en nationell paraplyorganisation för friluftsorganisationerna i Sverige. 

Svenskt Friluftsliv:s syfte är att driva friluftspolitik i enlighet med ändamålet genom att;

Utveckla samarbete och samverkan mellan medlemsorganisationerna.

Göra uppvaktningar och ta andra kontakter med regering, myndigheter och övriga organisationer.

Samarbeta med övriga paraplyorganisationer för friluftsliv inom Norden.

Fördela det statliga anslaget för friluftslivet i enlighet med lag och förordning.


RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2011       (utdrag ur)


2 kap Grundläggande bestämmelser för Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

1§ Uppgift

Sveriges Riksidrottsförbund (RF) är den svenska idrottsrörelsens samlande organisation med RF:s stämma som dess högsta beslutande organ.

RF har till uppgift att handha för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter, såväl nationellt som internationellt.

2§ Omfattning - organisatorisk uppbyggnad

RF, som är en ideell förening, består av Specialidrottsförbund (SF) med till dem anslutna ideella föreningar som bedriver idrottslig verksamhet.

Genom medlemskap i SF blir förening också ansluten till RF. RF har för sin regionala verksamhet Distriktsidrottsförbund (DF). SF får organisera sin regionala verksamhet genom Specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

3§ Beslutande organ

RF:s beslutande organ är RF-stämman, extra RF-stämma och Riksidrottsstyrelsen (RS


Om SBU:s Förbund väljer att avveckla SBU och gå samman med SSF och därigenom inordna sig under RF, försvinner den värdefulla självständigheten.
Svenskt Friluftsliv ställer inga krav på vilken verksamhet vi ska bedriva, utan har som uppgift att underlätta alla friluftsaktiviteter.
RF säger att anslutna ideella föreningar skall bedriva idrottslig verksamhet.
RF säger också mycket tydligt att de är högsta beslutande organ för alla anslutna föreningar, RF har till sin hjälp i detta, även lokala distriktsidrottsförbund.

Detta gör att vi inte skall lämna vår självständighet genom ett samgående med SSF och därigenom bli underlydande till RF!

Om inte RF:s stadga ska gälla, som det hävdas att RF:s jurister sagt, då måste de ändra den för att bli trovärdiga.


Kommentarer till några delar av de behandlade propositionerna vid BRD 2012


Proposition 1 - Förslag om att bilda ny organisation för svenskt båtliv tillsammans med Svenska Seglarförbundet.


1. Sammanfattning och hemställan (utdrag ur)


Unionsstyrelsen hemställer härmed att Båtriksdagen fattar beslut om att US tillsammans med Svenska Seglarförbundet ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att bilda en gemensam båtlivsorganisation 2014 att tillhöra Riksidrottsförbundet.


De sista orden i hemställan var vi överens om att stryka vid beslutet på Båtriksdagen. Detta framgår dock inte av protokollet  ??


3 Fördelar och risker med en sammanslagning (utdrag ur)


3.1 Fördelar

Ett förbund med närmare 230 000 medlemmar. Antalet medlemmar har stor betydelse vid fördelning av både statliga och kommunala medel och ger ökade ekonomiska möjligheter


Hur det kan påstås att antalet medlemmar är viktigt ur bidragssynpunkt, är mycket svårt att utläsa ur den rapport SSF publicerade 2011-05-29 efter Riksidrottsmötet 2011 (RIM 2011). Nedan utdrag ur rapporten:


Bidraget till Specialidrottsförbunden, SF

Som diskuterades på Seglardagen i mars gick riksidrottstyrelsens förslag igenom. Ett förslag som med allra största sannolikhet kommer att innebära minskade bidrag till seglingen då antalet medlemmar kommer att få minskad betydelse. Det nya bidraget kommer istället att ta fasta på redovisningen av aktiviteter och utbildningar i IdrottOnline. -Det är nu viktigt att vi ser till att så många av våra aktiviteter redovisas i IdrottOnline, säger Anders Larzon


I propositionens fördelar står det att vi blir ett gemensamt språkrör för hela båtlivet. Detta är inte helt sant eftersom båtlivet även innefattar SXK, SVERA och många av Sportfiskarna. En annan sak som måste utredas är om den nya organisationen verkligen kan uttrycka sina åsikter eftersom de är beroende av statliga bidrag och sponsorer som kanske tycker annorlunda och då sätter munkavel på organisationen.


I det förslag som presenterades på Båtriksdagen, var förslaget att till interimsstyrelsen i den ”nya” organisationen skulle företrädas av 5 delegater från SBU och 6 delegater från SSF. Detta förslag är helt ofattbart, varför lämna över beslutsrätten till den mindre ursprungsorganisationen? Hur garanteras att SBU:s verksamhet med främjande frågor har fortsatt hög prioritet? Om man ser till hur många aktiva kappseglare det finns, skulle de möjligen motivera en egen sektion inom SBU.

I propositionen står det att SBU ska avvecklas och en ny organisation SSF. Om två organisationer ska gå samman så måste väl båda organisationerna avvecklas för att bilda en ny organisation. I detta fall går ju det större SBU upp i den mindre organisationen SSF. I SSF:s stadga nämns ingen annan verksamhet än segling, särskilt kappsegling. SSF sträcker sig till att segling kan ses som friluftsliv…

Kappsegling bedrivs som vi ser det endast på individuell nivå, ej mellan klubbar.

Då borde det vara individuella tävlingslicenser för de som kappseglar aktivt. Klubbarnas övriga medlemmar borde inte straffas med kollektiv sponsring av kappseglarna. Dessutom borde de klubbar som tar på sig att arrangera tävlingar, belönas istället för att åläggas sanktionsavgifter.


SBU har länge haft en viktig funktion genom att med borgensåtaganden underlätta för båtklubbar att få investeringslån (Båtklubbslån).
Hur dessa är tänkta att hanteras när SBU avvecklas, finns inga förslag om. Inte heller vad som händer båtklubbar med båtklubbslån i de Förbund som läggs ned.


Något förslag på stadga för den tänkta omstruktureringen av nuvarande SSF, finns inte framtagen. Ingen plan för hur nuvarande klubbar ska fås att ändra sina stadgar som i många fall stipulerar att klubben är ansluten till ett Båtförbund inom SBU. Hur ska detta hanteras när SBU läggs ned?
SSF:s stadga kanske är tänkt att användas? I så fall försvinner alla främjande frågor.


Inflytandet i den nya organisationen är tänkt att vara annorlunda än det är idag. Varje ombud har en röst och inga fullmakter. Detta kommer att innebära mycket högre kostnader då ett förbund kanske ska skicka tio deltagare till ett årsmöte. Det ät bättre att ha kvar SBU:s modell med fullmakter.

Om klassförbunden jämställs med distriktsförbund ger det möjlighet till dubbla röster, vilket är olämpligt för demokratin, samt att de då kan sakna klubbtillhörighet.


I stycket om förbundsstyrelse (5.4) står det ”Styrelsen ska även företräda Seglingsidrotten utomlands samt tillvarata organisationens intressen och följa utvecklingen internationellt”. Varför ska den nya organisationen företräda seglingsidrotten och bara tillvarata och följa utvecklingen.
Detta är i vår synpunkt en differentiering av segling och främjandeverksamheten.
Återigen endast med tanke på kappseglingen!De 12 Båtförbund som röstade mot fortsatt arbete mot en sammanslagen organisation, representerar 40-50 tusen medlemmar. Om dessa lämnar eller bildar en ny fristående organisation. Hur mycket har då båtlivet vunnit på dessa diskussioner om samgående? Aldrig förr har myndigheterna lämnats så ifred att införa nya regler och restriktioner mot båtlivet. Mycket av SBU:s verksamhet utifrån tagna verksamhetsplaner är bara ord på pappret. Mycket lite har blivit gjort, diskussionerna med SSF verkar ha tagit all tid och kraft.


På sidan 41 i propositionen (Bilaga 6) ”vad är fördelen med att bli fler”?

Det redovisas ingenstans vad SBU:s  klubbar och förbund har efterfrågat, vad som fattas idag. Vad är det klubbar och förbund gärna skulle vilja ta del av?Proposition 2 – Tillägg SBU Stadgar

§ 20 Sammanslagning med annan båtorganisation

Båtriksdagen eller extra Båtriksdag kan med 2/3 majoritet av godkända röster på två Båtriksdagar i följd, varav en skall vara ordinarie, fatta beslut om att gå samman med annan båtorganisation. Därvid skall vid det andra beslutet beslutas hur det skall förfaras med Svenska Båtunionens behållna tillgångar.

Eventuella val av ledamöter, som sträcker sig mer än ett år framåt, skall avkortas och samtliga ställer sina platser till förfogande vid nästa Båtriksdag.

Beslutet skall leda till att Svenska Båtunionens medlemmar så snart som möjligt kallar till ett beslutande möte och fattar de beslut som behövs för den egna organisationen med anledning av de beslut Båtriksdagen fattat.


Innebörden av sista stycket i propositionsförslaget anser vi vara helt odemokratiskt!
Det är Båtförbunden som är medlemmar i SBU och de är helt egna suveräna organisationer. SBU kan inte diktera vad som ska göras, möjligen utesluta Förbunden men inte lägga ned dessa.

Detta stycke ströks också vid BRD men det framgår inte av protokollet.


Klubbar är idag anslutna till ett båtförbund, de kan inte helt plötsligt flyttas och kollektivt tvångsanslutas till en annan organisation. Klubbarna måste aktivt fås att välja var och om de ska vara anslutna till någon form av central organisation.RF har också bestämda krav på jämställdhet, nog så vällovliga men ganska svåra att 

uppnå. Nedan utdrag ur rapporten RIM 2011:Tuffa krav på jämställdhet
Stämman beslutade att anta de av Riksidrottsstyrelsen föreslagna målen. Däribland skall andelen män och kvinnor på alla nivåer inom SF minst uppgå till 40%.
Hockey, gymnastik och konståkning var några av de idrotter där det råder en stor obalans som stod bakom de förslagen.Vi vill bevara och utveckla nuvarande SBU. Vi säger inte nej till samarbete där det gynnar alla parter, men det ska vara ett frivilligt samarbete mellan fristående organisationer!

Vi anser att vi har mer gemensamt med Sportfiskarna genom alla våra motorbåts- och båt och fiske- klubbar än med kappseglingen.

Det kan rimligen inte vara SBU:s ansvar att stötta de få aktiva kappseglare som försörjer sig på sporten.


Östergötlands Båtförbund 2012-04-22


Harald Mårtensson, ordförande      Björn Axelsson, kassör.      Britt Axelsson, sekreterare.