Till

Länsstyrelsen i Jönköping . (SE0310432)                     2008-01-28

Länsstyrelsen i Östergötland . (SE0230268)

Länsstyrelsen Västra Götaland . (SE0540225)

Länsstyrelsen Örebro län . (SE0240099)

Vätternvårdsförbundet (Måns Lindell)

 

 

 

Yttrande över förslag till Bevarandeplan för NATURA 2000 i Vättern

 

Östergötlands Båtförbund (ÖBF) har drygt 7500 medlemmar fördelade på 47 klubbar. Ca 3000 av medlemmarna finns runt Vättern, ca 1800 finns vid kanalsystemen (Göta kanal och Kinda Kanal) med bl.a. sjöarna Roxen (Linköping) och Åsunden, resten drygt 2700 finns vid kusten.
En tredjedel av klubbarna som är organiserade i ÖBF / Svenska Båtunionen (SBU) är dubbelanslutna även till Svenska Seglarförbundet (SSF). Många är dessutom medlemmar i Svenska Kryssarklubben (SXK) som är en riksförening.
På riksnivå samarbetar vi i Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD).
Många av båtarna i Vättern och kanalsystemen går ut i skärgården under semestern en del har även sommarplats vid någon av skärgårdshamnarna. ÖBF är anslutet till SBU
ÖBF är en främjande organisation som verkar för att våra medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur medlemmens och naturens perspektiv.

Grunden för båtliv är vår urgamla rätt att fritt färdas på vattnet.

 

Friluftsliv är naturvård och ger förståelse för betydelsen av att arbeta för en natur i balans och en natur som är tillgänglig. Båtliv är friluftsliv på vatten! I Vättern är det i de flesta hamnar kö till båtplatserna. Detta visar att Vättern är en attraktiv sjö att ha båten i och även ett populärt besöksmål för Göta Kanal turisterna.
En god miljö med ett friskt rent vatten är själva förutsättningen för det mesta av båtlivet. En god tillgång på fisk uppskattas också av många, eftersom i synnerhet båtlivet i Vättern har samlat många fiskeintresserade. Detta gör att miljöfrågorna länge har varit aktuella och prioriterade för båtägarna. Försämras miljön, försämras även värdet på båten och båtlivet. Detta vill vi självklart undvika.

 

Vi ser med tillfredställelse att det tydligt fastslås att det enligt miljöbalken (4 kap, § 2) är ett riksintresse att Vättern hålls tillgänglig för turismen och friluftslivet genom att särskilt beakta dessa intressen vid bedömning och godkännande av olika exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön vid Vättern med öar och strandområden. (sidan 11 och 28)
Vi hoppas att detta också tolkas så att det är angeläget att de områden som i dag är stängda på grund av militärens verksamhet, snarast öppnas upp för friluftslivet. Givetvis efter noggrann sanering av ammunitions- och andra miljöstörande rester.
Genom att se resultaten av olika vattenvårdande åtgärder som genomförts, ökar förståelsen för det arbete som bedrivs inom bl.a. Vätternvårdsförbundet.
Vi tolkar det också som att det ska ses som positivt att hamnarna för fritidsbåtar byggs ut och ger fler möjlighet till att ägna sin fritid till att njuta av Vättern på olika sätt.

Östergötlands båtförbund ser det som mycket viktigt med en dialog med olika beslutsfattare och att alla beslut fattas utifrån ett vetenskapligt korrekt underlag. En förutsättning för detta är att man vet vad som finns och kan då genom övervakning upptäcka förändringar.
Att skapa ett NATURA 2000 område i Vättern med en bevarandeplan, tror vi kommer att vara positivt för våra medlemmar. Vi skall naturligtvis hjälpa till med att sprida information om detta, vid våra olika träffar med våra anslutna båtklubbar.

 

 

De i bevarandeplanen föreslagna åtgärderna för att bevara de olika naturtyperna inom Vättern ser vi som rimliga. Vi anser att påverkan från båttrafiken är liten. Merparten av båtarna som trafikerar Vättern behöver inte använda någon antifoulingfärg eftersom beväxnings problemet är litet i sötvatten. Likaså går utvecklingen snabbt på motorsidan och motorer med den gamla 2-takts tekniken fasas ut. Mycket beroende av att det höga bränslepriset stimulerar till att använda bränslesnålare motorer, särskilt om man har många gångtimmar.
Tillgången till alkylatbensin för de äldre 2-taktsmotorer som trots allt finns kvar borde vara bättre. Trots få gångtimmar, bör det till ett rimligt pris, vara möjligt att få tillgång till det för miljön bättre bränslet. Bränsledistributionen måste stimuleras på något sätt.

Främjande av fritidsfisket ser vi också som en positiv åtgärd, det ger säkert också positiv effekt på annan turistnäring.

 

 

När det gäller fågelskyddsområden, förstår vi behovet och hoppas att de förbättrar livsvillkoren för fågellivet och därmed ger vistelsen på Vättern ett större innehåll och rekreationsvärde.
Det är också viktigt att bibehålla artrikedomen och därigenom trygga tillväxten så att kommande generationer också får chansen att uppleva den genuina faunan i så stor utsträckning som möjligt. När det finns livskraftiga populationer, tror vi att fåglarna kan samexistera med hänsynsfulla båtturister, utan att skrämmas iväg, eller få sin häckning förstörd.

Att ha så långa tillträdesförbud som föreslås 15/4 – 31/7, i vissa fall till 15/8, hoppas vi endast tas till i enstaka fall och för båtlivet ej alltför attraktiva områden. Vi ser det också som mycket viktigt att med jämna, inte för långa, intervall utvärdera om de restriktioner som införts har gjort nytta och/eller behövs längre. Båtlivs säsongen infaller tyvärr under samma period och blir det för stora inskränkningar minskar tyvärr acceptansen.

Det är mycket viktigt att alla områden som berörs av restriktioner, tydligt anges med väl underhållen skyltning. Det är också viktigt att dessa områden utmärks i sjökort och andra informations skrifter och broschyrer. Dessa måste dessutom vara lätta att sprida till berörda. Vi (ÖBF) hjälper gärna till med denna spridning.

Att informera om hur man uppträder i naturen som gäster, utan att störa och lämna spår efter sig, ser vi som en av våra viktigaste uppgifter. Vi vill också slå vakt om vår unika Allemansrätt (/allemansskyldighet). Den gör båtlivet, i den form som vi uppskattar så högt, möjligt och ger båtlivet dess höga rekreationsvärde.


I båtlivet är vi också utlämnade till naturens och vädrets skiftningar. Det gör att vi gärna vill ha en trygg och säker natthamn, samtidigt som vi gärna söker oss ut till mindre oskyddade och ensligare öar över dagen, för sol och bad. Vi är också beroende av att det är tillräckligt djupt vatten så att vi kommer in till ön, men det får inte vara djupare än att det går bra att ankra. Botten måste också vara av lämplig beskaffenhet så att man får ett säkert ankarfäste. Dessa faktorer som vi är beroende av, gör att antalet lämpliga ankarplatser är begränsade. Vi hoppas att detta respekteras av beslutande myndigheter när man inför eventuella restriktioner. Förhoppningsvis är inte fåglarna beroende av samma faktorer, det bör kunna ge oss alla plats.

 

När det gäller fiskevårdande åtgärder håller vi med om de föreslagna åtgärderna. Vi saknade dock åtgärder för att begränsa skarvens fortsatta etablering i Vätterområdet under avsnittet om fågelfaunan. Glädjande fanns den med som ett hot mot vissa fiskarter. Detta gör kanske att det blir reglerande åtgärder fastlagda i den slutliga bevarandeplanen.

 

Vi ser också med glädje att denna remiss har gått ut till en mycket bred mottagargrupp där vi ser att de flesta av våra medlemsklubbar finns med.

 

Östergötland Båtförbund.

 

Harald Mårtensson, ordförande