Stadgar

Utgåva 2022

Stadgar för Östergötlands Båtförbund

Org.nr. 822001-6458

Östergötlands Båtförbund, bildat den 28 februari 1969
Antagna vid Båtdagen den 4 mars 1989
Reviderade vid årsmötet den 27 februari 1993
Reviderade vid årsmötet den 15 mars 2003
Reviderade vid årsmötet den 28 mars 2009
§ 12 reviderad vid årsmötet den 14 mars 2020
§ 21 och § 22 reviderade med hänsyn till antal funktionärer i styrelsen, beslut vid årsmötet 2022

Kapitel 1 – Allmänna bestämmelser

§ 1
Östergötlands Båtförbund, i dessa stadgar kallat Förbundet, är en allmännyttig ideell förening. Förbundet har till ändamål för sin verksamhet att tillvarata båtlivets intressen genom
– att främja fritidsbåtsverksamhetens utveckling med sund anpassning till människa, natur och samhälle,
– att bedriva upplysning och utbildning för ansvarsfullt innehavande av fritidsbåt och danande av god miljö för båtlivet,
– att vara rådgivande kontaktorgan till och remissinstans för regionala och lokala myndigheter och organisationer,
– att vara samarbetsorgan för Förbundets båtklubbar i frågor av principiellt intresse.

§ 2
Förbundet består företrädesvis av anslutna båtklubbar inom Östergötlands län samt vid Vättern. Klubbar må ligga inom andra län. Båtklubb ska vara organiserad som allmännyttig ideell förening och vara ansluten till Förbundet med samtliga medlemmar.

§ 3
Förbundet är distriktsförbund inom Svenska Båtunionen.

§ 4
Förbundets beslutande organ är årsmöte och förbundsstyrelse. Förbundets rådgivande organ till förbundsstyrelsen är förbundsråd, som utgörs av en eller flera representanter från anslutna klubbar. Rådet inkallas av förbundsstyrelsen.

§ 5
Båtklubb kan, om klubbens verksamhet enligt dess stadgar är förenlig med Förbundets stadgar och syften, skriftligen ansöka om medlemskap. Sådant beviljas av förbundsstyrelsen. Besked om beviljat medlemskap ska snarast anmälas till Svenska Båtunionen.

§ 6
Båtklubb, som vill utträda ur Förbundet, ska skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen. Utträde sker vid årsslut. Båtklubb, som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning anses utträtt ur Förbundet. Styrelsen kan medge uppskov.

§ 7
Båtklubb som åsidosätter föreskrift i Förbundets stadgar eller motarbetar dess intressen kan, efter framställan av förbundsstyrelsen, uteslutas av årsmöte

§ 8
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 9
Båtklubb ska lämna rapporter enligt regler fastställda av Svenska Båtunionen och Förbundet.

Kapitel 2 – Årsmöte

§ 10
Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång. Extra årsmöte ska sammankallas, när förbundsstyrelsen eller Förbundets revisorer så beslutar, eller när detta påkallas av båtklubbar, som tillsammans representerar minst 1/5 av samtliga till Förbundet anslutna klubbars samlade röstetal vid närmast föregående ordinarie
årsmötes röstlängd.

§ 11
Kallelse till årsmöte med uppgifter om plats och tid för mötet ska avsändas till båtklubbarna senast nio veckor före ordinarie årsmöte och senast tre veckor föreextra årsmöte.

§ 12
Motioner ska lämnas till förbundsstyrelsen senast den 15 januari för kommande årsmöte.

§ 13
Förslag till föredragningslista, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, propositioner samt motioner ska utsändas till båtklubbarna senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Proposition om medlemsavgifter ska alltid ingå. Finns förslag om stadgeändring ska detta förslag utsändas senast sex veckor före ordinarie årsmöte. I kallelse till extra årsmöte ska anges det eller de ärenden som ska behandlas vid mötet.

§ 14
Vid årsmöte representeras båtklubb genom ett ombud som företräder samtliga klubbens röster. Ombud får ej representera mer än en båtklubb. Ordinarie ledamot av förbundsstyrelsen eller revisor får ej vara ombud. Båtklubb ska till varje årsmöte lämna fullmakt för ombudet att företräda klubben.

§ 15
Vid årsmöte har båtklubb en grundröst samt därutöver en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar i klubben. Röstberäkningen sker på grundval av den uppgift om antal medlemmar i respektive båtklubb, som lämnats i rapport och att klubben till Förbundet erlagt fastställd avgift för senaste verksamhetsår. Rösträtt vid årsmöte fastställes i röstlängd som upprättas av förbundsstyrelsen.

§ 16
Årsmötets beslut fattas av närvarande ombud för röstberättigade båtklubbar. Utöver ombud äger ledamot av förbundsstyrelsen och revisor i Förbundet förslagsrätt och yttranderätt vid mötet. Valnämndens ledamöter äger rätt att vid möte avge förslag och yttra sig i ärende, som valnämnden berett. Yttranderätt vid möte kan tillkomma
annan närvarande efter särskilt medgivande av mötet. Närvarorätt tillkommer alla medlemmar i anslutna klubbar.

§ 17
Ärenden, utom de som avser stadgeändring, avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning. Omröstning ska ske öppet. Om ombud så begär ska val ske med slutna sedlar.

§ 18
Stadgeändring sker genom beslut som biträds av båtklubbar med minst 2/3 av röstetalet tillkommande närvarande ombud vid mötet.

§ 19
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Upprop och fastställande av röstlängd.
2. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Val av två personer för protokolljustering.
7. Val av två personer som rösträknare.
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
11. Behandling av propositioner och motioner.
12. Fastställande av utgifts- och inkomststat för innevarande år.
13. Fastställande av medlemsavgifter och budget för det nästkommande året.
14. Val av förbundsstyrelse enligt paragraf 21.
15. Val av valnämnd enligt paragraf 25.
16. Val av en revisor och en revisorssuppleant enligt paragraf 27.

§ 20
Vid ordinarie årsmöte får beslut ej fattas i andra frågor än de som upptagits i kallelsen. Beslut om remiss till förbundsstyrelsen må dock fattas även i andra ärenden. Vid extra årsmöte följes § 19 i tillämpliga delar. Vid extra årsmöte får endast ärenden som angivits i kallelsen behandlas. Protokoll från årsmöte ska justeras av två vid årsmötet valda personer och av årsmötesordföranden.

Kapitel 3 – Förbundsstyrelsen

§ 21
Förbundsstyrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra ledamöter. Ledamöter väljs för en tid av två år. Ordförande och två ledamöter väljs jämna år. Sekreterare, kassör och två ledamöter väljs udda år. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.

§ 22
Förbundsstyrelsen beslutar om ordinarie styrelsesammanträde. Sammanträde ska även hållas när ordföranden finner så påkallat eller framställning därom görs av minst tre styrelseledamöter. Ordföranden ansvarar för alla kallelser till styrelsesammanträden. Styrelsen är beslutför om minst 4 av styrelseledamöter är närvarande vid sammanträdet. Styrelseledamot får ej utöva rösträtt med fullmakt från annan styrelseledamot.

§ 23
Förbundsstyrelsen åligger, utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar,
– att vara Förbundets verkställande organ,
– att representera Förbundet,
– att förbereda inkomna ärenden och motioner till årsmöte,
– att vid behov inhämta yttrande från båtklubb,
– att bestämma tid och plats för årsmöte,
– att till årsmöte upprätta underlag,
– att förvalta Förbundets medel och ansvara för Förbundets ekonomi,
– att utse kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppdrag,
– att vid behov biträda klubb vid förhandlingar,
– att vid behov stöda klubbarna vid kontakter med myndigheter.

§ 24
Arbetsutskott på minst tre ledamöter kan utses inom styrelsen. Styrelsen äger i särskilt ärende rätt att uppdraga åt annan att företräda Förbundet.

Kapitel 4 – Valnämnd

§ 25
Ordinarie årsmöte väljer en valnämnd bestående av tre ledamöter och en suppleant. En av ledamöterna utses till ordförande. Ledamot av förbundsstyrelsen eller revisor får inte väljas till ledamot i valnämnden

§ 26
Valnämnden, som sammanträder på kallelse av ordföranden, ska upprätta förslag till:
– ordförande, sekreterare och kassör i Förbundet,
– övriga ledamöter i förbundsstyrelsen,
– revisorer,
– valnämnd.
Valnämnden ska senast sex veckor före ordinarie årsmöte till förbundsstyrelsen överlämna sina till årsmötet ställda förslag. Vid fullgörande av sitt uppdrag ska valnämnden från båtklubbarna infordra förslag på kandidater för aktuella val.

Kapitel 5 – Revision och revisorer

§ 27
Förbundets räkenskaper och förbundsstyrelsens förvaltning ska årligen granskas av två revisorer. Revisorerna väljs för en tid av två år och avgår växelvis. Härutöver väljs en suppleant för en tid av ett år. Efter verkställd revision ska revisorerna senast fyra veckor före ordinarie årsmöte överlämna revisionsberättelse och för revisionen mottagna handlingar till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har att senast sex veckor före ordinarie årsmöte överlämna erforderliga verksamhets- och räkenskapshandlingar till revisorerna.

Kapitel 6 – Övrigt

§ 28
Förtjänstmärke i guld kan tilldelas person som genom mångårigt funktionärsskap inom ÖBF centralt eller i båtklubb gjort båtlivet stora tjänster och främjat dess syften. Märke kan även tilldelas annan person som gjort båtlivet synnerligen värdefulla tjänster. Förslag till kandidat för erhållande av förtjänstmärke kan
väckas av:
– ÖBF:s styrelse
– Förtjänstteckennämnden
– Klubbstyrelse
Förslag som väcks av klubbstyrelse skall sändas till förbundet. (Förtjänta personer inom klubb bör i första hand tilldelas klubbens förtjänsttecken).Förslag med motivering bör vara Förtjänstteckennämnden tillhanda senast två månader före tillfälle när förtjänsttecknet avses överlämnas. Överlämnandet bör ske vid ÖBF:s årsmöte, vid Jubileumsfest eller årsmöte inom klubb. Förtjänstteckennämnden utses av ÖBF:s styrelse årsvis i samband med övrig konstituering och ska bestå av tre (3) personer.

§ 29
Förbundets firma tecknas – förutom av styrelsen – av förbundsordföranden i förening med kassören för alla avtal med åtaganden för Förbundet. I övrigt tecknas firma av ordföranden och kassören var för sig. I protokoll vid konstituerande styrelsemöte efter årsmöte anges fysiska personer med personliga teckningsbehörigheter.

§ 30
Medlem, som uteslutits ur klubb av annan anledning än bristande avgiftsbetalning, kan överklaga beslutet genom skriftliga besvär till Förbundet inom tre veckor efter det att beslut om uteslutningen delgivits medlemmen, om klubben har denna överklagningsmöjlighet i sina stadgar. Förbundsstyrelsen prövar och avgör anförda besvär över uteslutning ur båtklubb.

§31
Uppkommer fråga om upplösning av Förbundet, ska sådan fråga hänskjutas till och avgöras av Svenska Båtunionen.